light 1
bgShadowTop
bg Dot
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนฯ

bg
bg left Home / Customer Service / การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนฯ


การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
ตามสัญญาประกันภัยของ บมจ.วิริยะประกันภัย

 

ขั้นตอนและวิธีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

 1. การแจ้งเหตุของผู้เอาประกันภัยหรือผู้เกี่ยวข้อง
 2. สามารถแจ้งอุบัติเหตุผ่านโทรศัพท์หมายเลข 1557 สาขาของบริษัท และสำนักงานตัวแทนของบริษัท ทั่วประเทศ

   
 3. รายละเอียดที่ใช้ในการแจ้งเหตุ
 4. 2.1. ทะเบียนรถ ยี่ห้อ
  2.2. บุคคลหรือทรัพย์สินที่ทำประกันภัย
  2.3. หมายเลขกรมธรรม์
  2.4. วัน เวลา สถานที่เกิดเหตุ
  2.5. ลักษณะการเกิดเหตุ
  2.6. การตรวจสอบอุบัติเหตุ
  2.7. ชื่อสกุล เบอร์โทรศัพท์ของผู้เอาประกันภัยหรือผู้แจ้งเหตุ

   
 5. การตรวจสอบอุบัติเหตุ
 6. บริษัทส่งเจ้าหน้าที่ไปยังสถานที่เกิดเหตุหรือสถานที่นัดหมายเพื่อตรวจสอบการเกิดเหตุ ความเสียหาย และเงื่อนไขความคุ้มครองตามกรมธรรม์ หากมีความคุ้มครอง บริษัทจะออกใบเคลม (ใบรับรองความเสียหาย) ให้แก่ผู้ได้รับความเสียหายเพื่อใช้ในการติดต่อกับบริษัท

   
 7. การตกลงชดใช้ค่าเสียหาย
 8. บริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายกับผู้ได้รับความเสียหายโดยหากประสงค์ให้บริษัทจัดซ่อม หรือ ติดต่อ หรือ จัดหาสถานพยาบาลให้ ก็สามารถใช้บริการผ่านเครือข่ายของบริษัท โดยไม่ต้องสำรองจ่าย แต่หากผู้ได้รับความเสียหายประสงค์จะรับเป็นเงินค่าสินไหมทดแทนก็สามารถทำได้ตามที่ต้องการ

   
 9. ขั้นตอนและวิธีการในการขอรับค่าสินไหมทดแทน
 10. กรณีให้บริษัทจัดซ่อม ให้นำใบเคลมไปติดต่อยังอู่โครงการ เพื่อให้อู่โครงการจัดการซ่อมแซมให้ หรือ รับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลตามสัญญา โดยไม่ต้องสำรองจ่าย

  กรณีประสงค์จัดซ่อมเอง หรือ ไปรักษาพยาบาลเอง หรือ ประสงค์ที่จะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมเป็นเงิน จะใช้เอกสารดังนี้

  5.1. เอกสารประกอบการขอรับค่าสินไหมทดแทนด้านทรัพย์สิน
          5.1.1. ใบเคลม
          5.1.2. ใบเสนอราคาความเสียหาย
          5.1.3. ภาพถ่ายความเสียหาย
          5.1.4. ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
          5.1.5. เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เสียหาย
          5.1.6. กรณีบุคคลธรรมดา สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน
                   กรณีเป็นนิติบุคคล หนังสือรับรองการจดทะเบียน สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจ
          5.1.7. หนังสือมอบอำนาจ กรณีที่มอบหมายให้บุคคลอื่นมาติดต่อแทน
          5.1.8. เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
  5.2. เอกสารประกอบการขอรับค่าสินไหมทดแทนด้านบาดเจ็บ สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ เสียชีวิต
         และค่าชดเชย หรือ ค่าขาดประโยชน์
          5.2.1. ใบรับรองแพทย์ ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล
          5.2.2. ใบรับรองความพิการ หรือ บัตรประจำตัวผู้พิการ
          5.2.3. เอกสารแสดงสาเหตุของการเสียชีวิต ได้แก่ ใบมรณบัตร หรือ หนังสือรับรองการตาย
                   หรือ ใบชันสูตรพลิกศพ หรือ ใบรายงานผลการผ่าศพ ฯลฯ
          5.2.4. สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของผู้บาดเจ็บ สูญเสียอวัยวะทุพพลภาพ เสียชีวิต
          5.2.5. สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของทายาท
          5.2.6. หลักฐานแสดงฐานะผู้ได้รับความเสียหาย เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน สลิปเงินเดือน ฯลฯ
                   กรณีเรียกร้องค่าชดเชย หรือ ค่าขาดประโยชน์
          5.2.7. เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

   
 11. ระยะเวลาในการจ่ายค่าสินไหมทดแทน
 12. บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนทันทีหรือภายในระยะเวลา 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ตกลงกันได้และบริษัทได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วน

   
 13. ช่องทางการติดต่อ
 14. 7.1. สาขาทั่วประเทศของบริษัท หรือ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 1557
  7.2. เว็บไซต์บริษัทที่ www.viriyah.co.th
  7.3. สำนักงานตัวแทนของบริษัททั่วประเทศ

Share This Book Mark Send E-Mail Print This

Public Relations & News

วิริยะประกันภัย สนับสนุน กองบังคับการตำรวจทางหลวง มอบความห่วงใยประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 62 พล.ต.ต.ชัช สุกแก้วณรงค์ ผู้บังคับการตำรวจทางหลวง พร้อมด้วย พ.ต.อ.สุขสวัสดิ์ คูสิทธิผล ผู้กำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจทางหลวง รับมอบน้ำดื่มจำนวน 12,000 ขวด จากบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) วิริยะประกันภัย จัดประชุมตัวแทนฯ ทั่วประเทศ เดินหน้ากลยุทธ์ “ผู้นำคุณภาพบริการประกันภัย” นายอมร ทองธิว กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้บริหารระดับสูง จัดการประชุมตัวแทนวิริยะประกันภัยทั่วประเทศ ภายใต้กลยุทธ์ “ผู้นำคุณภาพบริการประกันภัย” พนง.สำรวจอุบัติเหตุฯ วิริยะประกันภัย คว้ารางวัล "Best Surveyor Award 2018" ตอกย้ำ “ผู้นำคุณภาพบริการประกันภัย” ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นประธานมอบรางวัลผู้สำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ดีเด่น ประจำปี 2561 (Best Surveyor Award 2018) ให้กับพนักงานสำรวจอุบัติเหตุในสังกัด บมจ.วิริยะประกันภัย