light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

ประกันอุบัติเหตุ และสุขภาพ

bg

ผลิตภัณฑ์ประกันภัย/ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ

ประกันภัยสำหรับผู้เล่นกอล์ฟ

บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) สนับสนุนกีฬากอล์ฟด้วยแผนประกันภัยพิเศษ
สำหรับผู้เล่นกอล์ฟ เพื่อความมั่นใจและปลอดภัยของท่านทุกครั้งที่ฝึกซ้อมหรือออกรอบ
กับก๊วนที่รู้ใจ

เหมาะสำหรับ

  • บุคคลทั่วไปที่เล่นกอล์ฟ

ทรัพย์สินที่เอาประกัน/วัตถุที่เอาประกัน

  • ตัวบุคคลทั้งตัวผู้เอาประกัน และบุคคลภายนอก
  • ทรัพย์สิน (อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ)

ความคุ้มครอง

เบี้ยราคาเดียว 914 บาท/ปี คุ้มครอง
  • ความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
  • ความบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกัน
  • อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ
  • รางวัลพิเศษ โฮล-อิน-วัน

***หากต้องการความคุ้มครองเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่บริษัทฯ


นักกอล์ฟทุกท่านที่สมัครขอเอาประกันภัยกับบริษัทฯ จะได้รับความคุ้มครอง 4 ส่วนภายใต้กรมธรรม์ฉบับเดียว ในขณะที่หรือสืบเนื่องจากการฝึกหัด การซ้อม หรือการเล่นกอล์ฟในสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะ

ระยะเวลาความคุ้มครอง

หมายเหตุ

  • คุ้มครองเฉพาะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในขณะเล่นกอล์ฟและในสนามกอล์ฟเท่านั้น
  • ผู้เอาประกันภัยจะต้องเป็นนักกอล์ฟสมัครเล่นเท่านั้น

*ข้อความที่ปรากฎนี้เป็นเพียงสรุปความคุ้มครองสาระสำคัญเท่านั้น หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อบริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)   หรือติดต่อตัวแทนประกันภัยของท่าน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0-2129-8888

โทรสาร : 0-2641-3597 (งานรับประกัน),0-2239-1326 (งานสินไหม)


คุณสุจิรา สัตตบุศย์ (งานรับประกัน) เบอร์ต่อ 7695 Engineering_ins@viriyah.co.th
คุณศิริพร หิรัญยบัตร (งานสินไหมทดแทน) เบอร์ต่อ 7734 Property_Claim@viriyah.co.th
Share This Book Mark Send E-Mail Print This

ผลิตภัณฑ์ประกันภัย

ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล "อุ่นใจ" ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม "อุ่นใจ" ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล อุ่นใจรักษ์ โกลด์ เหมาจ่ายต่อครั้ง ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางส่วนบุคคล ประกันภัยท่องเที่ยวสุขใจ ประกันภัยอุบัติเหตุโครงการเอื้ออารี ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับรายย่อย (ไมโคร อินชัวรันส์) ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลเอื้ออารีสำหรับรายย่อย (ไมโคร อินชัวรันส์) ประกันภัยอุบัติเหตุ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประกันภัยอุบัติเหตุประเภทผู้ขับขี่และผู้โดยสารไม่ระบุชื่อ ประกันภัยอุบัติเหตุประเภทผู้ขับขี่ไม่ระบุชื่อ ประกันภัยโรคมะเร็ง ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพบุคคล ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพกลุ่ม ประกันภัยสำหรับผู้เล่นกอล์ฟ ประกันภัย 200 สำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ ประกันภัยอุบัติเหตุขับขี่สุขใจ
ประกันภัยสำหรับธุรกิจและความรับผิด
ประกันอัคคีภัยทั่วไป ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ประกันภัยผู้โดยสารเรือสำหรับโดยสาร ประกันภัยสำหรับเงิน ประกันภัยป้ายโฆษณา ประกันภัยธุรกิจปลอดภัย ประกันภัยร้านทอง ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ประกันภัยผู้ตรวจสอบอาคาร ประกันภัยกิจการควบคุมประเภทที่ 3 (ปั๊มน้ำมัน) ประกันภัยความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าไม่ปลอดภัย ประกันภัยด้านความรับผิดผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ ประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดในการติดตั้งเครื่องจักร ประกันภัยหม้อกำเนิดไอน้ำและถังอัดความดัน ประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดของเครื่องมือและเครื่องจักรของผู้รับเหมา ประกันภัยเครื่องจักร
26