VIRIYAH SLOGAN

Public Relations & News

29
พ.ย. 2562

วิริยะประกันภัย จัดบรรพชาอุปสมบทเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต รุ่นที่ 15

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ผู้บริหารและพนักงานบริษัท จำนวน 15 รูป ตามโครงการ “บรรพชาอุปสมบทเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยพระกัมมัฏฐาน  รุ่น 15” โดยมี พระเดชพระคุณพระเทพรัตนมุนี ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์ และคณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ร่วมเป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ พระอุโบสถวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (ภูเขาทอง) กรุงเทพมหานคร

สำหรับโครงการบรรพชาอุปสมบทเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยพระกัมมัฏฐาน บริษัทฯ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความสมบูรณ์ เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรมแล้ว พร้อมทั้งนำหลักพุทธรรมมาใช้เป็นแนวทางหลักในการดำเนินชีวิต และการประกอบการงาน อันจักก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมส่วนรวม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังตระหนักในภารกิจของการทํานุบํารุงศาสนาเและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ตลอดจนสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่สืบไป

ทั้งนี้ ภายหลังการบรรพชาและการอุปสมบทแล้ว คณะพระใหม่ทั้งหมดจะเดินทางไปเข้ารับการอบรมและปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จังหวัดราชบุรี เป็นเวลา 24 วัน ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน ถึงวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 และลาสิกขาบทในวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562

Viriyah Insurance (Public) Company Limited (Head Office)

121/7, 121/14-23, 121/25-28, 121/104 121/28, 121/65 RS Tower, Ratchadapisek Rd., Dindang, Bangkok 10400
Telephone : 0-2239-1000, 0-2641-3500-79     Fax : 0-2641-3500 ต่อหมายเลข 1495     Email : info@viriyah.co.th © All rights reserved 2012. The Viriyah Insurance Public company Limited.