light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

คุณสมบัติการสมัครเป็นตัวแทน/นายหน้า

bg
bg left หน้าแรก / สมัครตัวแทน / คุณสมบัติการสมัครเป็นตัวแทน/นายหน้า

สมัครตัวแทน

หากท่านมีความสนใจร่วมงานกับเรา บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนฝึกหัด ตัวแทนมืออาชีพ บริษัทฯ ยินดีต้อนรับและเปิดรับสมัครทุกท่านที่ประสงค์จะประกอบอาชีพอิสระ สร้างรายได้และผลตอบแทนที่เหมาะสม โดยเรามีทีมงานฝ่ายการตลาดเป็นหน่วยงานซึ่งทำหน้าที่หลักในการดูแล สนับสนุนตัวแทน เริ่มตั้งแต่การสมัครเป็นตัวแทน การอบรมความรู้ และพัฒนาทักษะของตัวแทน พร้อมทั้งกิจกรรมสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อให้ตัวแทนมีความรู้ด้านสินค้าและบริการของบริษัทฯ จนมีความพร้อมและสามารถนำเสนอสินค้าและบริการได้อย่างความมั่นใจ

คุณสมบัติการสมัครเป็นตัวแทน

คุณสมบัติทั่วไป
 1. ต้องการประกอบอาชีพที่ให้อิสระ รักงานบริการและงานขาย
 2. ต้องการผลตอบแทนที่คุ้มค่า สามารถสร้างรายได้เท่าที่ต้องการ
 3. มีความมุ่งมั่น ต้องการประสบความสำเร็จ

คุณสมบัติตัวแทน (คปภ.)

ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
 1. บรรลุนิติภาวะ
 2. มีภูมิลำเนาในประเทศไทย
 3. ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
 4. ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริต เว้นแต่ได้พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า ห้าปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต
 5. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 6. ไม่เป็นนายหน้าประกันวินาศภัย
 7. ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยหรือใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยในระยะเวลาห้าปีก่อนวันขอรับใบ อนุญาต
 8. ได้รับการศึกษาวิชาประกันวินาศภัยจากสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการประกาศกำหนดหรือสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัยได้ ตามหลักสูตรและวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

นโยบายและแนวทาง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัทฯ กำหนดให้ตัวแทนและนายหน้าประกันภัยของบมจ.วิริยะประกันภัย ปฏิบัติตามนโยบายและแนวทาง ด้านสารสนเทศ เพื่อให้เป็นไปตามกฏระเบียบข้อบังคับของ คปภ.
 1. นโยบายการบริหารจัดการความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล บมจ.วิริยะประกันภัย
 2. แนวทางปฏิบัติตามนโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ.วิริยะประกันภัย

 


Share This Book Mark Send E-Mail Print This

ข่าวสารกิจกรรมตัวแทนคุณประสิทธิ์ สุนะชูแสง ผจก.ฝ่ายปฏิบัติการภาค 1 ให้เกียรติมอบวุฒิบัตรการอบรมตัวแทนและนายหน้า ภาค 1 (ปรับปรุง : 24 มี.ค. 2563)


ศูนย์ฝึกอบรมฯ จัดอบรมต่อบัตรนายหน้าฯ ครั้งที่1-3 ให้ จนท.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จก.(มหาชน) (ปรับปรุง : 10 มี.ค. 2563)


ศูนย์ฝึกอบรมฯ จัดอบรม"ขอต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าครั้งที่ 4"ให้กับเจ้าหน้าที่ตรีเพชร อีซูซุ(มีนาคม) (ปรับปรุง : 09 มี.ค. 2563)


พล.ต.ท.เผ่าไทย ทองธิว กรรมการและที่ปรึกษาบริษัท ให้เกียรติมอบวุฒิบัตรการอบรมต่อใบอนุญาตตัวแทน ภาค 4 (ปรับปรุง : 05 มี.ค. 2563)


ศูนย์ฝึกอบรมฯ จัดอบรมติวสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตนายหน้าฯ ให้จนท.ทีคิวเอ็ม (ปรับปรุง : 04 มี.ค. 2563)