light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

ข่าวสารกิจกรรมตัวแทน

bg
bg left หน้าแรก / ข่าวสาร/กิจกรรม / ข่าวสารกิจกรรมตัวแทน
26
ต.ค. 2563

ประมวลภาพการจัดอบรขอต่อใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าฯ ครั้งที่ 1-3 (ภาค 6 รุ่นที่3)

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนานักประกันภัย  จัดอบรมหลักสูตร ขอรับ ขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าประกันวินาศภัย" ครั้งที่ 1-3  ให้กับตัวแทนภาค 6  รุ่นที่ 3 ประจำปี 2563 การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 21 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารอาร์เอสทาวเวอร์และโรงแรมพาลาซโซ่ รัชดาภิเษก ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้ได้มีการคัดกรองผู้เข้าอบรมโดยการวัดอุณหภูมิร่างกายและเว้นระยะห่างในการนั่งอบรมตามมาตรการของรัฐ ทั้งนี้ศูนย์ฝึกอบรมฯต้องขอขอบคุณท่านผู้บริหารและวิทยากรทุกท่านที่เสียสละเวลามาให้ความรู้กับตัวแทนของบริษัทฯเป็นอย่างสูงครับ

Share This Book Mark Send E-Mail Print This

ข่าวสารกิจกรรมตัวแทนศูนย์ฝึกอบรมฯ จัดอบรม "ขอต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าครั้งที่ 2" ให้กับ ธนาคารทิสโก้ (ปรับปรุง : 24 พ.ย. 2563)


ศูนย์ฝึกอบรมฯ จัดอบรม "ขอต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าครั้งที่ 1" ให้กับ ธนาคารทิสโก้ (ปรับปรุง : 23 พ.ย. 2563)


ศูนย์ฝึกอบรมฯ จัดอบรม"ขอต่ออายุใบอนุญาตนายหน้า ครั้งที่3"ให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ธกส.(ภาคใต้) (ปรับปรุง : 23 พ.ย. 2563)


ศูนย์ฝึกอบรมฯ จัดอบรม"ขอต่ออายุใบอนุญาตนายหน้า ครั้งที่3"ให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ธกส. (ปรับปรุง : 19 พ.ย. 2563)


ศูนย์ฝึกอบรมฯ จัดอบรมขอต่อใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าฯ ครั้งที่ 4 (ภาค 6) รุ่นที่ 5 ประจำปี 2563 (ปรับปรุง : 17 พ.ย. 2563)