light 1
bgShadowTop
bg Dot
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

Public Relations & News

bg
bg left Home / News&Event / Public Relations & News
24
Dec 2019

ขุนพลเคลมวิริยะประกันภัย คว้าคะแนนสูงสุด 3 อันดับ โครงการอบรมหลักสูตรการจัดการสินไหมทดแทนรถยนต์ รุ่นที่ 2

สมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดพิธีมอบวุฒิบัตรและมอบโล่รางวัลเกียรติยศแก่ผู้ผ่านการอบรม “โครงการอบรมหลักสูตรการจัดการสินไหมทดแทนรถยนต์ รุ่นที่ 2” โดยมี นายวาสิต ล่ำซำ ประธานคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ สมาคมประกันวินาศภัยไทย เป็นประธานในพิธี ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ ของบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้รับโล่รางวัลพร้อมวุฒิบัตร จากการทำคะแนนสอบมากกว่า 80 คะแนน ได้แก่  คะแนนสูงสุดอันดับ 1 นายยุรนันท์ ดุษณีย์ ศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน พระนครศรีอยุธยา, อันดับ 2 นายนพดล ลิ่มวงษ์ ศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน สุราษฎร์ธานี และอันดับ 3 ว่าที่ร้อยตรีเจริญชัย ขวัญมี ศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน ระยอง นอกจากนี้ยังมีผู้ผ่านเกณฑ์การอบรม ทำคะแนนสอบมากกว่า 60 คะแนน ได้แก่ นายอนุชัย ฉิมชูทอง ศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน กระบี่ และนายเขมชาติ บุญชุ่ม ศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน พระราม 2 โดยพิธีมอบจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

สำหรับโครงการอบรมหลักสูตรการจัดการสินไหมทดแทนรถยนต์ สมาคมประกันวินาศภัยไทย  จัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการจัดการสินไหมทดแทนด้านการประกันภัยรถยนต์ให้กับเจ้าหน้าที่พิจารณาสินไหมทดแทนรถยนต์ รวมถึงเพื่อเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ให้กับผู้ที่ผ่านการอบรมในโครงการอบรมหลักสูตรการตรวจสอบอุบัติเหตุและยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พิจารณาสินไหมทดแทนรถยนต์ให้มีมาตรฐานวิชาชีพเทียบเท่าสากล ตลอดจนเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธุรกิจประกันวินาศภัย โดยการอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น 75 คน จากบริษัทสมาชิก 34 บริษัท และจากบริษัทสำรวจภัย 1 บริษัท

Related Public Relations & News

27
Aug 2020

“ประกันโควิด 19 ชีลด์” วิริยะประกันภัย คว้ารางวัลสุดยอดนวัตกรรมแห่งปี

ศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานมอบรางวัลสุดยอดนวัตกรรมสินค้าและบริการแห่งปี 2563 “BUSINESS+ PRODUCT INNOVATION AWARDS 2020” ให้แก่ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นายเกรียงศักดิ์ โพธิเกษม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แทนรับมอบ
19
Aug 2020

วิริยะประกันภัย ร่วมยินดีวันคล้ายวันสถาปนา กรมการขนส่งทางบก ครบรอบ 79 ปี

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก รับมอบเงินจำนวน 50,000 บาท จาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพื่อร่วมสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี โรงพยาบาลรามาธิบดี และมูลนิธิคนตาบอดไทย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กรมการขนส่งทางบก ครบรอบ 79 ปี
19
Aug 2020

วิริยะประกันภัย ร่วมแบ่งปันน้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในภาคเหนือ

นายพงษ์ทิวา กฤษณพันธุ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 1 (ภาคเหนือ) บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำทีมวิริยะจิตอาสา ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากพายุซินลากู และน้ำป่าไหลหลาก ตามโครงการ “แบ่งปันน้ำใจ สู่...ผู้ประสบภัยน้ำท่วม”
Share This Book Mark Send E-Mail Print This

Public Relations & News

“ประกันโควิด 19 ชีลด์” วิริยะประกันภัย คว้ารางวัลสุดยอดนวัตกรรมแห่งปี ศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานมอบรางวัลสุดยอดนวัตกรรมสินค้าและบริการแห่งปี 2563 “BUSINESS+ PRODUCT INNOVATION AWARDS 2020” ให้แก่ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นายเกรียงศักดิ์ โพธิเกษม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แทนรับมอบ วิริยะประกันภัย ร่วมยินดีวันคล้ายวันสถาปนา กรมการขนส่งทางบก ครบรอบ 79 ปี นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก รับมอบเงินจำนวน 50,000 บาท จาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพื่อร่วมสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี โรงพยาบาลรามาธิบดี และมูลนิธิคนตาบอดไทย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กรมการขนส่งทางบก ครบรอบ 79 ปี วิริยะประกันภัย ร่วมแบ่งปันน้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในภาคเหนือ นายพงษ์ทิวา กฤษณพันธุ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 1 (ภาคเหนือ) บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำทีมวิริยะจิตอาสา ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากพายุซินลากู และน้ำป่าไหลหลาก ตามโครงการ “แบ่งปันน้ำใจ สู่...ผู้ประสบภัยน้ำท่วม”