light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริต

bg

แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริต

โปรดกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและสืบสวนข้อเท็จจริง
ทั้งนี้ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ

(จำเป็น * โปรดระบุ)
ข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสการทุจริต
ชื่อ-นามสกุล : *
ที่อยู่ : *
หมายเลขโทรศัพท์ : *
อีเมล : *
ข้อมูลแจ้งเบาะแส / เรื่องร้องเรียนการทุจริต
เรื่องที่ต้องการแจ้งเบาะแส / ร้องเรียนรายละเอียด : *
รายละเอียด : *
โปรดระบุ วัน เวลา สถานที่ รายละเอียดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พยานหลักฐานประกอบ
ข้อมูลผู้ถูกร้องเรียนเรื่องการทุจริต
ชื่อ-นามสกุล : *
ข้อมูลอื่นเพิ่มเติม :
กรอกรหัสความปลอดภัย*
Captcha image

* คลิกที่ภาพเพื่อขอรหัสใหม่
* ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าได้กรอกข้อมูลอันเป็นความจริงทุกประการ      
Share This Book Mark Send E-Mail Print This