ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม SE
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนกลุ่ม SE
"ธุรกิจไม่สะดุด คุ้มครอง ครอบคลุม อุบัติเหตุ 24 ชม. ทั่วโลก"

ไม่ต้องสำรองจ่าย

เพียงยื่นบัตรกับ
โรงพยาบาลคู่สัญญา

คุ้มครองอุบัติเหตุ

ทั้งในและนอกเวลาทำงาน

คุ้มครองอุบัติเหตุ

จากการขับขี่หรือโดยสาร
รถจักรยานยนต์

คุ้มครองอุบัติเหตุ

จากการถูกฆาตกรรม
และถูกลอบทำร้าย

คุ้มครองแบบมีค่ารักษา
และแบบไม่มีค่ารักษา

ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม “SE” จะช่วยบรรเทาภาระทางการเงินในกรณีที่
ผู้ทำประกันอุบัติเหตุเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือได้รับบาดเจ็บ
อันเนื่องจากอุบัติเหตุ รวมถึงการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
ด้วยความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก

แบบที่ 1   l   อ.บ.1 มีค่ารักษาพยาบาล
ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
ผลประโยชน์  (บาท)
แผน 1
แผน 2
แผน 3
แผน 4
แผน 5
แผน 6

1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา (อบ.1)

50,000 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000

2. ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

50,000 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000

3. การถูกฆาตกรรมและถูกลอบทำร้ายร่างกาย

50,000 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000

4. การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

50,000 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000

5. ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุแต่ละครั้ง

5,000 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000
แบบที่ 2   l   อ.บ. 2 ทุน 2 เท่า
ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
ผลประโยชน์  (บาท)
แผน 1
แผน 2
แผน 3
แผน 4
แผน 5
แผน 6

1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง
การพูดอออกเสียง (อบ.2)

100,000 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000

2. ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

100,000 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000

3. การถูกฆาตกรรมและถูกลอบทำร้ายร่างกาย

50,000 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000

4. การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

50,000 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000
ความคุ้มครองเสริม
เพิ่มเบี้ยประกันภัย 200 บาท ต่อ 1 ความคุ้มครองดังต่อไปนี้

1. ค่าปลงศพจากการเจ็บป่วย 25,000 บาท (มีระยะเวลารอคอย 180 วัน)

2. ค่าชดเชยกระดูกแตกหัก 20,000 บาท

3. ค่าชดเชยรายได้รายวัน 500 บาทต่อวัน (สูงสุด 30 วัน ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)

แบบที่ 1   l   อ.บ.1 มีค่ารักษาพยาบาล
ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
ผลประโยชน์  (บาท)
แผน 1

1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา (อบ.1)

50,000

2. ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

50,000

3. การถูกฆาตกรรมและถูกลอบทำร้ายร่างกาย

50,000

4. การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

50,000

5. ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุแต่ละครั้ง

5,000
แบบที่ 2   l   อ.บ. 2 ทุน 2 เท่า
ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
ผลประโยชน์  (บาท)
แผน 1

1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง
การพูดอออกเสียง (อบ.2)

100,000

2. ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

100,000

3. การถูกฆาตกรรมและถูกลอบทำร้ายร่างกาย

50,000

4. การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

50,000
ความคุ้มครองเสริม
เพิ่มเบี้ยประกันภัย 200 บาท ต่อ 1 ความคุ้มครองดังต่อไปนี้

1. ค่าปลงศพจากการเจ็บป่วย 25,000 บาท (มีระยะเวลารอคอย 180 วัน)

2. ค่าชดเชยกระดูกแตกหัก 20,000 บาท

3. ค่าชดเชยรายได้รายวัน 500 บาทต่อวัน (สูงสุด 30 วัน ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)

แบบที่ 1   l   อ.บ.1 มีค่ารักษาพยาบาล
ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
ผลประโยชน์  (บาท)
แผน 2

1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา (อบ.1)

100,000

2. ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

100,000

3. การถูกฆาตกรรมและถูกลอบทำร้ายร่างกาย

100,000

4. การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

100,000

5. ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุแต่ละครั้ง

5,000
แบบที่ 2   l   อ.บ. 2 ทุน 2 เท่า
ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
ผลประโยชน์  (บาท)
แผน 2

1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง
การพูดอออกเสียง (อบ.2)

200,000

2. ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

200,000

3. การถูกฆาตกรรมและถูกลอบทำร้ายร่างกาย

100,000

4. การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

100,000
ความคุ้มครองเสริม
เพิ่มเบี้ยประกันภัย 200 บาท ต่อ 1 ความคุ้มครองดังต่อไปนี้

1. ค่าปลงศพจากการเจ็บป่วย 25,000 บาท (มีระยะเวลารอคอย 180 วัน)

2. ค่าชดเชยกระดูกแตกหัก 20,000 บาท

3. ค่าชดเชยรายได้รายวัน 500 บาทต่อวัน (สูงสุด 30 วัน ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)

แบบที่ 1   l   อ.บ.1 มีค่ารักษาพยาบาล
ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
ผลประโยชน์  (บาท)
แผน 3

1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา (อบ.1)

200,000

2. ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

200,000

3. การถูกฆาตกรรมและถูกลอบทำร้ายร่างกาย

200,000

4. การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

200,000

5. ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุแต่ละครั้ง

10,000
แบบที่ 2   l   อ.บ. 2 ทุน 2 เท่า
ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
ผลประโยชน์  (บาท)
แผน 3

1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง
การพูดอออกเสียง (อบ.2)

400,000

2. ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

400,000

3. การถูกฆาตกรรมและถูกลอบทำร้ายร่างกาย

200,000

4. การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

200,000
ความคุ้มครองเสริม
เพิ่มเบี้ยประกันภัย 200 บาท ต่อ 1 ความคุ้มครองดังต่อไปนี้

1. ค่าปลงศพจากการเจ็บป่วย 25,000 บาท (มีระยะเวลารอคอย 180 วัน)

2. ค่าชดเชยกระดูกแตกหัก 20,000 บาท

3. ค่าชดเชยรายได้รายวัน 500 บาทต่อวัน (สูงสุด 30 วัน ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)

แบบที่ 1   l   อ.บ.1 มีค่ารักษาพยาบาล
ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
ผลประโยชน์  (บาท)
แผน 4

1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา (อบ.1)

300,000

2. ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

300,000

3. การถูกฆาตกรรมและถูกลอบทำร้ายร่างกาย

300,000

4. การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

300,000

5. ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุแต่ละครั้ง

15,000
แบบที่ 2   l   อ.บ. 2 ทุน 2 เท่า
ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
ผลประโยชน์  (บาท)
แผน 4

1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง
การพูดอออกเสียง (อบ.2)

600,000

2. ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

600,000

3. การถูกฆาตกรรมและถูกลอบทำร้ายร่างกาย

300,000

4. การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

300,000
ความคุ้มครองเสริม
เพิ่มเบี้ยประกันภัย 200 บาท ต่อ 1 ความคุ้มครองดังต่อไปนี้

1. ค่าปลงศพจากการเจ็บป่วย 25,000 บาท (มีระยะเวลารอคอย 180 วัน)

2. ค่าชดเชยกระดูกแตกหัก 20,000 บาท

3. ค่าชดเชยรายได้รายวัน 500 บาทต่อวัน (สูงสุด 30 วัน ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)

แบบที่ 1   l   อ.บ.1 มีค่ารักษาพยาบาล
ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
ผลประโยชน์  (บาท)
แผน 5

1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา (อบ.1)

400,000

2. ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

400,000

3. การถูกฆาตกรรมและถูกลอบทำร้ายร่างกาย

400,000

4. การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

400,000

5. ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุแต่ละครั้ง

20,000
แบบที่ 2   l   อ.บ. 2 ทุน 2 เท่า
ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
ผลประโยชน์  (บาท)
แผน 5

1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง
การพูดอออกเสียง (อบ.2)

800,000

2. ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

800,000

3. การถูกฆาตกรรมและถูกลอบทำร้ายร่างกาย

400,000

4. การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

400,000
ความคุ้มครองเสริม
เพิ่มเบี้ยประกันภัย 200 บาท ต่อ 1 ความคุ้มครองดังต่อไปนี้

1. ค่าปลงศพจากการเจ็บป่วย 25,000 บาท (มีระยะเวลารอคอย 180 วัน)

2. ค่าชดเชยกระดูกแตกหัก 20,000 บาท

3. ค่าชดเชยรายได้รายวัน 500 บาทต่อวัน (สูงสุด 30 วัน ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)

แบบที่ 1   l   อ.บ.1 มีค่ารักษาพยาบาล
ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
ผลประโยชน์  (บาท)
แผน 6

1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา (อบ.1)

500,000

2. ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

500,000

3. การถูกฆาตกรรมและถูกลอบทำร้ายร่างกาย

500,000

4. การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

500,000

5. ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุแต่ละครั้ง

25,000
แบบที่ 2   l   อ.บ. 2 ทุน 2 เท่า
ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
ผลประโยชน์  (บาท)
แผน 6

1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง
การพูดอออกเสียง (อบ.2)

1,000,000

2. ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

1,000,000

3. การถูกฆาตกรรมและถูกลอบทำร้ายร่างกาย

500,000

4. การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

500,000
ความคุ้มครองเสริม
เพิ่มเบี้ยประกันภัย 200 บาท ต่อ 1 ความคุ้มครองดังต่อไปนี้

1. ค่าปลงศพจากการเจ็บป่วย 25,000 บาท (มีระยะเวลารอคอย 180 วัน)

2. ค่าชดเชยกระดูกแตกหัก 20,000 บาท

3. ค่าชดเชยรายได้รายวัน 500 บาทต่อวัน (สูงสุด 30 วัน ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)

หมายเหตุ *ค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการงานศพ ซึ่งหมายรวมถึง ค่าโลงศพ การเผาศพ หรือฝังศพ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นเพื่อการนั้น ซึ่งบริษัทจ่ายให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย **การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล หมายถึง บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์การชดเชยรายได้ให้ผู้เอาประกันภัยระหว่างการเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ในโรงพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ผู้ป่วยใน หมายถึง ผู้ที่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ซึ่งต้องลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยใน โดยได้รับการวินิจฉัยและคำแนะนำจากแพทย์ตามข้อบ่งชี้ซึ่งเป็นมาตรฐานทางการแพทย์ และในระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการรักษาการบาดเจ็บนั้นๆ และให้รวมถึงกรณีรับตัวไว้เป็นผู้ป่วยในแล้วต่อมาเสียชีวิตก่อนครบ 6 ชั่วโมง

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

ความคุ้มครอง 
คุ้มครองอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก ขยายความคุ้มครองถึงการขับขี่และโดยสารจักรยานยนต์ การถูกฆาตกรรมและถูกลอบทำร้ายร่างกาย

เงื่อนไขความคุ้มครอง (เลือกแบบ อบ.1 หรือ อบ.2 ได้เพียง 1 แบบเท่านนั้น)
อบ.1 สูญเสียชีวิต อวัยวะ แขน ขา สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ
อบ.2 สูญเสียชีวิต อวัยวะ แขน ขา สายตา นิ้ว การรับฟัง และการพูดออกเสียง ทุพพลภาพถาวร เนื่องจากอุบัติเหตุ

ข้อยกเว้นโดยย่อ
ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วย การติดเชื้อโรคที่มิได้เกิดจากอุบัติเหตุ การทำร้ายร่างกายตนเองโดยเจตนา การฆ่าตัวตาย ภัยสงคราม การกระทำอาชญากรรม การทะเลาะวิวาท และขณะตกอยู่ภายใต้อำนาจฤทธิ์สุรา หรือสารเสพติด การจลาจล และนัดหยุดงาน

เงื่อนไขการรับประกันภัย
1. จำนวนพนักงานขั้นต่ำ 5 คน สูงสุดไม่เกิน 50 คน
2. เลือกแบบ อบ.1 หรือ อบ.2 ได้เพียง 1 แบบ ต่อบริษัท หรือต่อกรมธรรม์เท่านั้น
3. พนังงาน ลูกจ้าง ชาวต่างชาติ และต่างด้าว มีใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทยถูกต้องตามกฏหมาย
4. พนังงานมีอายุระหว่าง 15-60 ปี มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ ไม่มีอวัยวะส่วนใดบกพร่องหรือ พิการ
5. ประเภทธุรกิจ ได้แก่

  • กลุ่มที่ 1 
    สำนักงาน แฟลต หอพัก สถานรับเลี้ยงเด็ก โรงพยาบาล คลินิก สมาคม สโมสร โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย ร้านเสริมสวย สปา ร้านซักรีด ร้านขายยา ร้านถ่ายรูป ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้าตัดเย็บเสื้อผ้า ร้านซ่อมเครื่องไฟฟ้า โรงแรม ร้านอินเตอร์เน็ต ร้านค้าย่อย ร้านค้าในห้างสรรพสินค้า สถานบันเทิง ร้านขายเบเกอรี่ อาบอบนวด ร้านซ่อมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ร้านทำป้ายโฆษณา
  • กลุ่มที่ 2 
    สถานีอัดฉีดและบริการน้ำมัน โรงงานทำผลไม้แห้ง โรงงานทำขนมด้วยน้ำเชื่อม โรงงานทำวุ้นเส้น ร้านขายแก๊ซ โรงงานทำก๋วยเตี๋ยว โรงงานทำขนมและลูกกวาด โรงงานผลิตเครื่องกระป๋อง โรงงานทำขนมปัง โรงงานทำกรอบรูป โรงงานทำเส้นหมี่

เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบคำขอเอาประกันภัย ลงนามโดยผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองบริษัทฯ พร้อมตราประทับ
2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนการค้าเป็นนิติบุคคล รับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ
3. สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) รับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ (ถ้ามี)
4. สำเนาบัตรประชานชนของผู้มีอำนาจของบริษัทฯ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
5. รายชื่อพนักงาน ตามแบบฟอร์มที่กำหนด

หมายเหตุ : ข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้มิใช่ส่วนหนึ่งของสัญญาประกันภัย โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงือนไขและข้อยกเว้นในกรมธรรม์ประกันภัย

เหตุผลของความอุ่นใจ ให้วิริยะประกันภัย ดูแลสุขภาพคุณ

บริษัทประกันวินาศภัยอันดับ 1 ของคนไทย ไม่ทิ้งคุณไปไหน

ดูแลลูกค้าด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านประกันสุขภาพ

ไม่ต้องซื้อพ่วงติดกับประกันชีวิต

ค่าเบี้ยประกันสุขภาพสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้