เดือนมกราคม 2560

17 มกราคม

หลักสูตรขอรับใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย

ภาค : กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
สถานที่ : ณ ห้อง4 ชั้น4 อาคารอาร์เอส.ทาวเวอร์ แขวง/เขต ดินแดง กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30น.
เวลา : 08:30-16:30
สำหรับ : ตัวแทน
18 มกราคม

หลักสูตรขอต่อใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย ครั้งที่1

ภาค : กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
สถานที่ : ณ ห้อง4 ชั้น4 อาคารอารเอส.ทาวเวอร์ แขวง/เขต ดินแดง กรุงเทพฯ ตังแต่เวลา 08.30-16.30น..
เวลา : 08:30-16:30
สำหรับ : ตัวแทน
19 มกราคม

หลักสูตรขอต่อใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย ครั้งที่2

ภาค : กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
สถานที่ : ณ ห้อง4 ชั้น4 อาคารอารเอส.ทาวเวอร์ แขวง/เขต ดินแดง กรุงเทพฯ ตังแต่เวลา 08.30-16.30น.
เวลา : 08:30-16:30
สำหรับ : ตัวแทน
23 มกราคม

หลักสูตรขอต่อใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย ครั้งที่3

ภาค : กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
สถานที่ : ณ ห้อง4 ชั้น4 อาคารอารเอส.ทาวเวอร์ แขวง/เขต ดินแดง กรุงเทพฯ ตังแต่เวลา 08.30-16.30น.
เวลา : 08:30-16:30
สำหรับ : ตัวแทน
24 มกราคม

หลักสูตรขอต่อใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่1

ภาค : กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
สถานที่ : ณ ห้อง4 ชั้น4 อาคารอารเอส.ทาวเวอร์ แขวง/เขต ดินแดง กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30น.
เวลา : 08:30-16:30
สำหรับ : นายหน้า
25 มกราคม

หลักสูตรขอต่อใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่1

ภาค : กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
สถานที่ : ณ ห้อง4 ชั้น4 อาคารอารเอส.ทาวเวอร์ แขวง/เขต ดินแดง กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30น.
เวลา : 08:30-16:30
สำหรับ : นายหน้า
30 มกราคม

หลักสูตรขอต่อใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่2

ภาค : กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
สถานที่ : ณ ห้อง4 ชั้น4 อาคารอารเอส.ทาวเวอร์ แขวง/เขต ดินแดง กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30น.
เวลา : 08:30-16:30
สำหรับ : นายหน้า
31 มกราคม

หลักสูตรขอต่อใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่2

ภาค : กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
สถานที่ : ณ ห้อง4 ชั้น4 อาคารอารเอส.ทาวเวอร์ แขวง/เขต ดินแดง กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30น.
เวลา : 08:30-16:30
สำหรับ : นายหน้า