light 1
bgShadowTop
bg Dot
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

bg
bg left Home / นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว ( Privacy Policy )

             บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) ให้ความสําคัญกับการคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน จึงได้จัดทํานโยบายนี้เพื่ออธิบายถึงวิธีการที่บริษัทปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ การเปิดเผย ตลอดจนสิทธิตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการบริการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทําธุรกรรมออนไลน์ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ดังนี้

 • คํานิยาม

  “บริษัท” หมายถึง บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน)
  “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทําให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรง หรือ ทางอ้อมแต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
  “ผู้ใช้บริการ” หมายถึง บุคคลใดก็ตามที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ ให้ความสนใจ ประกันภัยออนไลน์ ซื้อประกันภัย ออนไลน์จากเว็บไซต์ หรือการบริการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทําธุรกรรมออนไลน์
  “ประกันภัยออนไลน์” หมายถึง เว็บไซต์ https://www.viriyah.co.th https://www.viriyah.com และ https://vstore.viriyah.co.th ที่บริษัท จัดทําขึ้นเพื่อจําหน่ายประกันภัยออนไลน์ และส่งเสริมการขายสินค้าของบริษัท ตลอดจนเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างบริษัท กับผู้ใช้บริการและผู้สนใจทั่วไป
  “เว็บไซต์” หมายถึง เว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชัน ซึ่งให้บริการโดยบริษัท ที่ติดตั้งหรือให้บริการบนเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด
  “ผลิตภัณฑ์ประกันภัย” หมายถึง กรมธรรม์ประกันภัยของบริษัท ที่มีจําหน่ายออนไลน์ บนเว็บไซต์ https://www.viriyah.co.th https://www.viriyah.com และ https://vstore.viriyah.co.th
  “เบี้ยประกันภัย” หมายถึง ราคาของผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ระบุบนเว็บไซต์ เป็นสกุลเงินของประเทศไทย (บาท) และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทจะแจ้งราคาที่ต้องชําระค่าเบี้ยประกันภัย เมื่อท่านทําการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัย

 • การเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

  ในการบริการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทําธุรกรรมออนไลน์ บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อท่านสมัครเพื่อเข้าใช้บริการ ซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัย หรือเมื่อท่านได้รับการบริการหรือได้ใช้บริการใดจากบริษัทตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทที่กําหนดไว้

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

  เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชม และ/หรือ ซื้อประกันภัยออนไลน์ หรือเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน รวมทั้งการเข้าเป็นสมาชิกเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

  • ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีที่เกิด สถานภาพ เพศ ที่อยู่ ข้อมูลตามที่ระบุในบัตรประจําตัวประชาชน หนังสือเดินทาง Facebook ID Line ID ประวัติการสนทนา
  • ข้อมูลการติดต่อ เช่น อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ ช่องทางติดต่อในโซเชียลมีเดีย สถานที่ทํางาน
  • ข้อมูลเกี่ยวกับงานของท่าน เช่น อาชีพ ตําแหน่ง ประสบการณ์การทํางาน
  • ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัย และ/หรือ การให้บริการ เช่น ข้อมูลตามใบคําขอเอาประกันภัย ประวัติการซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัย ประวัติการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ข้อร้องเรียน
  • ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน เช่น หมายเลขบัญชีธนาคาร ข้อมูลบัตรเครดิต/เดบิต ข้อมูลรายได้ สิทธิประโยชน์ที่ท่านได้รับ ประวัติการจ่ายเงิน รายได้
  • ข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้เมื่อท่านติดต่อบริษัท หรือบริษัทดูแลให้บริการหลังการขาย การทําวิจัยและการสัมภาษณ์
 • การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

  ในการบริการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทําธุรกรรมออนไลน์

  • บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จําเป็น เช่น ชื่อ และที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสํารวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของบริษัทเท่านั้น
  • บริษัทขอรับรองว่าจะไม่นําข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้เก็บรวบรวมไว้ไปใช้ นอกเหนือจาก วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทที่กําหนดไว้
 • การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

  บริษัทอาจมีความจําเป็นต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลภายนอก ในการให้บริการประกันภัยออนไลน์จากเว็บไซต์ดังต่อไปนี้

  • สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเพื่อประโยชน์ในการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัย
  • หน่วยงานกํากับดูแลอื่นๆ ตามกฎหมาย เช่น สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรมสรรพากร เป็นต้น
  • สมาคมประกันวินาศภัยไทย และ/หรือ หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อประโยชน์ในการจัดทําสถิติ และคํานวณอัตราเบี้ยประกันภัย
  • บริษัทประกันภัยต่อ และ/หรือ บริษัทประกันภัยร่วม
  • สถาบันการเงิน หรือผู้ให้บริการทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการรับชําระเงินและการจ่ายเงิน
  • ผู้ให้บริการ ซึ่งบริษัทได้มอบหมายให้ดําเนินการแทนบริษัท ในเรื่องการรับประกันภัย การสํารวจภัย การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน การดําเนินการทางกฎหมาย การตรวจสอบบัญชี และการดําเนินการอื่น ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาประกันภัย
  • การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศของบริษัท ประเทศที่รับข้อมูลส่วนบุคคลต้องมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ และต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ของบริษัท
 • ความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

  บริษัทอาจมีการขอความยินยอมจากท่านในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุด และ/หรือ เพื่อให้บริษัทสามารถให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของท่าน เฉพาะวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  • มีความจําเป็นต้องเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว (sensitive personal data) ของท่าน ได้แก่ ข้อมูลศาสนา ข้อมูลสุขภาพหรือกรุ๊ปเลือด ประวัติอาชญากรรม เป็นต้น
  • ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ ซึ่งอาจมีมาตรฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอ (เว้นแต่เป็นกรณีที่ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกําหนดให้สามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอม)
  • กรณีท่านเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ ซึ่งต้องได้รับความยินยอมจาก บิดามารดา ผู้ปกครอง ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ (แล้วแต่กรณี) (เว้นแต่เป็นกรณีที่ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกําหนดให้สามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอม)
 • การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

  บริษัทมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลในการบริการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทําธุรกรรมออนไลน์อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อป้องกันการเข้าถึง สูญหาย ทําลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฏหมายเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่บริษัทกําหนดไว้

 • สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

  ท่านมีสิทธิ ตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ดังนี้

  1. สิทธิในการขอเข้าถึง หรือขอรับสําเนาข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล
  2. สิทธิในการขอให้บริษัทดําเนินการเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน
  3. สิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจากบริษัท รวมทั้งสิทธิในการขอให้บริษัทส่งหรือโอน ข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น หรือขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทส่งหรือโอนไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถ ทําได้
  4. สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อใดก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด
  5. สิทธิในการขอให้บริษัทดําเนินการลบหรือทําลาย หรือทําให้ข้อมูลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด
  6. สิทธิในการขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด
  7. สิทธิในการร้องเรียน ในกรณีที่บริษัทรวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของบริษัทฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้

  ทั้งนี้ สิทธิตามข้อ 1 – ข้อ 7 ข้างต้น บริษัทอาจปฏิเสธคําขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ ตามที่กฎหมายกําหนด และตามคําสั่งศาล

 • การใช้งานคุกกี้ (Cookies)

  “คุกกี้” (Cookies) คือ ข้อมูลขนาดเล็กที่จะถูกส่งไปเก็บไว้ในเบราว์เซอร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องแล็ปท็อป อุปกรณ์แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน หรืออุปกรณ์อื่นๆ ของท่านโดยอัตโนมัติ (หากไม่ประสงค์ให้คุกกี้เข้ามาในเบราว์เซอร์ของท่าน ท่านสามารถสั่งให้เบราว์เซอร์ปฏิเสธไฟล์คุกกี้ได้) ซึ่งคุกกี้ไม่ใช่โปรแกรม ไม่ใช่ไวรัส และไม่สามารถส่งไวรัสไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณได้ บริษัทใช้คุกกี้เพื่อทราบว่าใครกําลังเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อเก็บสถิติในทางภูมิศาสตร์และข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้ใช้งาน สถิตินี้ทําให้บริษัทสามารถปรับเปลี่ยน และสร้างรูปแบบเนื้อหาได้ตรงกับเรื่องที่คุณสนใจรวมไปถึงผู้ใช้งานอื่นๆ ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์

ข้อควรระวัง

             ท่านเป็นผู้เดียวที่เข้าถึงรหัสผ่านสําหรับเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ บริษัทขอแนะนําให้ท่านเก็บข้อมูล Login Name หรือ Username และรหัสผ่าน (Password) ไว้เป็นความลับ และทําการ Logout ทุกครั้งก่อนออกจากเว็บไซต์ เนื่องจากการส่งผ่านข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนั้น ไม่มีระบบรับรองความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบ บริษัทจึงไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยในการส่งหรือรับข้อมูลของท่านได้ แต่จะรักษาความปลอดภัยให้ดีที่สุดทุกครั้งที่มีการส่งผ่านข้อมูลเกิดขึ้น

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

             บริษัทอาจทําการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น บริษัทจึงขอแนะนําให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่แวะชม หรือเยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการ

ช่องทางการร้องเรียนของผู้ใช้บริการ

             ผู้ใช้บริการอาจร้องเรียนเกี่ยวกับกรณีถูกละเมิดสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในความเป็นส่วนตัว หรือ เสรีภาพในการบริการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทําธุรกรรมออนไลน์ ตามที่บริษัทกําหนดไว้ที่ ฝ่ายกํากับการปฏิบัติงาน ชั้น 39 บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) เลขที่ 121/28, 121/65 อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0-2129-8871 ถึง 8873 อีเมล: compliance@viriyah.co.th

ช่องทางการรับฟังข้อเสนอแนะ และคําติชม

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะหรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับข้อกําหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ บริษัทยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะและคําติชมทั้งหลายอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของบริษัทต่อไป ช่องทางการติดต่อมีดังนี้

 • อีเมล: vstore@viriyah.co.th
 • หมายเลขโทรศัพท์ 02-129-7474 (ในเวลาทําการ) วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-17.00 น.
 • นอกเวลาทําการโปรดติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ 1557 สายด่วนโทร. 1557 หรือ 02-239-1557
Share This Book Mark Send E-Mail Print This

Public Relations & News

วิริยะประกันภัยร่วมสนับสนุนสภากาชาด เพื่อพัฒนาวัคซีน ChulaCov19 .ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับมอบเงินจำนวน 100,000 บาท จาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ เป็นผู้แทนบริษัทฯมอบ เพื่อร่วมสมทบทุนสภากาชาดไทยในการพัฒนาวัคซีน ChulaCov19 วิริยะประกันภัยคว้ารางวัล “จรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย” ประจำปี 2564 เป็นปีที่ 3 ฯพณฯ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี มอบโล่ประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2564 (TCC Best Awards 2021) ให้แก่ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นายประสาน นิลมานัตต์ กรรมการและที่ปรึกษาบริษัท เป็นผู้แทนรับมอบ วิริยะประกันภัย รับโล่เกียรติคุณ หนุนภารกิจศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นายดลเดช สัจจวีระกุล รองกรรมการผู้จัดการ ผู้แทนบริษัทฯ เข้ารับโล่ ในฐานะองค์กรภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนภารกิจศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ