light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

ประกันภัยสำหรับธุรกิจและความรับผิด

bg
home หน้าแรก / ผลิตภัณฑ์ประกันภัย / ประกันภัยสำหรับธุรกิจและความรับผิด / ประกันภัยกิจการควบคุมประเภทที่ 3 (ปั๊มน้ำมัน)

ผลิตภัณฑ์ประกันภัย/ประกันภัยสำหรับธุรกิจและความรับผิด

การประกันภัยกิจการควบคุมประเภทที่ 3 (ปั๊มน้ำมัน)

เป็นที่รู้กันว่าการเกิดเหตุไฟไหม้ หรือเกิดระเบิดขึ้นในปั๊มน้ำมัน/คลังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง
เป็นเหตุการณ์ที่ส่งผลให้เกิดความเสียหายรุนแรงมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อบุคคลภายนอก
ดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาความรุนแรงนี้ บริษัทฯ จึงขอแนะนำกรมธรรม์มาตรฐานสำหรับ
ธุรกิจสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง หรือคลังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งเป็น พ.ร.บ. บังคับ
ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงจะต้องมีกรมธรรม์ประกันภัย ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกประเภทนี้


เหมาะสำหรับ

 • เจ้าของกิจการที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันเชื้อเพลิง

ทรัพย์สินที่เอาประกัน/วัตถุที่เอาประกัน

 • ทรัพย์สิน และ/หรือชีวิตร่างกายของบุคคลที่สาม

ความคุ้มครอง

คุ้มครองความเสียหายจากอัคคีภัย หรือการระเบิดอันเกิดจากการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง หรือการจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง ในสถานที่ประกอบการ และทำให้เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายดังนี้

 • การเสียชีวิต หรือความบาดเจ็บต่อร่างกายหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือความเจ็บป่วยของบุคคลภายนอก
 • ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

ระยะเวลาความคุ้มครอง

หมายเหตุ

รายละเอียดเพื่อพิจารณาความเสี่ยงมีดังนี้

 • ใบอนุญาตประกอบกิจการ
 • ใบอนุญาตจากกรมพลังงาน
 • แบบแปลนของสถานที่ประกอบกิจการ
 • Safety Zone ของสถานที่โดยรอบ
 • ปริมาณการจัดเก็บ
 • ระบบการรักษาความปลอดภัย
 • รูปถ่ายของบริเวณที่จัดเก็บและบริเวณโดยรอบ

*ข้อความที่ปรากฎนี้เป็นเพียงสรุปความคุ้มครองสาระสำคัญเท่านั้น หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อบริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)   หรือติดต่อตัวแทนประกันภัยของท่าน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0-2129-8888

โทรสาร : 02-641-3597


คุณนัฏฐา น้อยจันทร์ (งานรับประกัน) เบอร์ต่อ 7716
คุณพุทธธิดา แก้ววิจิตร์ (งานรับประกัน) เบอร์ต่อ 7685 Liability@viriyah.co.th
คุณธิดา พรหมอุบล (งานรับประกัน) เบอร์ต่อ 7692
คุณสุปราณี โพธิ์เรือง (งานรับประกัน) เบอร์ต่อ 7707
คุณวันชาติ เร่งวิถี (งานสินไหมทดแทน) เบอร์ต่อ 7735 Liability_Claim@viriyah.co.th
Share This Book Mark Send E-Mail Print This

ผลิตภัณฑ์ประกันภัย

ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล "อุ่นใจ" ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม "อุ่นใจ" ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล อุ่นใจรักษ์ โกลด์ เหมาจ่ายต่อครั้ง ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางส่วนบุคคล ประกันภัยท่องเที่ยวสุขใจ ประกันภัยอุบัติเหตุโครงการเอื้ออารี ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับรายย่อย (ไมโคร อินชัวรันส์) ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลเอื้ออารีสำหรับรายย่อย (ไมโคร อินชัวรันส์) ประกันภัยอุบัติเหตุ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประกันภัยอุบัติเหตุประเภทผู้ขับขี่และผู้โดยสารไม่ระบุชื่อ ประกันภัยอุบัติเหตุประเภทผู้ขับขี่ไม่ระบุชื่อ ประกันภัยโรคมะเร็ง ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพบุคคล ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพกลุ่ม ประกันภัยสำหรับผู้เล่นกอล์ฟ ประกันภัย 200 สำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ ประกันภัยอุบัติเหตุขับขี่สุขใจ
ประกันภัยสำหรับธุรกิจและความรับผิด
ประกันอัคคีภัยทั่วไป ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ประกันภัยผู้โดยสารเรือสำหรับโดยสาร ประกันภัยสำหรับเงิน ประกันภัยป้ายโฆษณา ประกันภัยธุรกิจปลอดภัย ประกันภัยร้านทอง ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ประกันภัยผู้ตรวจสอบอาคาร ประกันภัยกิจการควบคุมประเภทที่ 3 (ปั๊มน้ำมัน) ประกันภัยความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าไม่ปลอดภัย ประกันภัยด้านความรับผิดผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ ประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดในการติดตั้งเครื่องจักร ประกันภัยหม้อกำเนิดไอน้ำและถังอัดความดัน ประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดของเครื่องมือและเครื่องจักรของผู้รับเหมา ประกันภัยเครื่องจักร
> โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
x
40