กรณีสำรองจ่ายสินไหม

เอกสารประกอบการเบิกเคลมสินไหม

  • สำเนาบัตรประชาชนผู้ป่วย
  • ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ
  • ใบแจกแจงรายละเอียดค่าใช้จ่าย (ใบแสดงรายละเอียดค่ารักษาพยาบาล)
  • ใบรับรองแพทย์
  • สำเนาหน้าบัญชีธนาคารของสมาชิกสหกรณ์ฯ
  • เอกสารฉบับจริงนำส่งบริษัทวิริยะประกันภัย

กรอกข้อมูลและอัพโหลดเอกสารประกอบการเบิกเคลมสินไหม