light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน - การคอร์รัปชัน

bg
bg left หน้าแรก / เกี่ยวกับเรา / การกำกับดูแลกิจการที่ดี / การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน - การคอร์รัปชัน

การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน - การคอร์รัปชัน

  • คอร์รัปชัน หมายถึง


    การใช้ตำแหน่งอำนาจหน้าที่ที่ได้มา หรือการใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ในทางมิชอบ เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน คนรู้จัก หรือผลประโยชน์อื่นใดอันมิควรได้ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของผู้อื่น โดยการติดสินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะอยู่ ในรูปแบบใด ๆ ด้วยการชักชวน การเสนอ การให้ หรือการรับสินบน การให้คำมั่นสัญญา ทั้งที่เป็นตัวเงิน สิ่งของ สิทธิประโยชน์ อื่น การมีประโยชน์ทับซ้อน การปกปิดข้อเท็จจริง หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งขัดต่อศีลธรรม และจรรยาบรรณที่ดี ต่อหน่วยงานของ รัฐ หน่วยงานเอกชน หรือบุคคลผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรง หรือทางอ้อม เพื่อให้หน่วยงานหรือบุคคลนั้น ละเว้นจากการปฏิบัติ หน้าที่ ที่ถูกต้องตามหลักปฏิบัติที่ได้กำหนดไว้

  • เรื่องที่รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการคอร์รัปชัน


    1. พบเห็นการกระทำคอร์รัปชัน ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น พบเห็นบุคคลในองค์กรให้หรือรับสินบน เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐบาล หรือหน่วยงานเอกชน

    2. พบเห็นการกระทำที่ผิดขั้นตอนตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท หรือมีผลต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท จนทำให้สงสัยได้ว่าอาจจะเป็นช่องทางในการคอร์รัปชัน

โปรดกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและสืบสวนข้อเท็จจริง
ทั้งนี้ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ

(จำเป็น * โปรดระบุ)
ข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน - การคอร์รัปชัน
ชื่อ-นามสกุล : *
ที่อยู่ : *
หมายเลขโทรศัพท์ : *
อีเมล : *
ข้อมูลแจ้งเบาะแส / เรื่องร้องเรียนการคอร์รัปชัน
เรื่องที่ต้องการแจ้งเบาะแส / ร้องเรียนรายละเอียด : *
รายละเอียด : *
โปรดระบุ วัน เวลา สถานที่ รายละเอียดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พยานหลักฐานประกอบ
ข้อมูลผู้ถูกร้องเรียนเรื่องการคอร์รัปชัน
ชื่อ-นามสกุล : *
ข้อมูลอื่นเพิ่มเติม :
กรอกรหัสความปลอดภัย*
Captcha image

* คลิกที่ภาพเพื่อขอรหัสใหม่
* ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าได้กรอกข้อมูลอันเป็นความจริงทุกประการ      
Share This Book Mark Send E-Mail Print This
> โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
x