light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

ประกันภัยสำหรับธุรกิจและความรับผิด

bg

ผลิตภัณฑ์ประกันภัย/ประกันภัยสำหรับธุรกิจและความรับผิด

ประกันภัยผู้ตรวจสอบอาคาร

เป็นกรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครองในเรื่องของความสูญเสีย หรือเสียหายต่อชีวิตร่างกาย
และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ขณะออกตรวจสอบอาคารเนื่องจากอุบัติเหตุ
หรือความบกพร่องในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบอาคาร


เหมาะสำหรับ

  • วิศวกรผู้ตรวจสอบอาคาร

ทรัพย์สินที่เอาประกัน/วัตถุที่เอาประกัน

  • ทรัพย์สิน และ/หรือชีวิตร่างกายของบุคคลที่สาม

ความคุ้มครอง

สำหรับความรับผิดตามกฎหมายในฐานะผู้ตรวจสอบอาคารอันเป็นผลมาจากความสูญเสียหรือเสียหาย ที่เกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัยเป็นผลให้เกิด

  • ความสูญเสียต่อร่างกาย และ/หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกโดยอุบัติเหตุขณะที่ผู้เอาประกันภัยทำการตรวจสอบอาคาร
  • ความสูญเสียต่อร่างกาย และ/หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกที่เกิดขึ้นจากความบกพร่องของผู้เอาประกันภัยในการ
    ปฎิบัติงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการตรวจสอบตามกฎหมายในฐานะผู้ตรวจสอบอาคาร

ระยะเวลาความคุ้มครอง


*ข้อความที่ปรากฎนี้เป็นเพียงสรุปความคุ้มครองสาระสำคัญเท่านั้น หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อบริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)   หรือติดต่อตัวแทนประกันภัยของท่าน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0-2129-8888

โทรสาร : 02-641-3597


คุณนัฏฐา น้อยจันทร์(งานรับประกัน) เบอร์ต่อ 7716
คุณพุทธธิดา แก้ววิจิตร์(งานรับประกัน) เบอร์ต่อ 7716 Liability@viriyah.co.th
คุณธิดา พรหมอุบล (งานรับประกัน) เบอร์ต่อ 7692
คุณสุปราณี โพธิ์เรือง (งานรับประกัน) เบอร์ต่อ 7707
คุณวันชาติ เร่งวิถี (งานสินไหมทดแทน) เบอร์ต่อ 7735 Liability_Claim@viriyah.co.th
Share This Book Mark Send E-Mail Print This

ผลิตภัณฑ์ประกันภัย

ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล "อุ่นใจ" ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม "อุ่นใจ" ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล อุ่นใจรักษ์ โกลด์ เหมาจ่ายต่อครั้ง ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางส่วนบุคคล ประกันภัยท่องเที่ยวสุขใจ ประกันภัยอุบัติเหตุโครงการเอื้ออารี ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับรายย่อย (ไมโคร อินชัวรันส์) ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลเอื้ออารีสำหรับรายย่อย (ไมโคร อินชัวรันส์) ประกันภัยอุบัติเหตุ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประกันภัยอุบัติเหตุประเภทผู้ขับขี่และผู้โดยสารไม่ระบุชื่อ ประกันภัยอุบัติเหตุประเภทผู้ขับขี่ไม่ระบุชื่อ ประกันภัยโรคมะเร็ง ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพบุคคล ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพกลุ่ม ประกันภัยสำหรับผู้เล่นกอล์ฟ ประกันภัย 200 สำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ ประกันภัยอุบัติเหตุขับขี่สุขใจ
ประกันภัยสำหรับธุรกิจและความรับผิด
ประกันอัคคีภัยทั่วไป ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ประกันภัยผู้โดยสารเรือสำหรับโดยสาร ประกันภัยสำหรับเงิน ประกันภัยป้ายโฆษณา ประกันภัยธุรกิจปลอดภัย ประกันภัยร้านทอง ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ประกันภัยผู้ตรวจสอบอาคาร ประกันภัยกิจการควบคุมประเภทที่ 3 (ปั๊มน้ำมัน) ประกันภัยความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าไม่ปลอดภัย ประกันภัยด้านความรับผิดผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ ประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดในการติดตั้งเครื่องจักร ประกันภัยหม้อกำเนิดไอน้ำและถังอัดความดัน ประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดของเครื่องมือและเครื่องจักรของผู้รับเหมา ประกันภัยเครื่องจักร
> โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
x
39