ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล อุ่นใจ
"ครอบคลุมอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง"

ไม่ต้องสำรองจ่าย

เพียงยื่นบัตรกับ
โรงพยาบาลคู่สัญญา

ลูกหลานเบาใจ

มีค่าปลงศพสูงสุด 50,000 บาท*

เบี้ยหลักพันคุ้มครองหลักล้าน

รวมถึงการถูกฆาตกรรม
หรือถูกทำร้ายร่างกาย

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล

ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งสูงสุด
100,000 บาท

ชดเชยรายได้

สูงสุด 1,000 บาท/วัน*

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล “อุ่นใจ” จะช่วยบรรเทาภาระทางการเงินในกรณีที่
ผู้ทำประกันอุบัติเหตุเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือได้รับบาดเจ็บ
อันเนื่องจากอุบัติเหตุ รวมถึงการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
ด้วยความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง

ความคุ้มครอง (อบ.1)
จำนวนเงินเอาประกันภัย  (บาท)
อุ่นใจ 1 อุ่นใจ 2 อุ่นใจ 3

การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

300,000 500,000 1,000,000

การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

300,000 500,000 1,000,000

การถูกฆาตกรรมหรือถูกลอบทำร้ายร่างกาย

300,000 500,000 1,000,000

ค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บและการเจ็บป่วย
(กรณีเจ็บป่วยมีระยะเวลารอคอย 180 วัน)*

30,000 50,000 50,000

ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง

30,000 50,000 100,000

การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลอันเนื่องมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
(สูงสุด 365 วันต่ออุบัติเหตุ)**

300/วัน 500/วัน 1,000/วัน
ความคุ้มครอง (อบ.1)
จำนวนเงินเอาประกันภัย  (บาท)
อุ่นใจ 1

การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

300,000

การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

300,000

การถูกฆาตกรรมหรือถูกลอบทำร้ายร่างกาย

300,000

ค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บและการเจ็บป่วย
(กรณีเจ็บป่วยมีระยะเวลารอคอย 180 วัน)*

30,000

ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง

30,000

การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลอันเนื่องมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
(สูงสุด 365 วันต่ออุบัติเหตุ)**

300/วัน
ความคุ้มครอง (อบ.1)
จำนวนเงินเอาประกันภัย  (บาท)
อุ่นใจ 2

การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

500,000

การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

500,000

การถูกฆาตกรรมหรือถูกลอบทำร้ายร่างกาย

500,000

ค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บและการเจ็บป่วย
(กรณีเจ็บป่วยมีระยะเวลารอคอย 180 วัน)*

50,000

ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง

50,000

การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลอันเนื่องมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
(สูงสุด 365 วันต่ออุบัติเหตุ)**

500/วัน
ความคุ้มครอง (อบ.1)
จำนวนเงินเอาประกันภัย  (บาท)
อุ่นใจ 3

การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

1,000,000

การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

1,000,000

การถูกฆาตกรรมหรือถูกลอบทำร้ายร่างกาย

1,000,000

ค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บและการเจ็บป่วย
(กรณีเจ็บป่วยมีระยะเวลารอคอย 180 วัน)*

50,000

ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง

100,000

การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลอันเนื่องมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
(สูงสุด 365 วันต่ออุบัติเหตุ)**

1,000/วัน

หมายเหตุ
*ค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการงานศพ ซึ่งหมายรวมถึง ค่าโลงศพ การเผาศพ หรือฝังศพ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นเพื่อการนั้น ซึ่งบริษัทจ่ายให้แก่ผู้รับผลประโยชน์
กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย
**การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล หมายถึง บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์การชดเชยรายได้ให้ผู้เอาประกันภัยระหว่างการเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ในโรงพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ 
ผู้ป่วยใน หมายถึง ผู้ที่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ซึ่งต้องลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยใน โดยได้รับการวินิจฉัยและคำแนะนำจากแพทย์ตามข้อบ่งชี้ซึ่งเป็นมาตรฐานทางการแพทย์ และในระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการรักษาการบาดเจ็บนั้นๆ และให้รวมถึงกรณีรับตัวไว้เป็นผู้ป่วยในแล้วต่อมาเสียชีวิตก่อนครบ 6 ชั่วโมง

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

ความคุ้มครอง               คุ้มครองอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก ขยายความคุ้มครองถึงการขับขี่และซ้อนท้ายจักรยานยนต์ การถูกฆาตกรรมและถูกลอบทำร้ายร่างกาย
เงื่อนไขความคุ้มครอง       อบ.1 การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ แขน ขา สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ
ข้อยกเว้นโดยย่อ             ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วย การติดเชื้อที่มิได้เกิดจากอุบัติเหตุ การทำร้ายร่างกายตนเองโดยเจตนา การฆ่าตัวตาย ภัยสงคราม การกระทำอาชญากรรม การทะเลาะวิวาท และขณะตกอยู่ภายใต้อำนาจ                                    ฤทธิ์สุราหรือสารเสพติด การจลาจลและนัดหยุดงาน

เงื่อนไขการรับประกันภัย

  • ผู้ขอเอาประกันภัยมีอายุระหว่าง 15 – 65 ปี (สามารถต่ออายุได้ถึงอายุ 70 ปี) โดยคำนวณตามปีเกิด
  • สุขภาพร่างการแข็งแรงไม่มีความผิดปกติที่ร้ายแรงทางร่างกายหรือจิตใจ (พิการแขนชขา สายตา อัมพฤกษ์ อัมพาต หรือวิกลจริต)
  • อาชีพที่ไม่สามารถทำประกันภัยได้ คือ อาชีพที่มีความเสี่ยงสูง เช่น คนงานก่อสร้าง ลูกเรือประมง พนักงานดับเพลิง พนักงานในเหมือง คนงานในแท่นขุดเจาะน้ำมันทั้งวิศวกร และคนงานหรือพนักงานทำความสะอาดกระจกอาคารสูง พนักงานติดตั้งไฟฟ้าแรงสูง นักแข่งรถ นักแสดง นักกีฬาอาชีพ ทนายความ นักข่าว ทหาร ตำรวจ
  • สามารถซื้อความคุ้มครองได้ 1 คน/1 แผนความคุ้มครองเท่านั้น
  • ผู้ขอเอาประกันภัยต้องกรอกใบคำขอและตอบคำถามทุกข้อ พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวที่ออกโดยหน่วยงานราชการ
  • รายละเอียดของความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นจะระบุอยู่ในกรมธรรม์ประกันภัย

เหตุผลของความอุ่นใจ ให้วิริยะประกันภัย ดูแลสุขภาพคุณ

บริษัทประกันวินาศภัยอันดับ 1 ของคนไทย ไม่ทิ้งคุณไปไหน

ดูแลลูกค้าด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านประกันสุขภาพ

ไม่ต้องซื้อพ่วงติดกับประกันชีวิต

ค่าเบี้ยประกันสุขภาพสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้