light 1
bgShadowTop
bg Dot
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

Public Relations & News

bg
bg left Home / News&Event / Public Relations & News
02
Jan 2020

วิริยะประกันภัย ผนึกภาครัฐและภาคประชาสังคมอำเภอนาดี ร่วมบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนสายรอง

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยฝ่ายปฏิบัติการภาค 3 (ภาคตะวันออก) ร่วมกับ อำเภอนาดี และภาคประชาสังคมในพื้นที่ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการอุบัติเหตุ อุบัติภัยหมู่ ช่วงเทศกาล  โดยมีนายชาติชาย ไทยกล้า ที่ปรึกษาคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ และผู้อำนวยการสถาบันฝึกดับเพลิงและกู้ภัยชั้นสูง ทาฟต้า (TFRTA) เป็นวิทยากร ทั้งนี้เพื่อให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในพื้นที่ เกิดความเข้าใจในระบบการบริหารจัดการอุบัติเหตุ อุบัติภัย และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย ตามหลักสากล (ระบบ ICS) และเชิญชวนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน และลดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน ตลอดไปถึงการให้ความรู้ด้านกฎหมายจราจร และสร้างความเข้าใจถึงสิทธิประโยชน์ของผู้ได้รับบาดเจ็บ สามารถนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลได้ตามสิทธิ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ ตำบล บุพราหมณ์ อำเภอ นาดี จังหวัดปราจีนบุรี

โครงการดังกล่าวดำเนินการขึ้นภายใต้นโยบายของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการดำเนินกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติภัยบนท้องถนนให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยเริ่มจากโครงการจัดทำฐานข้อมูลจุดเสี่ยงบนท้องถนน เพื่อจัดทำเป็นแอพพลิเคชั่นแจ้งเตือนแก่ผู้ขับขี่รถยนต์ให้พึงระมัดระวังเมื่อถึงจุดเสี่ยงที่พิกัดเอาไว้ จากนั้นก็จะมอบหมายให้สาขาและศูนย์ปฎิบัติการสินไหมทดแทนในพื้นที่ที่มีจุดเสี่ยงเข้าไปร่วมบูรณาการกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานทหารในพื้นที่ ภาคประชาสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน หมู่บ้าน อาสาสมัครต่างๆ และประชาชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ที่ถือเป็นจุดเสี่ยง เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือน้อยที่สุด

Related Public Relations & News

05
Feb 2020

วิริยะประกันภัย จัดงานครบรอบ 73 ปี แห่งความมั่นคง

นางสุวพร ทองธิว กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน จัดงานครบรอบ 73 ปี แห่งความมั่นคง
05
Feb 2020

วิริยะประกันภัย ร่วมบูรณะปฎิสังขรณ์อุโบสถวัดตะกล่ำ

พระครูปลัดสิทธิศักดิ์ ฐิตสกฺโข เจ้าอาวาสวัดวัดตะกล่ำ รับมอบปัจจัย จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) จากบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นงบประมาณสนับสนุนโครงการการบูรณะปฎิสังขรณ์วัดตะกล่ำ
05
Feb 2020

วิริยะประกันภัย มอบสินไหมทดแทน ประกันภัยขนส่งสินค้า

างสาวรุ่งรัศมิ์ ปัญญาดี ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการภาค 4 (ภาคกลางและภาคตะวันตก) พร้อมผู้บริหารฝ่ายปฎิบัติการภาค 5 (ภาคใต้) บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบสินไหมทดแทนแก่ บริษัท เอส.วี.จี. ทรานสปอร์ต จำกัด
Share This Book Mark Send E-Mail Print This

Public Relations & News

วิริยะประกันภัย จัดงานครบรอบ 73 ปี แห่งความมั่นคง นางสุวพร ทองธิว กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน จัดงานครบรอบ 73 ปี แห่งความมั่นคง วิริยะประกันภัย ร่วมบูรณะปฎิสังขรณ์อุโบสถวัดตะกล่ำ พระครูปลัดสิทธิศักดิ์ ฐิตสกฺโข เจ้าอาวาสวัดวัดตะกล่ำ รับมอบปัจจัย จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) จากบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นงบประมาณสนับสนุนโครงการการบูรณะปฎิสังขรณ์วัดตะกล่ำ วิริยะประกันภัย มอบสินไหมทดแทน ประกันภัยขนส่งสินค้า างสาวรุ่งรัศมิ์ ปัญญาดี ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการภาค 4 (ภาคกลางและภาคตะวันตก) พร้อมผู้บริหารฝ่ายปฎิบัติการภาค 5 (ภาคใต้) บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบสินไหมทดแทนแก่ บริษัท เอส.วี.จี. ทรานสปอร์ต จำกัด