light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

bg
bg left หน้าแรก / การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล


การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

หากท่านประสงค์จะทราบข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตนเอง สามารถยื่นคำร้องขอและวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้ได้ ณ ที่ทำการของบริษัท เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอดังกล่าวแล้ว

บริษัทจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด หรือภายในระยะเวลาอันสมควร ท่านมีสิทธิภายใต้เงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด ดังต่อไปนี้

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิ ดังนี้
 1. สิทธิในการขอเข้าถึง หรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มา ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล
 2. สิทธิในการขอให้บริษัทดำเนินการเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน
 3. สิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล จากบริษัท รวมทั้งสิทธิในการขอให้บริษัทส่งหรือโอน ข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น หรือ ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทส่งหรือ โอนไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้
 4. สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อใดก็ได้ตาม หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
 5. สิทธิในการขอให้บริษัทดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุ ตัวบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
 6. สิทธิในการขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
 7. สิทธิในการขอถอนความยินยอม ตามที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้ความยินยอมไว้กับบริษัท
 8. สิทธิในการร้องเรียน ในกรณีที่บริษัทรวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของบริษัทฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือประกาศที่ออกตาม พระราชบัญญัตินี้

ทั้งนี้ สิทธิตามข้อ 1 – ข้อ 8 ข้างต้น บริษัทอาจปฏิเสธคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามที่กฎหมายกำหนด และตามคำสั่งศาล

รายละเอียดเอกสารดาวน์โหลด
แบบคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  
กรณีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลประสงค์จะใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งได้แก่สิทธิดังต่อไปนี้  
 • แบบการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ไฟล์ pdf
 • แบบการแจ้งเตือนเมื่อเกิดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
ไฟล์ pdf
 • แบบขอถอนความยินยอม
ไฟล์ pdf
หากมีข้อสงสัย หรือ ประสงค์ยื่นคำร้องเพื่อใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล กรุณาระบุรายละเอียดในแบบฟอร์มคำร้องขอใช้สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมแนบเอกสารประกอบตามแบบฟอร์มดังกล่าวให้ครบถ้วน และส่งไปรษณีย์มายัง :
ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงานของบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 121/28, 121/65 อาคารอาร์ เอส ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 หรือ ส่งมาที่ Email : Compliance-DPO Group@viriyah.co.th
Share This Book Mark Send E-Mail Print This

ข่าวสารประชาสัมพันธ์วิริยะประกันภัย ร่วมกับ เคาน์เตอร์เซอร์วิส แถมฟรี ประกันแพ้วัคซีนโควิด-19 (ปรับปรุง : 17 มี.ค. 2564)


วิริยะประกันภัย “ชวนตรวจรถฟรี” ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 (ปรับปรุง : 15 มี.ค. 2564)


วิริยะประกันภัย มอบประกันอุบัติเหตุ (PA) ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ ทุนประกันรวม 47.7 ล้านบาท (ปรับปรุง : 14 มี.ค. 2564)


วิริยะประกันภัย ประกาศแผนปี 64 เดินหน้าปรับสถาปัตยกรรมไอที มุ่งพัฒนาองค์รวมประสบการณ์เพื่อเป็นหนึ่งในใจลูกค้าตลอดกาล (ปรับปรุง : 12 มี.ค. 2564)


วิริยะประกันภัยเปิดเกมรุกปี 64 เลือก 3 บริษัทซอฟต์แวร์ระดับโลก ปรับสถาปัตยกรรมไอทีเพื่อความเป็นหนึ่งในใจลูกค้าตลอดกาล (ปรับปรุง : 10 มี.ค. 2564)
> โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
x