light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

ประกันภัยรถยนต์

bg
home หน้าแรก / ผลิตภัณฑ์ประกันภัย / ประกันภัยรถยนต์ / ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)

ผลิตภัณฑ์ประกันภัย/ประกันภัยรถยนต์


ขายพ.ร.บ.ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)


ความคุ้มครองและจำนวนเงินจำกัดความรับผิด

การประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เริ่ม 1 เมษายน 2563


ตารางความคุ้มครอง ประกัน พ.ร.บ.
ความคุ้มครอง จำนวนเงินจำกัดความรับผิด

เกิดตั้งแต่ 1 เมษายน 2563

1. ค่าเสียหายเบื้องต้น

 1.1 บาดเจ็บจ่ายค่ารักษาพยาบาล ตามจริง

ไม่เกิน 30,000 บาท/คน

 1.2 เสียชีวิต จ่ายค่าปลงศพ

35,000 บาท/คน

 1.3 ค่ารักษาพยาบาลรวมค่าปลงศพ

ไม่เกิน 65,000 บาท/คน

2. ความรับผิดต่อผู้ประสบภัย

 2.1 กรณีเสียชีวิต วงเงินคุ้มครองสูงสุด

500,000 บาท/คน

 2.2 กรณีได้รับความเสียหายต่อร่างกาย หรืออนามัย บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินคุ้มครอง ดังนี้

  (1) กรณีทุพพลภาพอย่างถาวรสิ้นเชิง

500,000 บาท/คน

  (2) กรณีสูญเสียมือ 2 ข้างตั้งแต่ข้อมือ หรือแขน 2 ข้าง หรือเท้า 2 ข้างตั้งแต่ข้อเท้า หรือขา 2 ข้าง หรือสายตา 2 ข้าง(ตาบอด)

500,000 บาท/คน

  (3) กรณีสูญเสียมือ 1 ข้างตั้งแต่ข้อมือ, แขน 1 ข้าง, เท้า 1 ข้างตั้งแต่ข้อเท้า, ขา 1 ข้าง หรือสายตา 1 ข้าง(ตาบอด) ตั้งแต่ 2 กรณีขึ้นไป

500,000 บาท/คน

  (4) กรณีทุพพลภาพอย่างถาวร

300,000 บาท/คน

  (5) กรณีสูญเสียมือ 1 ข้างตั้งแต่ข้อมือ, แขน 1 ข้าง, เท้า 1 ข้างตั้งแต่ข้อเท้า, ขา 1 ข้าง หรือสายตา 1 ข้าง(ตาบอด) กรณีใดกรณีหนึ่ง

250,000 บาท/คน

  (6) กรณีหูหนวก เป็นใบ้หรือเสียความสามารถในการพูดหรือลิ้นขาด สูญเสียอวัยวะสืบพันธ์หรือความสามารถในการสืบพันธุ์ จิตพิการอย่างติดตัว

250,000 บาท/คน

  (7) กรณีสูญเสียอวัยวะอื่นใดที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า มือ แขน ขา เท้า นิ้ว ที่ระบุไว้ใน (2) (3) (5) (6) และ (8) ซึ่งการสูญเสียหรือการถูกทำลายลงแล้วนั้นจะกระทบต่อการดำรงชีวิตอย่าง ปกติสุขของผู้ประสบภัย เช่น การสูญเสีย ม้าม ปอด ตับ ไต หรือ ฟันแท้ทั้งซี่ตั้งแต่ 5 ซี่ ขึ้นไป

250,000 บาท/คน

  (8) กรณีสูญเสียนิ้วตั้งแต่ข้อนิ้วขึ้นไป ไม่ว่าจะเป็นนิ้วเดียวหรือหลายนิ้ว

200,000 บาท/คน

 2.3 กรณีบาดเจ็บ แต่ไม่ถึงกับสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพ ค่ารักษาพยาบาลตามจริง

ไม่เกิน 80,000 บาท/คน

 2.4 กรณีรักษาพยาบาลในฐานะคนไข้ใน ชดเชยรายวัน 200 บาท/วัน ไม่เกิน 20 วัน

ไม่เกิน 4,000 บาท/คน

 2.5 จำนวนเงินคุ้มครองสูงสุดสำหรับ 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 รวมกัน

ไม่เกิน 504,000 บาท/คน

 2.6 วงเงินความรับผิด สำหรับรถยนต์นั่ง ไม่เกิน 7 ที่นั่งรวมผู้ขับขี่

ไม่เกิน 5,000,000 บาท/ครั้ง

 2.7 วงเงินความรับผิด สำหรับรถยนต์นั่ง เกิน 7 ที่นั่งรวมผู้ขับขี่

ไม่เกิน 10,000,000 บาท/ครั้ง

หมายเหตุ
    1. ผู้ขับขี่ผู้กระทำละเมิดจะได้รับความคุ้มครองเฉพาะค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น
    2. ผู้ประสบภัย หมายรวมถึงผู้ขับขี่ที่ถูกละเมิด ผู้โดยสาร และบุคคลภายนอก
    3. ในกรณีเสียชีวิตของผู้ประสบภัย การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต้องจ่ายเต็มจำนวนเงินจำกัดความรับผิดแต่ละคน

 

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550


ซื้อ พ.ร.บ. ออนไลน์...คลิกShare This Book Mark Send E-Mail Print This

ผลิตภัณฑ์ประกันภัย

ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล "อุ่นใจ" ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม "อุ่นใจ" ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล อุ่นใจรักษ์ โกลด์ เหมาจ่ายต่อครั้ง ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางส่วนบุคคล ประกันภัยท่องเที่ยวสุขใจ ประกันภัยอุบัติเหตุโครงการเอื้ออารี ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับรายย่อย (ไมโคร อินชัวรันส์) ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลเอื้ออารีสำหรับรายย่อย (ไมโคร อินชัวรันส์) ประกันภัยอุบัติเหตุ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประกันภัยอุบัติเหตุประเภทผู้ขับขี่และผู้โดยสารไม่ระบุชื่อ ประกันภัยอุบัติเหตุประเภทผู้ขับขี่ไม่ระบุชื่อ ประกันภัยโรคมะเร็ง ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพบุคคล ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพกลุ่ม ประกันภัยสำหรับผู้เล่นกอล์ฟ ประกันภัย 200 สำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ ประกันภัยอุบัติเหตุขับขี่สุขใจ
ประกันภัยสำหรับธุรกิจและความรับผิด
ประกันอัคคีภัยทั่วไป ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ประกันภัยผู้โดยสารเรือสำหรับโดยสาร ประกันภัยสำหรับเงิน ประกันภัยป้ายโฆษณา ประกันภัยธุรกิจปลอดภัย ประกันภัยร้านทอง ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ประกันภัยผู้ตรวจสอบอาคาร ประกันภัยกิจการควบคุมประเภทที่ 3 (ปั๊มน้ำมัน) ประกันภัยความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าไม่ปลอดภัย ประกันภัยด้านความรับผิดผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ ประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดในการติดตั้งเครื่องจักร ประกันภัยหม้อกำเนิดไอน้ำและถังอัดความดัน ประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดของเครื่องมือและเครื่องจักรของผู้รับเหมา ประกันภัยเครื่องจักร

ข่าวสารประชาสัมพันธ์วิริยะประกันภัย ร่วมกับ เคาน์เตอร์เซอร์วิส แถมฟรี ประกันแพ้วัคซีนโควิด-19 (ปรับปรุง : 17 มี.ค. 2564)


วิริยะประกันภัย “ชวนตรวจรถฟรี” ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 (ปรับปรุง : 15 มี.ค. 2564)


วิริยะประกันภัย มอบประกันอุบัติเหตุ (PA) ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ ทุนประกันรวม 47.7 ล้านบาท (ปรับปรุง : 14 มี.ค. 2564)


วิริยะประกันภัย ประกาศแผนปี 64 เดินหน้าปรับสถาปัตยกรรมไอที มุ่งพัฒนาองค์รวมประสบการณ์เพื่อเป็นหนึ่งในใจลูกค้าตลอดกาล (ปรับปรุง : 12 มี.ค. 2564)


วิริยะประกันภัยเปิดเกมรุกปี 64 เลือก 3 บริษัทซอฟต์แวร์ระดับโลก ปรับสถาปัตยกรรมไอทีเพื่อความเป็นหนึ่งในใจลูกค้าตลอดกาล (ปรับปรุง : 10 มี.ค. 2564)
> โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
x
1