light 1
bgShadowTop
bg Dot
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

Public Relations & News

bg
bg left Home / News&Event / Public Relations & News
17
Jul 2019

รับสมัคร ผู้รับเหมางานก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคาร งานตกแต่งภายใน และงานป้าย

บมจ.วิริยะประกันภัย มีความประสงค์ในการจัดหาผู้รับเหมาที่มีคุณภาพมาร่วมงาน เพื่อพัฒนาและรองรับการขยายตัวของบริษัทฯ ดังนี้

ประเภทผู้รับเหมางานก่อสร้าง / งานปรับปรุงอาคาร
คุณสมบัติ

 1. เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียน โดยมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจวิชาชีพ ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานก่อสร้าง หรือบริการงานออกแบบ สถาปัตยกรรม ตกแต่งภายใน – ภายนอกอาคารสำนักงาน
 2. มีประสบการณ์ งานก่อสร้างอาคารที่ผ่านมา มูลค่างานไม่น้อยกว่า 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)
 3. มีทุนจดทะเบียน ไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) โดยจะพิจารณาจากทุนจดทะเบียนที่ชำระมูลค่าหุ้นแล้ว
 4. มีบุคลากร หรือที่ปรึกษาที่เป็นสถาปนิก หรือวิศวกร ภายในองค์กร ที่จดทะเบียนประกอบวิชาชีพอย่างน้อยระดับภาคี
 5. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ และไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดห้ามทำธุรกิจตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธสงครามที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
 6. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

ขอบเขตงาน

 • งานก่อสร้างอาคารใหม่  งานปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซมอาคาร และงานก่อสร้างส่วนประกอบอื่นๆ ได้แก่ ถนน ที่จอดรถ รั้ว ตลอดจนงานภูมิทัศน์ภายนอกอาคารของบริษัท

 
ภาพตัวอย่างงานก่อสร้าง / งานปรับปรุงอาคาร

ประเภทผู้รับเหมางานตกแต่งภายใน
คุณสมบัติ

 1. เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียน โดยมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจวิชาชีพ ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานก่อสร้าง หรือบริการงานออกแบบ สถาปัตยกรรม ตกแต่งภายใน – ภายนอกอาคารสำนักงาน
 2. มีประสบการณ์ งานออกแบบตกแต่งภายในประเภทอาคารสำนักงานที่ผ่านมา มูลค่างานไม่น้อยกว่า 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน)
 3. มีทุนจดทะเบียน ไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)   โดยจะพิจารณาจากทุนจดทะเบียนที่ชำระมูลค่าหุ้นแล้ว
 4. มีบุคลากร หรือที่ปรึกษาที่เป็นสถาปนิก มัณฑนากร หรือวิศวกรงานระบบ ภายในองค์กร ที่จดทะเบียนประกอบวิชาชีพอย่างน้อยระดับภาคี
 5. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ และไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดห้ามทำธุรกิจตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธสงครามที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
 6. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

ขอบเขตงาน

 • งานตกแต่งภายในสำนักงานของบริษัททั้งในส่วนอาคารก่อสร้างใหม่ อาคารเดิมที่ทำการปรับปรุงใหม่ และอาคารสำนักงานมาตรฐานตัวแทน


ภาพตัวอย่างงานตกแต่งภายใน

ประเภทผู้รับเหมางานป้ายและผนังตกแต่งอาคาร
คุณสมบัติ

 1. เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียน โดยมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจวิชาชีพ ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานก่อสร้าง หรือบริการงานออกแบบ สถาปัตยกรรม ตกแต่งภายใน – ภายนอกอาคารสำนักงาน
 2. มีประสบการณ์ งานก่อสร้างประเภทงานป้าย และผนังตกแต่งอาคารที่ผ่านมา มูลค่างานไม่น้อยกว่า 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)
 3. มีทุนจดทะเบียน ไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)   โดยจะพิจารณาจากทุนจดทะเบียนที่ชำระมูลค่าหุ้นแล้ว
 4. มีบุคลากร หรือที่ปรึกษาที่เป็นสถาปนิก หรือวิศวกรโครงสร้าง ภายในองค์กร ที่จดทะเบียนประกอบวิชาชีพอย่างน้อยระดับภาคี
 5. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ และไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดห้ามทำธุรกิจตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธสงครามที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
 6. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

ขอบเขตงาน

 • งานจัดทำป้ายภายใน และภายนอกอาคาร เช่น ป้ายกล่องไฟ ป้ายแบนเนอร์ ป้ายตัวอักษร ป้ายทาวเวอร์  งานสติ๊กเกอร์ และงานติดตั้งผนังตกแต่งอาคาร ของสำนักงานบริษัท และสำนักงานมาตรฐานตัวแทน

 
ภาพตัวอย่างงานป้าย และผนังตกแต่งอาคาร

หลักเกณฑ์การพิจารณา

 1. ประสบการณ์ และผลงานที่ผ่านมา
 2. ความสามารถในการบริหารโครงการ
 3. ความพร้อมของแรงงาน และความสามารถในการก่อสร้าง
 4. ราคาที่สมเหตุสมผล

ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัคร (ไฟล์ PDF) 

สนใจติดต่อรายละเอียดเพื่อนำเสนอผลงาน พร้อมเล่ม PROFILE ขนาด A4 และ FILE PDF ขนาดไม่เกิน 15 MB  ประกอบด้วย  :

 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
 • บุคคลากรของบริษัท
 • ภาพถ่ายผลงาน และข้อมูลประกอบโครงการต่างๆ

ฝ่ายสำนักงาน แผนกออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
121/28, 121/65 อาคารอาร์ เอส ทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
หมายเลขโทรศัพท์ 02-129-8150, 084-023-9222, 081-909-6464
E-Mail :
office.bcdc@gmail.com

Related Public Relations & News

13
Aug 2019

วิริยะประกันภัย ร่วมสนับสนุน นักกีฬา “ช้างน้อยเกมส์” สนง.เขตธนบุรี

นายเจน วราหะ ผู้อำนวยการเขตธนบุรี รับมอบเงินสนับสนุนจำนวน 25,000 บาท จาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นายวรพงษ์ กล่อมเกลี้ยง ผู้จัดการสาขาบางพลัด เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบ เพื่อสนับสนุนการจัดทำเสื้อนักกีฬาจำนวนกว่า 150 ตัว
13
Aug 2019

วิริยะประกันภัย มุ่งยกระดับมาตรฐานตัวแทนทั่วไทย ตอกย้ำผู้นำคุณภาพบริการประกันภัย

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม สานสัมพันธ์สื่อมวลชน ภายใต้โครงการ อยากเล่าเรื่องให้เพื่อนฟัง เป็นครั้งที่ 5 ในหัวข้อ “เมล็ดพันธุ์ใหม่ ตัวแทนวิริยะประกันภัย” โดยมี นายดลเดช สัจจวีระกุล รองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เล่าเรื่องราวแก่สื่อมวลชน
13
Aug 2019

วิริยะประกันภัย มอบทุนการศึกษา โรงเรียนในพื้นที่ภาคกลางและตะวันตก ตามโครงการ "สุขที่ให้...เพื่อน้องได้เรียน"

ริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั่วประเทศ ตามโครงการ "สุขที่ให้...เพื่อน้องได้เรียน"
Share This Book Mark Send E-Mail Print This

Public Relations & News

วิริยะประกันภัย ร่วมสนับสนุน นักกีฬา “ช้างน้อยเกมส์” สนง.เขตธนบุรี นายเจน วราหะ ผู้อำนวยการเขตธนบุรี รับมอบเงินสนับสนุนจำนวน 25,000 บาท จาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นายวรพงษ์ กล่อมเกลี้ยง ผู้จัดการสาขาบางพลัด เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบ เพื่อสนับสนุนการจัดทำเสื้อนักกีฬาจำนวนกว่า 150 ตัว วิริยะประกันภัย มุ่งยกระดับมาตรฐานตัวแทนทั่วไทย ตอกย้ำผู้นำคุณภาพบริการประกันภัย บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม สานสัมพันธ์สื่อมวลชน ภายใต้โครงการ อยากเล่าเรื่องให้เพื่อนฟัง เป็นครั้งที่ 5 ในหัวข้อ “เมล็ดพันธุ์ใหม่ ตัวแทนวิริยะประกันภัย” โดยมี นายดลเดช สัจจวีระกุล รองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เล่าเรื่องราวแก่สื่อมวลชน วิริยะประกันภัย มอบทุนการศึกษา โรงเรียนในพื้นที่ภาคกลางและตะวันตก ตามโครงการ "สุขที่ให้...เพื่อน้องได้เรียน" ริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั่วประเทศ ตามโครงการ "สุขที่ให้...เพื่อน้องได้เรียน"