light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

ใบสมัครตัวแทนประกันวินาศภัย

bg
bg left หน้าแรก / สมัครตัวแทน / ใบสมัครตัวแทนประกันวินาศภัย

ใบสมัครตัวแทนประกันวินาศภัย

    วิริยะประกันภัย เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความมุ่งมั่นในอาชีพตัวแทนประกันภัย และต้องการความสำเร็จในอาชีพตัวแทนประกันภัย วิริยะประกันภัย พร้อมที่จะนำพาท่านสู่เป้าหมาย และพร้อมจะดูแลพัฒนาท่านให้เป็นตัวแทนที่มีศักยภาพสูงสุด

กรุณาบันทึกข้อมูลของท่านในแบบฟอร์มนี้ ตามจริงให้ครบถ้วน

(จำเป็น * โปรดระบุ)
ชื่อ-สกุล *
เลขที่บัตรประชาชน
วัน/เดือน/ปี เกิด
เชื้อชาติ
สัญชาติ
ศาสนา
ระดับการศึกษา
สถาบันการศึกษา
พ.ศ. ที่จบ
ความสามารถด้านภาษา
ลำดับที่ 1 ภาษา:
พูด อ่าน เขียน
ลำดับที่ 2 ภาษา:
พูด อ่าน เขียน
ลำดับที่ 3 ภาษา:
พูด อ่าน เขียน
ข้อมูลการติดต่อ :
ที่อยู่ *
จังหวัด
อำเภอ/เขต
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์มือถือ *
โทรศัพท์บ้าน
อีเมล *
Facebook
ประวัติการทำงาน :
ลำดับที่ 1
บริษัทฯ/หน่วยงาน
ตำแหน่ง
ระยะเวลาการทำงาน
รายได้ต่อเดือน

ลำดับที่ 2
บริษัทฯ/หน่วยงาน
ตำแหน่ง
ระยะเวลาการทำงาน
รายได้ต่อเดือน

ลำดับที่ 3
บริษัทฯ/หน่วยงาน
ตำแหน่ง
ระยะเวลาการทำงาน(ปี)
รายได้ต่อเดือน
ส่วนเพิ่มเติม :
ท่านมีใบอนุญาติตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัย*
ไม่เคย
เคย(โปรดระบุบริษัท):
ท่านได้ทราบข้อมูลการสมัครจากแหล่งใด:
สมัครด้วยตนเอง
เว็บไซต์บริษัทฯ
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์1557
V-station
Fanpage:ViriyahFan
ความต้องการในอาชีพตัวแทน: *
Part Time
Full Time(รายได้ที่คาดหวังต่อปี)
ท่านมีสถานที่สำหรับเปิดสำนักงานหรือไม่:
ไม่มี
มี(ระบุเขตพื้นที่)
เหตุผลที่ท่านสมัครเป็นตัวแทน:
กรอกรหัสความปลอดภัย
Captcha image

* คลิกที่ภาพเพื่อขอรหัสใหม่
* ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าได้กรอกข้อมูลอันเป็นความจริงทุกประการ      
Share This Book Mark Send E-Mail Print This

ข่าวสารกิจกรรมตัวแทนศูนย์ฝึกอบรมฯ ร่วมกับ แผนกโครงการ ธ.ก.ส.และกสท. จัดอบรมหลักสูตร "ติวสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตนายหน้า" (ปรับปรุง : 20 มิ.ย. 2560)


ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนานักประกันภัย ขอนำเสนอ 2 หลักสูตร สำหรับตัวแทนใหม่ (ปรับปรุง : 13 มิ.ย. 2560)


ศูนย์ฝึกอบรมฯ จัดอบรมขอรับ/ต่อใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าฯ ครั้งที่ 1-4 (ภาค 6) รุ่นที่ 2 ประจำปี 2560 (ปรับปรุง : 12 มิ.ย. 2560)


ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนานักประกันภัย ขอนำเสนอ 2 หลักสูตร สำหรับตัวแทนและนายหน้า (ปรับปรุง : 18 พ.ค. 2560)


ศูนย์ฝึกอบรมฯ ร่วมกับสาขาขอนแก่น จัดอบรมหลักสูตร "5 วิธีการสร้างลูกค้าใหม่และรักษาลูกค้าเก่า" (ปรับปรุง : 15 พ.ค. 2560)