light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

ประกันภัยสำหรับธุรกิจและความรับผิด

bg
home หน้าแรก / ผลิตภัณฑ์ประกันภัย / ประกันภัยสำหรับธุรกิจและความรับผิด / ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา

ผลิตภัณฑ์ประกันภัย/ประกันภัยสำหรับธุรกิจและความรับผิด

ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา

การประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา เป็นการให้ความคุ้มครอง
ความรับผิดตามสัญญารับเหมา เช่น งานก่อสร้าง งานวิศวกรรมโยธา และการติดตั้ง
เครื่องจักรกล อีกทั้งคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของงานรับเหมาตามสัญญา
ที่อาจเกิดขึ้นต่อบุคคลภายนอกด้วย


เหมาะสำหรับ

  • ผู้รับเหมาก่อสร้าง เจ้าของโครงการก่อสร้าง เช่น งานก่อสร้างอาคาร บ้าน โรงงาน ฯลฯ

ทรัพย์สินที่เอาประกัน/วัตถุที่เอาประกัน

  • งานก่อสร้าง งานวิศวกรรมโยธา และเครื่องจักรกลต่างๆ ที่ต้องติดตั้ง

ความคุ้มครอง

  • งานก่อสร้าง งานวิศวกรรมโยธาในส่วนทรัพย์สินที่ดำเนินการก่อสร้าง เช่น ตัวอาคาร งานฐานราก งานโครงสร้าง และงานระบบต่างๆ
  • งานสถาปัตยกรรม
  • งานติดตั้งเครื่องจักรกล
  • ความคุ้มครองสามารถขยายได้ถึงตัวอาคาร หรือทรัพย์สินเดิมของผู้ว่าจ้างที่อยู่ในบริเวณโครงการ
  • คุ้มครองความเสียหายจากอุบัติเหตุ รวมถึงภัยธรรมชาติ
  • คุ้มครองการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต และความเสียหายของทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

ระยะเวลาความคุ้มครอง

ภายใต้ระยะเวลาสัญญาก่อสร้าง


*ข้อความที่ปรากฎนี้เป็นเพียงสรุปความคุ้มครองสาระสำคัญเท่านั้น หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อบริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)   หรือติดต่อตัวแทนประกันภัยของท่าน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0-2129-8888

โทรสาร : 0-2641-3597


คุณชัญญกัญญ์ แก้วบริสุทธิ์ (งานรับประกัน) เบอร์ต่อ 7874 Engineering_ins@viriyah.co.th
คุณจรินทร์พร พัชรพลวรภาส (งานรับประกัน) เบอร์ต่อ 7697
คุณปิยะพักตร์ กองเกิด (งานสินไหมทดแทน) เบอร์ต่อ 7737 Property_Claim@viriyah.co.th
Share This Book Mark Send E-Mail Print This

ผลิตภัณฑ์ประกันภัย

ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล "อุ่นใจ" ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม "อุ่นใจ" ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล อุ่นใจรักษ์ โกลด์ เหมาจ่ายต่อครั้ง ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางส่วนบุคคล ประกันภัยท่องเที่ยวสุขใจ ประกันภัยอุบัติเหตุโครงการเอื้ออารี ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับรายย่อย (ไมโคร อินชัวรันส์) ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลเอื้ออารีสำหรับรายย่อย (ไมโคร อินชัวรันส์) ประกันภัยอุบัติเหตุ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประกันภัยอุบัติเหตุประเภทผู้ขับขี่และผู้โดยสารไม่ระบุชื่อ ประกันภัยอุบัติเหตุประเภทผู้ขับขี่ไม่ระบุชื่อ ประกันภัยโรคมะเร็ง ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพบุคคล ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพกลุ่ม ประกันภัยสำหรับผู้เล่นกอล์ฟ ประกันภัย 200 สำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ ประกันภัยอุบัติเหตุขับขี่สุขใจ
ประกันภัยสำหรับธุรกิจและความรับผิด
ประกันอัคคีภัยทั่วไป ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ประกันภัยผู้โดยสารเรือสำหรับโดยสาร ประกันภัยสำหรับเงิน ประกันภัยป้ายโฆษณา ประกันภัยธุรกิจปลอดภัย ประกันภัยร้านทอง ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ประกันภัยผู้ตรวจสอบอาคาร ประกันภัยกิจการควบคุมประเภทที่ 3 (ปั๊มน้ำมัน) ประกันภัยความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าไม่ปลอดภัย ประกันภัยด้านความรับผิดผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ ประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดในการติดตั้งเครื่องจักร ประกันภัยหม้อกำเนิดไอน้ำและถังอัดความดัน ประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดของเครื่องมือและเครื่องจักรของผู้รับเหมา ประกันภัยเครื่องจักร
> โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
x
46