light 1
bgShadowTop
bg Dot
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

กิจกรรมเพื่อสังคม

bg
bg left หน้าแรก / News&Event / Social Contributions
18
ก.ย. 2563

วิริยะประกันภัย ภาค 1 มอบทุนการศึกษาให้น้องๆ จ.เชียงใหม่

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณประสิทธิ์ สุนะชูแสง ผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการภาค 1 พร้อมด้วย คุณกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่าย รวมทั้งผู้บริหารศูนย์ สาขา ตัวแทน และอู่มาตรฐานของบริษัทฯ เดินทางไปมอบทุนการศึกษาในโครงการ "สุขที่ให้...เพื่อน้องได้เรียน" ปีที่ 2  ให้กับน้องๆ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และขาดโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทย แต่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ อาทิ กระเหรี่ยง ม้ง ลาหู่ ไทยใหญ่ มูเซอ เป็นต้น โดยได้มอบทุนการศึกษาพร้อมทั้งอุปกรณ์กีฬาให้แก่ 3 โรงเรียน เริ่มที่ โรงเรียนบ้านสะลวงนอก อำเภอแม่ริม 40 ทุน ทุนละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 40,000 บาท ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนขยายโอกาส เปิดสอนตั้งแต่อนุบาลมัธยมศึกษาตอนต้น และยังได้รับรางวัลนวัตกรรมเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนต้นแบบศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นอกจากนี้ทีมวิริยะจิตอาสาฝ่ายปฎิบัติการภาค 1  ยังเดินทางไปมอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆ โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว  จำนวน 30,000 บาท รวม 30 ทุน ทุนละ 1,000 บาท ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสเช่นกัน โดยนักเรียนที่นี่ส่วนใหญ่มีทั้งชาวไทย ลีซอ ไทยใหญ่ มูเซอ และอาข่า และเดินทางไปมอบทุนโรงเรียนสหกรณ์ดำริ จำนวน 30 ทุน ทุนละ 1,000 บาท

ในปีการศึกษา 2563 นี้ ฝ่ายปฎิบัติการภาค 1 ได้มอบทุนการศึกษาในพื้นที่ทั้งหมด  4 จังหวัด ได้แก่  เชียงใหม่ เพชรบูรณ์  รวมทั้งสิ้น 143 ทุน จำนวนกว่า 200,000 บาท

สำหรับทุนการศึกษาในโครงการ "สุขที่ให้...เพื่อน้องได้เรียน" จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2แล้ว โดยในปีนี้บริษัทฯ ได้จัดสรรงบประมาณในการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั่วประเทศ จำนวน 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) เพื่อค้นหาโรงเรียน และเด็กนักเรียนที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา โดยผ่านฝ่ายปฎิบัติการภาค 1-6 ต่อยอดและขยายโอกาสทางการศึกษาต่อไป นอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังเป็นการขยายความร่วมมือ การมีส่วนร่วมและสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ที่สำคัญเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน รวมถึงตัวแทน อู่ ศูนย์ซ่อมในเครือของบริษัทฯอีกด้วย

  ซึ่งในปีที่แล้ว 2562 วิริยะประกันภัย มอบทุนการศึกษาไปทั้งสิ้น 1,393 ทุน 52 โรงเรียน 28 จังหวัดทั่วประเทศ  รวมทั้งสิ้น 1,264,000 บาท เป็นงบประมาณจากบริษัท จำนวน 600,000 บาท และจากการสมทบของพนักงาน คู่ค้า ตัวแทน และอู่มาตรฐานในโครงการ รวมเป็นเงิน 664,000 บาท

กิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆ

12
พ.ย. 2563

วิริยะประกันภัย สนับสนุนเตียงผู้ป่วยใน 30 เตียง ร.พ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์

วิริยะประกันภัย สนับสนุนเตียงผู้ป่วยใน 30 เตียง และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับ ร.พ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์
06
พ.ย. 2563

วิริยะจิตอาสา ร่วมคัดแยกเส้นผมเพื่อทอเป็นวิกผมให้ผู้ป่วยมะเร็ง

วิริยะจิตอาสา ร่วมกับมูลนิธิจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่ คัดแยกเส้นผมเพื่อทอเป็นวิกผมให้ผู้ป่วยมะเร็ง
06
พ.ย. 2563

วิริยะประกันภัย ร่วมเปิดค่ายสารดคี ครั้งที่ 16

วิริยะประกันภัย ร่วมเปิดค่ายสารดคี ครั้งที่ 16 เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนผู้มีใจรักในงานเขียนและการถ่ายภาพได้ร่วมเรียนรู้และสร้างสรรค์ผลงานสารคดีเพื่อสังคม ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนได้พัฒนาตนเองสู่เส้นทางของการเป็นนักเขียนและช่างภาพมืออาชีพ
Share This Book Mark Send E-Mail Print This

Public Relations & News

วิริยะประกันภัย สานสัมพันธ์สื่อมวลชน จัดกิจกรรมอยากเล่าเรื่องให้เพื่อนฟัง ครั้งที่ 7 “ตัวแทนประกันวินาศภัยในยุควิถีใหม่” ริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม สานสัมพันธ์สื่อมวลชน ภายใต้โครงการ อยากเล่าเรื่องให้เพื่อนฟัง เป็นครั้งที่ 7 ในหัวข้อ “ตัวแทนประกันวินาศภัยในยุควิถีใหม่” โดยมี นายดลเดช สัจจวีระกุล รองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เล่าเรื่อง วิริยะประกันภัย ร่วมเปิดค่ายสารคดี ครั้งที่ 16 นายสุวัฒน์ สุขสัมฤทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมเปิดโครงการค่ายสารคดี ครั้งที่ 16 ภายใต้หัวข้อ "Smart Classroom Smart Community" ห้องเรียนพิเศษที่จะชวนเหล่าคนรุ่นใหม่ มาร่วมเรียนรู้และสร้างสรรค์ผลงานบันทึกสังคมผ่านงานสารคดี วิริยะประกันภัย สนับสนุน รพ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ กว่า 1 ล้านบาท นายแพทย์สุรเชษฐ์ ภูลวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฆ้องชัย รับมอบการสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท ภายใต้โครงการ “วิริยะจิตอาสา 72 ปี ทำดีเพื่อสังคม” จากบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)