light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

คุณสมบัติการสมัครเป็นตัวแทน/นายหน้า

bg
bg left หน้าแรก / สมัครตัวแทน / คุณสมบัติการสมัครเป็นตัวแทน/นายหน้า

สมัครตัวแทน

หากท่านมีความสนใจร่วมงานกับเรา บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนฝึกหัด ตัวแทนมืออาชีพ บริษัทฯ ยินดีต้อนรับและเปิดรับสมัครทุกท่านที่ประสงค์จะประกอบอาชีพอิสระ สร้างรายได้และผลตอบแทนที่เหมาะสม โดยเรามีทีมงานฝ่ายการตลาดเป็นหน่วยงานซึ่งทำหน้าที่หลักในการดูแล สนับสนุนตัวแทน เริ่มตั้งแต่การสมัครเป็นตัวแทน การอบรมความรู้ และพัฒนาทักษะของตัวแทน พร้อมทั้งกิจกรรมสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อให้ตัวแทนมีความรู้ด้านสินค้าและบริการของบริษัทฯ จนมีความพร้อมและสามารถนำเสนอสินค้าและบริการได้อย่างความมั่นใจ

คุณสมบัติการสมัครเป็นตัวแทน

คุณสมบัติทั่วไป
 1. ต้องการประกอบอาชีพที่ให้อิสระ รักงานบริการและงานขาย
 2. ต้องการผลตอบแทนที่คุ้มค่า สามารถสร้างรายได้เท่าที่ต้องการ
 3. มีความมุ่งมั่น ต้องการประสบความสำเร็จ

คุณสมบัติตัวแทน (คปภ.)

ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
 1. บรรลุนิติภาวะ
 2. มีภูมิลำเนาในประเทศไทย
 3. ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
 4. ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริต เว้นแต่ได้พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า ห้าปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต
 5. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 6. ไม่เป็นนายหน้าประกันวินาศภัย
 7. ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยหรือใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยในระยะเวลาห้าปีก่อนวันขอรับใบ อนุญาต
 8. ได้รับการศึกษาวิชาประกันวินาศภัยจากสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการประกาศกำหนดหรือสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัยได้ ตามหลักสูตรและวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

นโยบายและแนวทาง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัทฯ กำหนดให้ตัวแทนและนายหน้าประกันภัยของบมจ.วิริยะประกันภัย ปฏิบัติตามนโยบายและแนวทาง ด้านสารสนเทศ เพื่อให้เป็นไปตามกฏระเบียบข้อบังคับของ คปภ.
 1. นโยบายการบริหารจัดการความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล บมจ.วิริยะประกันภัย
 2. แนวทางปฏิบัติตามนโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ.วิริยะประกันภัย

 


Share This Book Mark Send E-Mail Print This

ข่าวสารกิจกรรมตัวแทนศูนย์ฝึกอบรมฯ จัดอบรม"ติวสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตนายหน้า"ให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ธกส.(ภาคใต้) (ปรับปรุง : 19 ส.ค. 2562)


ศูนย์ฝึกอบรมฯ จัดอบรมติวสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตนายหน้าฯ ให้จนท.เงินเทอร์โบ (ปรับปรุง : 19 ส.ค. 2562)


ศูนย์ฝึกอบรมฯ จัดอบรม"ขอต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าครั้งที่ 2"ให้กับ ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ (ปรับปรุง : 14 ส.ค. 2562)


ศูนย์ฝึกอบรมฯ จัดอบรมขอต่อใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าฯ ครั้งที่ 4 (ภาค 6) รุ่นที่ 3 ประจำปี 2562 (ปรับปรุง : 13 ส.ค. 2562)


ศูนย์ฝึกอบรมฯ จัดอบรม"ขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าครั้งที่ 4"ให้กับตัวแทนภาค 1 (ปรับปรุง : 06 ส.ค. 2562)