light 1
bgShadowTop
bg Dot
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

bg
bg left Home / การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล


การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

หากท่านประสงค์จะทราบข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตนเอง สามารถยื่นคำร้องขอและวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้ได้ ณ ที่ทำการของบริษัท เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอดังกล่าวแล้ว

บริษัทจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด หรือภายในระยะเวลาอันสมควร ท่านมีสิทธิภายใต้เงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด ดังต่อไปนี้

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิ ดังนี้
 1. สิทธิในการขอเข้าถึง หรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มา ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล
 2. สิทธิในการขอให้บริษัทดำเนินการเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน
 3. สิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล จากบริษัท รวมทั้งสิทธิในการขอให้บริษัทส่งหรือโอน ข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น หรือ ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทส่งหรือ โอนไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้
 4. สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อใดก็ได้ตาม หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
 5. สิทธิในการขอให้บริษัทดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุ ตัวบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
 6. สิทธิในการขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
 7. สิทธิในการขอถอนความยินยอม ตามที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้ความยินยอมไว้กับบริษัท
 8. สิทธิในการร้องเรียน ในกรณีที่บริษัทรวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของบริษัทฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือประกาศที่ออกตาม พระราชบัญญัตินี้

ทั้งนี้ สิทธิตามข้อ 1 – ข้อ 8 ข้างต้น บริษัทอาจปฏิเสธคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามที่กฎหมายกำหนด และตามคำสั่งศาล

รายละเอียดเอกสารดาวน์โหลด
แบบคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  
กรณีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลประสงค์จะใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งได้แก่สิทธิดังต่อไปนี้  
 • แบบการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ไฟล์ pdf
 • แบบการแจ้งเตือนเมื่อเกิดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
ไฟล์ pdf
 • แบบขอถอนความยินยอม
ไฟล์ pdf
หากมีข้อสงสัย หรือ ประสงค์ยื่นคำร้องเพื่อใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล กรุณาระบุรายละเอียดในแบบฟอร์มคำร้องขอใช้สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมแนบเอกสารประกอบตามแบบฟอร์มดังกล่าวให้ครบถ้วน และส่งไปรษณีย์มายัง :
ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงานของบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 121/28, 121/65 อาคารอาร์ เอส ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 หรือ ส่งมาที่ Email : Compliance-DPO Group@viriyah.co.th
Share This Book Mark Send E-Mail Print This

Public Relations & News

วิริยะประกันภัย ร่วมกับ เคาน์เตอร์เซอร์วิส แถมฟรี ประกันแพ้วัคซีนโควิด-19 วิริยะประกันภัย ร่วมกับ เคาน์เตอร์เซอร์วิสแถมฟรี ประกันแพ้วัคซีนโควิด-19 คุ้มครองสูงสุด 300,000 ให้กับลูกค้าที่ต่ออายุกรมธรรม์ประกันโควิด ต่ออายุได้แล้ววันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ทุกสาขา ทั่วประเทศ วิริยะประกันภัย “ชวนตรวจรถฟรี” ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 ริยะประกันภัย ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก บูรณาการความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางออกต่างจังหวัด มุ่งหวังลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 ให้บริการตรวจสภาพรถยนต์เบื้องต้นฟรี 20 รายการ ณ ศูนย์ซ่อมมาตรฐานวิริยะประกันภัย ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 32 แห่ง ระหว่างวันที่ 15 มี.ค.- 9 เม.ย.64 วิริยะประกันภัย มอบประกันอุบัติเหตุ (PA) ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ ทุนประกันรวม 47.7 ล้านบาท พลตำรวจตรี จิรสันต์ แก้วแสงเอก รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล พร้อมด้วย พลตำรวจตรี ธีระพงษ์ วงษ์รัฐพิทักษ์ ผู้บังคับการตำรวจจราจร รับมอบประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ทุนประกันรวม 47.7 ล้านบาท จาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)