light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน - การฉ้อฉล หรือการทุจริตอื่น ๆ

bg
bg left หน้าแรก / เกี่ยวกับเรา / การกำกับดูแลกิจการที่ดี / การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน - การฉ้อฉล หรือการทุจริตอื่น ๆ

การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน - การฉ้อฉล หรือการทุจริตอื่น ๆ

 • ฉ้อฉล หมายถึง


  การฉ้อฉล หมายถึง การกระทำหรือการละเว้นการกระทำโดยทุจริต หลอกลวงเพื่อให้ได้รับประโยชน์ที่มิชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าผู้ได้รับประโยชน์จากการฉ้อฉลจะเป็นบุคคลที่กระทำการฉ้อฉลเอง หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องก็ตาม

  การฉ้อฉลภายใน หมายถึง การฉ้อฉลต่อบริษัท ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ ผู้มีสิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกันภัย หรือผู้เสียหาย โดยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือลูกจ้าง ไม่ว่าจะโดยลำพังหรือร่วมกับบุคคลอื่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร

  การฉ้อฉลภายนอก หมายถึง การฉ้อฉลต่อบริษัท ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ ผู้มีสิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกันภัย หรือผู้เสียหาย โดยผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ ผู้มีสิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกันภัย ตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย บุคคลที่บริษัทมอบหมาย หรือบุคคลอื่นซึ่งมิใช่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท

 • เรื่องที่รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการฉ้อฉล หรือการทุจริตอื่น ๆ


  1. พบเห็นการกระทำการฉ้อฉล ต่อบริษัท ทั้งภายใน หรือภายนอก บริษัท เช่น การร่วมกันหลอกลวง ในลักษณะปลอมแปลง เปลี่ยนแปลงข้อมูล สร้างหลักฐานปลอมเกี่ยวกับความเสียหายเพื่อนำมาเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกับบริษัท

  2. พบเห็นการกระทำการทุจริตอื่นๆ ต่อบริษัท เช่น การยักยอกทรัพย์สินบริษัทไปใช้ส่วนตัว

  3. พบเห็นการกระทำที่ผิดขั้นตอนตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท หรือมีผลต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท จนทำให้สงสัยได้ว่าอาจจะเป็นช่องทางในการฉ้อฉล หรือการทุจริตอื่นๆ

โปรดกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและสืบสวนข้อเท็จจริง
ทั้งนี้ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ

(จำเป็น * โปรดระบุ)
ข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน - การฉ้อฉล หรือการทุจริตอื่น ๆ
ชื่อ-นามสกุล : *
ที่อยู่ : *
หมายเลขโทรศัพท์ : *
อีเมล : *
ข้อมูลแจ้งเบาะแส / เรื่องร้องเรียนการฉ้อฉล หรือการทุจริตอื่น ๆ
เรื่องที่ต้องการแจ้งเบาะแส / ร้องเรียนรายละเอียด : *
รายละเอียด : *
โปรดระบุ วัน เวลา สถานที่ รายละเอียดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พยานหลักฐานประกอบ
ข้อมูลผู้ถูกร้องเรียนเรื่องการฉ้อฉล หรือการทุจริตอื่น ๆ
ชื่อ-นามสกุล : *
ข้อมูลอื่นเพิ่มเติม :
กรอกรหัสความปลอดภัย*
Captcha image

* คลิกที่ภาพเพื่อขอรหัสใหม่
* ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าได้กรอกข้อมูลอันเป็นความจริงทุกประการ      
Share This Book Mark Send E-Mail Print This

ข่าวสารประชาสัมพันธ์วิริยะประกันภัย ร่วมกับ เคาน์เตอร์เซอร์วิส แถมฟรี ประกันแพ้วัคซีนโควิด-19 (ปรับปรุง : 17 มี.ค. 2564)


วิริยะประกันภัย “ชวนตรวจรถฟรี” ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 (ปรับปรุง : 15 มี.ค. 2564)


วิริยะประกันภัย มอบประกันอุบัติเหตุ (PA) ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ ทุนประกันรวม 47.7 ล้านบาท (ปรับปรุง : 14 มี.ค. 2564)


วิริยะประกันภัย ประกาศแผนปี 64 เดินหน้าปรับสถาปัตยกรรมไอที มุ่งพัฒนาองค์รวมประสบการณ์เพื่อเป็นหนึ่งในใจลูกค้าตลอดกาล (ปรับปรุง : 12 มี.ค. 2564)


วิริยะประกันภัยเปิดเกมรุกปี 64 เลือก 3 บริษัทซอฟต์แวร์ระดับโลก ปรับสถาปัตยกรรมไอทีเพื่อความเป็นหนึ่งในใจลูกค้าตลอดกาล (ปรับปรุง : 10 มี.ค. 2564)
> โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
x