light 1
bgShadowTop
bg Dot
TH EN
[Home]
วิริยะประกันภัย
bg content

Public Relations & News

bg
bg left Home / News&Event / Public Relations & News
13
Mar 2018

เวทีประชันคนเก่งคณิตศาตร์ วิริยะฯ สนับสนุนต่อเนื่องปีที่ 13

นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลและทุนการศึกษาแก่เยาวชนใน “การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2560” ซึ่งสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์จัดขึ้น โดยวิริยะประกันภัยให้การสนับสนุนทั้งการจัดพิธีมอบรางวัลและสนับสนุนเงินรางวัล จำนวน 311,000 บาท ทั้งนี้ เฉพาะรางวัลชนะเลิศ ได้รับรางวัลโล่พระราชทาน ซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ทรงประทานพระอนุญาตให้สมาคมมอบให้แก่ผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุด ณ ห้องประชุมประไพ วิริยะพันธ์ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) สาขาลุมพินี

สำหรับการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ของสมาคมคณิตศาสตร์ฯ ได้มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และบริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 ทั้งในด้านการจัดพิธีมอบรางวัล รวมถึงการสนับสนุนเงินรางวัลเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่เยาวชน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เยาวชนเกิดความเพียรพยายามและมุ่งมั่นในการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ อันเป็นวิชาพื้นฐานที่สำคัญยิ่งในการต่อยอดองค์ความรู้อื่นๆ และเทคโนโลยีให้มีความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาประเทศไทยไทยให้ทัดเทียมอารยประเทศต่อไป

Related Public Relations & News

13
Mar 2018

วิริยะจิตอาสา รวมพลังทำดี “ตามรอยเท้าพ่อ”สร้างเมล็ดพันธุ์แห่งความดี สู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน

นายสมพงษ์ รอดผดุง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 4 (ภาคกลางและภาคตะวันตก) บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำกลุ่มวิริยะจิตอาสา จัดกิจกรรม “ เมล็ดพันธุ์แห่งความดี ตอน “ตามรอยเท้าพ่อ”
23
Feb 2018

วิริยะประกันภัย มอบกรมธรรม์ PA ทุนประกัน 80 ล. นักแสดงยุทธหัตถี อนุสรณ์ดอนเจดีย์ ปี 61

นายพิภพ บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี รับมอบกรมธรรม์อุบัติเหตุส่วนบุคคล ทุนประกันรวม 80,000,000 บาท จาก นายภาณุตร์ เหรียญประยูร ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 4 (ภาคกลางและภาคตะวันตก) บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
24
Feb 2018

วิริยะประกันภัย ร่วมส่งเสริมอาชีพผู้พิการ สนับสนุนการจัดตั้ง “ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน”

พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ประทานโล่ผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรม “ปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ (No One Left Behind)” แก่ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Share This Book Mark Send E-Mail Print This

Public Relations & News

เวทีประชันคนเก่งคณิตศาตร์ วิริยะฯ สนับสนุนต่อเนื่องปีที่ 13 นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลและทุนการศึกษาแก่เยาวชนใน “การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2560” วิริยะจิตอาสา รวมพลังทำดี “ตามรอยเท้าพ่อ”สร้างเมล็ดพันธุ์แห่งความดี สู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน นายสมพงษ์ รอดผดุง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 4 (ภาคกลางและภาคตะวันตก) บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำกลุ่มวิริยะจิตอาสา จัดกิจกรรม “ เมล็ดพันธุ์แห่งความดี ตอน “ตามรอยเท้าพ่อ” วิริยะประกันภัย มอบกรมธรรม์ PA ทุนประกัน 80 ล. นักแสดงยุทธหัตถี อนุสรณ์ดอนเจดีย์ ปี 61 นายพิภพ บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี รับมอบกรมธรรม์อุบัติเหตุส่วนบุคคล ทุนประกันรวม 80,000,000 บาท จาก นายภาณุตร์ เหรียญประยูร ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 4 (ภาคกลางและภาคตะวันตก) บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)