light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

ใบสมัครตัวแทนประกันวินาศภัย

bg
bg left หน้าแรก / สมัครตัวแทน / ใบสมัครตัวแทนประกันวินาศภัย

ใบสมัครตัวแทนประกันวินาศภัย

    วิริยะประกันภัย เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความมุ่งมั่นในอาชีพตัวแทนประกันภัย และต้องการความสำเร็จในอาชีพตัวแทนประกันภัย วิริยะประกันภัย พร้อมที่จะนำพาท่านสู่เป้าหมาย และพร้อมจะดูแลพัฒนาท่านให้เป็นตัวแทนที่มีศักยภาพสูงสุด

กรุณาบันทึกข้อมูลของท่านในแบบฟอร์มนี้ ตามจริงให้ครบถ้วน

(จำเป็น * โปรดระบุ)
ชื่อ-สกุล *
เลขที่บัตรประชาชน
วัน/เดือน/ปี เกิด
เชื้อชาติ
สัญชาติ
ศาสนา
ระดับการศึกษา
สถาบันการศึกษา
พ.ศ. ที่จบ
ความสามารถด้านภาษา
ลำดับที่ 1 ภาษา:
พูด อ่าน เขียน
ลำดับที่ 2 ภาษา:
พูด อ่าน เขียน
ลำดับที่ 3 ภาษา:
พูด อ่าน เขียน
ข้อมูลการติดต่อ :
ที่อยู่ *
จังหวัด
อำเภอ/เขต
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์มือถือ *
โทรศัพท์บ้าน
อีเมล *
Facebook
ประวัติการทำงาน :
ลำดับที่ 1
บริษัทฯ/หน่วยงาน
ตำแหน่ง
ระยะเวลาการทำงาน
รายได้ต่อเดือน

ลำดับที่ 2
บริษัทฯ/หน่วยงาน
ตำแหน่ง
ระยะเวลาการทำงาน
รายได้ต่อเดือน

ลำดับที่ 3
บริษัทฯ/หน่วยงาน
ตำแหน่ง
ระยะเวลาการทำงาน(ปี)
รายได้ต่อเดือน
ส่วนเพิ่มเติม :
ท่านมีใบอนุญาติตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัย*
ไม่เคย
เคย(โปรดระบุบริษัท):
ท่านได้ทราบข้อมูลการสมัครจากแหล่งใด:
สมัครด้วยตนเอง
เว็บไซต์บริษัทฯ
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์1557
V-station
Fanpage:ViriyahFan
ความต้องการในอาชีพตัวแทน: *
Part Time
Full Time(รายได้ที่คาดหวังต่อปี)
ท่านมีสถานที่สำหรับเปิดสำนักงานหรือไม่:
ไม่มี
มี(ระบุเขตพื้นที่)
เหตุผลที่ท่านสมัครเป็นตัวแทน:
กรอกรหัสความปลอดภัย
Captcha image

* คลิกที่ภาพเพื่อขอรหัสใหม่
* ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าได้กรอกข้อมูลอันเป็นความจริงทุกประการ      
Share This Book Mark Send E-Mail Print This

ข่าวสารกิจกรรมตัวแทนศูนย์ฝึกอบรมฯ จัดอบรมหลักสูตรขอรับและต่อใบอนุญาตตัวแทนฯ ให้จนท.ศักดิ์สยามพาณิชย์ลิสซิ่ง จ.อุตรดิตถ์ (ปรับปรุง : 31 มี.ค. 2560)


ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนานักประกันภัย ขอนำเสนอ 2 หลักสูตร สำหรับตัวแทนและนายหน้า (ปรับปรุง : 29 มี.ค. 2560)


พล.ต.ท.เผ่าไทย ทองธิว กรรมการและที่ปรึกษาบริษัท ให้เกียรติมอบวุฒิบัตรการอบรม ตัวแทนภาค 1 จ.พิษณุโลก (ปรับปรุง : 22 มี.ค. 2560)


ศูนย์ฝึกอบรมฯร่วมกับชมรมศูนย์ซ่อมฯภาค6 จัดสัมมนาการวางแผน(Road Map)2ปีและกิจกรรมสัมพันธ์ Walk Rally (ปรับปรุง : 16 มี.ค. 2560)


พล.ต.ท.เผ่าไทย ทองธิว กรรมการและที่ปรึกษาบริษัท ให้เกียรติมอบวุฒิบัตรการอบรมต่อใบอนุญาตตัวแทน ภาค 4 (ปรับปรุง : 06 มี.ค. 2560)