light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

ประกันภัยสำหรับธุรกิจและความรับผิด

bg

ผลิตภัณฑ์ประกันภัย/ประกันภัยสำหรับธุรกิจและความรับผิด

ประกันภัยป้ายโฆษณา

ป้ายโฆษณาเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทหนึ่งที่เข้าถึงผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี
จึงมักจะติดตั้งในบริเวณที่สูงเพื่อเป็นจุดเด่น และสามารถมองเห็นได้ง่าย ด้วยเหตุนี้
ความเสี่ยงจึงมีมากขึ้นตามไปด้วย เช่นป้ายโฆษณาที่โดนพายุพัดจนพัง นอกจากนั้น
ยังอาจสร้างความเดือดร้อน ความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชีวิตของบุคคลภายนอกอีกด้วย
ทำให้ผู้เป็นเจ้าของป้ายโฆษณาจะต้องชดใช้ค่าเสียหาย ดังนั้นการประกันภัยโฆษณา
สามารถเป็นผู้รับภาระแทนเจ้าของป้ายโฆษณาได้


เหมาะสำหรับ

  • เจ้าของแผ่นป้ายโฆษณา และ/หรือ โครงป้ายโฆษณา

ทรัพย์สินที่เอาประกัน/วัตถุที่เอาประกัน

  • ป้ายโฆษณาซึ่งประกอบด้วย ป้าย และโครงสร้างของป้าย (ไม่รวมฐานราก)
  • ทรัพย์สินและ/หรือ ชีวิตร่างกายของบุคคลที่สาม

ความคุ้มครอง

  • คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือป้ายโฆษณา
  • คุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที่ได้รับบาดเจ็บ หรือสูญเสียชีวิต
  • คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นผลมาจากอุบัติเหตุอันเกิดจากป้ายโฆษณา

ระยะเวลาความคุ้มครอง

*ข้อความที่ปรากฎนี้เป็นเพียงสรุปความคุ้มครองสาระสำคัญเท่านั้น หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อบริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)   หรือติดต่อตัวแทนประกันภัยของท่าน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0-2129-8888

โทรสาร : 0-2641-3597


คุณมณนภา สีหราช (งานรับประกัน) เบอร์ต่อ 7709 Engineering_ins@viriyah.co.th
คุณปิยวัฒน์ บุญส่ง (งานรับประกัน) เบอร์ต่อ 7719
คุณปิยะพักตร์ กองเกิด (งานสินไหมทดแทน) เบอร์ต่อ 7737 Property_Claim@viriyah.co.th
Share This Book Mark Send E-Mail Print This

ผลิตภัณฑ์ประกันภัย

ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล "อุ่นใจ" ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม "อุ่นใจ" ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล อุ่นใจรักษ์ โกลด์ เหมาจ่ายต่อครั้ง ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางส่วนบุคคล ประกันภัยท่องเที่ยวสุขใจ ประกันภัยอุบัติเหตุโครงการเอื้ออารี ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับรายย่อย (ไมโคร อินชัวรันส์) ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลเอื้ออารีสำหรับรายย่อย (ไมโคร อินชัวรันส์) ประกันภัยอุบัติเหตุ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประกันภัยอุบัติเหตุประเภทผู้ขับขี่และผู้โดยสารไม่ระบุชื่อ ประกันภัยอุบัติเหตุประเภทผู้ขับขี่ไม่ระบุชื่อ ประกันภัยโรคมะเร็ง ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพบุคคล ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพกลุ่ม ประกันภัยสำหรับผู้เล่นกอล์ฟ ประกันภัย 200 สำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ ประกันภัยอุบัติเหตุขับขี่สุขใจ
ประกันภัยสำหรับธุรกิจและความรับผิด
ประกันอัคคีภัยทั่วไป ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ประกันภัยผู้โดยสารเรือสำหรับโดยสาร ประกันภัยสำหรับเงิน ประกันภัยป้ายโฆษณา ประกันภัยธุรกิจปลอดภัย ประกันภัยร้านทอง ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ประกันภัยผู้ตรวจสอบอาคาร ประกันภัยกิจการควบคุมประเภทที่ 3 (ปั๊มน้ำมัน) ประกันภัยความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าไม่ปลอดภัย ประกันภัยด้านความรับผิดผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ ประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดในการติดตั้งเครื่องจักร ประกันภัยหม้อกำเนิดไอน้ำและถังอัดความดัน ประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดของเครื่องมือและเครื่องจักรของผู้รับเหมา ประกันภัยเครื่องจักร
> โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
x
34