light 1
bgShadowTop
bg Dot
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

Public Relations & News

bg
bg left Home / News&Event / Public Relations & News
24
Dec 2019

ขุนพลเคลมวิริยะประกันภัย คว้าคะแนนสูงสุด 3 อันดับ โครงการอบรมหลักสูตรการจัดการสินไหมทดแทนรถยนต์ รุ่นที่ 2

สมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดพิธีมอบวุฒิบัตรและมอบโล่รางวัลเกียรติยศแก่ผู้ผ่านการอบรม “โครงการอบรมหลักสูตรการจัดการสินไหมทดแทนรถยนต์ รุ่นที่ 2” โดยมี นายวาสิต ล่ำซำ ประธานคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ สมาคมประกันวินาศภัยไทย เป็นประธานในพิธี ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ ของบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้รับโล่รางวัลพร้อมวุฒิบัตร จากการทำคะแนนสอบมากกว่า 80 คะแนน ได้แก่  คะแนนสูงสุดอันดับ 1 นายยุรนันท์ ดุษณีย์ ศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน พระนครศรีอยุธยา, อันดับ 2 นายนพดล ลิ่มวงษ์ ศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน สุราษฎร์ธานี และอันดับ 3 ว่าที่ร้อยตรีเจริญชัย ขวัญมี ศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน ระยอง นอกจากนี้ยังมีผู้ผ่านเกณฑ์การอบรม ทำคะแนนสอบมากกว่า 60 คะแนน ได้แก่ นายอนุชัย ฉิมชูทอง ศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน กระบี่ และนายเขมชาติ บุญชุ่ม ศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน พระราม 2 โดยพิธีมอบจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

สำหรับโครงการอบรมหลักสูตรการจัดการสินไหมทดแทนรถยนต์ สมาคมประกันวินาศภัยไทย  จัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการจัดการสินไหมทดแทนด้านการประกันภัยรถยนต์ให้กับเจ้าหน้าที่พิจารณาสินไหมทดแทนรถยนต์ รวมถึงเพื่อเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ให้กับผู้ที่ผ่านการอบรมในโครงการอบรมหลักสูตรการตรวจสอบอุบัติเหตุและยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พิจารณาสินไหมทดแทนรถยนต์ให้มีมาตรฐานวิชาชีพเทียบเท่าสากล ตลอดจนเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธุรกิจประกันวินาศภัย โดยการอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น 75 คน จากบริษัทสมาชิก 34 บริษัท และจากบริษัทสำรวจภัย 1 บริษัท

Related Public Relations & News

05
Feb 2020

วิริยะประกันภัย จัดงานครบรอบ 73 ปี แห่งความมั่นคง

นางสุวพร ทองธิว กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน จัดงานครบรอบ 73 ปี แห่งความมั่นคง
05
Feb 2020

วิริยะประกันภัย ร่วมบูรณะปฎิสังขรณ์อุโบสถวัดตะกล่ำ

พระครูปลัดสิทธิศักดิ์ ฐิตสกฺโข เจ้าอาวาสวัดวัดตะกล่ำ รับมอบปัจจัย จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) จากบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นงบประมาณสนับสนุนโครงการการบูรณะปฎิสังขรณ์วัดตะกล่ำ
05
Feb 2020

วิริยะประกันภัย มอบสินไหมทดแทน ประกันภัยขนส่งสินค้า

างสาวรุ่งรัศมิ์ ปัญญาดี ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการภาค 4 (ภาคกลางและภาคตะวันตก) พร้อมผู้บริหารฝ่ายปฎิบัติการภาค 5 (ภาคใต้) บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบสินไหมทดแทนแก่ บริษัท เอส.วี.จี. ทรานสปอร์ต จำกัด
Share This Book Mark Send E-Mail Print This

Public Relations & News

วิริยะประกันภัย จัดงานครบรอบ 73 ปี แห่งความมั่นคง นางสุวพร ทองธิว กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน จัดงานครบรอบ 73 ปี แห่งความมั่นคง วิริยะประกันภัย ร่วมบูรณะปฎิสังขรณ์อุโบสถวัดตะกล่ำ พระครูปลัดสิทธิศักดิ์ ฐิตสกฺโข เจ้าอาวาสวัดวัดตะกล่ำ รับมอบปัจจัย จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) จากบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นงบประมาณสนับสนุนโครงการการบูรณะปฎิสังขรณ์วัดตะกล่ำ วิริยะประกันภัย มอบสินไหมทดแทน ประกันภัยขนส่งสินค้า างสาวรุ่งรัศมิ์ ปัญญาดี ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการภาค 4 (ภาคกลางและภาคตะวันตก) พร้อมผู้บริหารฝ่ายปฎิบัติการภาค 5 (ภาคใต้) บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบสินไหมทดแทนแก่ บริษัท เอส.วี.จี. ทรานสปอร์ต จำกัด