light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

ข่าวสารกิจกรรมตัวแทน

bg
bg left หน้าแรก / ข่าวสาร/กิจกรรม / ข่าวสารกิจกรรมตัวแทน
22
พ.ย. 2562

ประกาศ คปภ. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การขออนุญาต การอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาต

สรุปประเด็นสำคัญของประกาศ คปภ. เรื่อง “กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การขออนุญาต การอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๖๒” ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ย. 2562 ที่ผ่านมา 

Share This Book Mark Send E-Mail Print This