ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล กระดูกหัก
"คุ้มครองทุกช่วงวัย อุ่นใจทุกกิจกรรมในชีวิต"

ไม่ต้องสำรองจ่าย

เพียงยื่นบัตรกับ
โรงพยาบาลคู่สัญญา

คุ้มครองทุกเพศทุกวัย

เริ่มต้นอายุ 1 เดือน ถึง 70 ปี
สามารถต่ออายุได้ถึง 75 ปี

คุ้มครองอุบัติเหตุ

จากการขับขี่หรือโดยสาร
รถจักรยานยนต์จากการถูกฆาตกรรม หรือถูกลอบทำร้าย

คุ้มครองอุบัติเหตุ พิเศษ

การแข่งกีฬาอันตราย

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกระดูกหัก

สูงสุดต่อครั้ง 150,000 บาท

ความคุ้มครอง
จำนวนเงินเอาประกันภัย  (บาท)
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4

การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง
หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ (อ.บ.2)

300,000 500,000 750,000 1,000,000

การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

300,000 500,000 750,000 1,000,000

การถูกฆาตกรรมหรือลอบทำร้ายร่างกาย

300,000 500,000 750,000 1,000,000

การแข่งกีฬาอันตราย*

300,000 500,000 750,000 1,000,000

ค่ารักษาพยาบาลต่อุบัติเหตุแต่ละครั้ง

50,000 50,000 75,000 75,000

ค่ารักษาพยาบาลกระดูกหักต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง**

100,000 100,000 150,000 150,000
ความคุ้มครอง
จำนวนเงินเอาประกันภัย  (บาท)
แผน 1

การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ (อ.บ.2)

300,000

การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

300,000

การถูกฆาตกรรมหรือถูกลอบทำร้ายร่างกาย

300,000

การแข่งกีฬาอันตราย*

300,000

ค่ารักษาพยาบาลต่อุบัติเหตุแต่ละครั้ง

50,000

ค่ารักษาพยาบาลกระดูกหักต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง**

100,000
ความคุ้มครอง
จำนวนเงินเอาประกันภัย  (บาท)
แผน 2

การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ (อ.บ.2)

500,000

การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

500,000

การถูกฆาตกรรมหรือถูกลอบทำร้ายร่างกาย

500,000

การแข่งกีฬาอันตราย*

500,000

ค่ารักษาพยาบาลต่อุบัติเหตุแต่ละครั้ง

50,000

ค่ารักษาพยาบาลกระดูกหักต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง**

100,000
ความคุ้มครอง
จำนวนเงินเอาประกันภัย  (บาท)
แผน 3

การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ (อ.บ.2)

750,000

การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

750,000

การถูกฆาตกรรมหรือถูกลอบทำร้ายร่างกาย

750,000

การแข่งกีฬาอันตราย*

750,000

ค่ารักษาพยาบาลต่อุบัติเหตุแต่ละครั้ง

75,000

ค่ารักษาพยาบาลกระดูกหักต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง**

150,000
ความคุ้มครอง
จำนวนเงินเอาประกันภัย  (บาท)
แผน 4

การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ (อ.บ.2)

1,000,000

การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

1,000,000

การถูกฆาตกรรมหรือถูกลอบทำร้ายร่างกาย

1,000,000

การแข่งกีฬาอันตราย*

1,000,000

ค่ารักษาพยาบาลต่อุบัติเหตุแต่ละครั้ง

75,000

ค่ารักษาพยาบาลกระดูกหักต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง**

150,000

หมายเหตุ
* กีฬาอันตราย หมายถึง แข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า ชนิดรวมถึงแข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ทสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม โดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่อน เล่นบันจี้จั๊มพ์ ดำน้ำ ที่ใช้ถังอากาศ และเครื่องช่วยหายใจใต้น้ำ

** ค่ารักษาพยาบาลกระดูกหัก หมายถึง ผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุเป็นเหตุให้กระดูกหักและต้องรับการรักษาพยาบาลโดยแพทย์ หรือต้องได้รับการพยาบาลโดยพยาบาล ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 52 สัปดาห์นับตั้งแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ
กระดูกหัก (Fracture) หมายถึง กระดูกหรือส่วนประกอบของกระดูกเกิดแตกหัก แยก หรือขาดการเชื่อมต่อกันเป็นบางส่วน หรือทั้งหมด
ข้อยกเว้น เฉพาะค่ารักษาสำหรับกระดูกหัก ไม่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลอันเกิดจากหรือเสียหายสาเหตุดังต่อไปนี้

  • โรคกระดูกพรุนบาง (Osteoprorosis) หรือกระดูกหักจากพยาธิสภาพ (Pathologic fracture) 
  • สภาพการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย
  • กระดูกหักซึ่งเป็นผลมาจากกระดูกที่มีพยาธิสภาพหรือเป็นผลมาจากโรคที่เป็นมาโดยกำเนิด

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

เงื่อนไขการรับประกัน / คุณสมบัติผู้สมัคร

  • อายุตั้งแต่ 1 เดือน – 70 ปี ต่ออายุได้ถึง 75 ปี (ตามเงื่อนไขของบริษัท) กรณีผู้ขอเอาประกันภัยเป็นผู้เยาว์ ต้องได้รับความยินยิมจากผู้แทนโดยชอบธรรม (บิดามารดาหรือผู้ปกครองแล้วแต่กรณี)
  • ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องมีถิ่นฐานในประเทศไทย
  • ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องไม่มีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งผิดปกติ พิการ บกพร่อง หรือทุพพลภาพ
  • จำกัดจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อคน (หนึ่งล้านบาทต่อคน)
  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ พิจารณารับประกันภัย ชั้นอาชีพ 1-2 
  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัยสำหรับกลุ่มอาชีพที่มีลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูง เช่น คนงานก่อนสร้าง ลูกเรือประมง พนักงานดับเพลิง พนักงานในเหมือง คนงานในแท่นขุดเจาะน้ำมันทั้งวิศวกร และคนงาน พนักงานทำความสะอาดกระจกอาคารสูง พนังงานติดตั้งไฟฟ้าแรงสูง นักแข่งรถ นักแสดงผาดโผน นักกีฬาอาชีพ เป็นต้น

อาชีพที่รับประกันภัย

   ชั้นอาชีพ 1-2 หมายถึง เจ้าของ ผู้ปฏิบัติงานด้านบริหาร หรืองานจัดการ งานเสมียน หรืองานขาย ในธุรกิจหรือการค้า ซึ่งส่วนใหญ่ทำงานประจำในสำนักงาน และรวมถึงการทำงานฝีมือที่ไม่ใช้เครื่องจักร หรือผู้ที่ทำงานนอกสำนักงานเป็นครั้งคราว

ข้อยกเว้นโดยย่อ
   
ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วย การติดเชื้อโรคที่มิได้เกิดจากอุบัติเหตุ การทำร้ายร่างกายตนเองโดยเจตนา การฆ่าตัวตาย ภัยสงคราม การกระทำอาชญากรรม การทะเลาะวิวาท และขณะตกอยู่ภายใต้อำนาจฤทธิ์สุราหรือ สารเสพติด การจลาจลและนัดหยุดงาน
     เงื่อนไขข้อยกเว้นอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์

เหตุผลของความอุ่นใจ ให้วิริยะประกันภัย ดูแลสุขภาพคุณ

บริษัทประกันวินาศภัยอันดับ 1 ของคนไทย ไม่ทิ้งคุณไปไหน

ดูแลลูกค้าด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านประกันสุขภาพ

ไม่ต้องซื้อพ่วงติดกับประกันชีวิต

ค่าเบี้ยประกันสุขภาพสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้