light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

กิจกรรมเพื่อสังคม

bg
bg left หน้าแรก / ข่าวสาร/กิจกรรม / กิจกรรมเพื่อสังคม
18
ก.ย. 2563

วิริยะประกันภัย ภาค 1 มอบทุนการศึกษาให้น้องๆ จ.เชียงใหม่

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณประสิทธิ์ สุนะชูแสง ผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการภาค 1 พร้อมด้วย คุณกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่าย รวมทั้งผู้บริหารศูนย์ สาขา ตัวแทน และอู่มาตรฐานของบริษัทฯ เดินทางไปมอบทุนการศึกษาในโครงการ "สุขที่ให้...เพื่อน้องได้เรียน" ปีที่ 2  ให้กับน้องๆ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และขาดโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทย แต่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ อาทิ กระเหรี่ยง ม้ง ลาหู่ ไทยใหญ่ มูเซอ เป็นต้น โดยได้มอบทุนการศึกษาพร้อมทั้งอุปกรณ์กีฬาให้แก่ 3 โรงเรียน เริ่มที่ โรงเรียนบ้านสะลวงนอก อำเภอแม่ริม 40 ทุน ทุนละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 40,000 บาท ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนขยายโอกาส เปิดสอนตั้งแต่อนุบาลมัธยมศึกษาตอนต้น และยังได้รับรางวัลนวัตกรรมเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนต้นแบบศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นอกจากนี้ทีมวิริยะจิตอาสาฝ่ายปฎิบัติการภาค 1  ยังเดินทางไปมอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆ โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว  จำนวน 30,000 บาท รวม 30 ทุน ทุนละ 1,000 บาท ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสเช่นกัน โดยนักเรียนที่นี่ส่วนใหญ่มีทั้งชาวไทย ลีซอ ไทยใหญ่ มูเซอ และอาข่า และเดินทางไปมอบทุนโรงเรียนสหกรณ์ดำริ จำนวน 30 ทุน ทุนละ 1,000 บาท

ในปีการศึกษา 2563 นี้ ฝ่ายปฎิบัติการภาค 1 ได้มอบทุนการศึกษาในพื้นที่ทั้งหมด  4 จังหวัด ได้แก่  เชียงใหม่ เพชรบูรณ์  รวมทั้งสิ้น 143 ทุน จำนวนกว่า 200,000 บาท

สำหรับทุนการศึกษาในโครงการ "สุขที่ให้...เพื่อน้องได้เรียน" จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2แล้ว โดยในปีนี้บริษัทฯ ได้จัดสรรงบประมาณในการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั่วประเทศ จำนวน 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) เพื่อค้นหาโรงเรียน และเด็กนักเรียนที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา โดยผ่านฝ่ายปฎิบัติการภาค 1-6 ต่อยอดและขยายโอกาสทางการศึกษาต่อไป นอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังเป็นการขยายความร่วมมือ การมีส่วนร่วมและสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ที่สำคัญเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน รวมถึงตัวแทน อู่ ศูนย์ซ่อมในเครือของบริษัทฯอีกด้วย

  ซึ่งในปีที่แล้ว 2562 วิริยะประกันภัย มอบทุนการศึกษาไปทั้งสิ้น 1,393 ทุน 52 โรงเรียน 28 จังหวัดทั่วประเทศ  รวมทั้งสิ้น 1,264,000 บาท เป็นงบประมาณจากบริษัท จำนวน 600,000 บาท และจากการสมทบของพนักงาน คู่ค้า ตัวแทน และอู่มาตรฐานในโครงการ รวมเป็นเงิน 664,000 บาท

กิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆ

19
ต.ค. 2563

วิริยะประกันภัย ภาค 3 มอบทุนการศึกษาให้น้องๆ จ.ชลบุรี

วิริยะประกันภัย ภาค 3 มอบทุนการศึกษาให้น้องๆ จ.ชลบุรี ในโครงการ "สุขที่ให้ เพื่อน้องได้เรียน" ปีที่ 2 จำนวน 164 ทุน กว่า 200,000 บาท
09
ต.ค. 2563

วิริยะประกันภัย ภาค 6 มอบทุนการศึกษาให้น้องๆ จ.สมุทรปราการ

วิริยะประกันภัย ภาค 6 มอบทุนการศึกษาให้น้องๆ จ.สมุทรปราการ จำนวน 90 ทุน รวมเป็นเงิน 90,000 บาท
23
ก.ย. 2563

วิริยะประกันภัย ร่วมผลักดันอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เป็นเมืองต้นแบบในการสวมหมวกนิรภัย 100

วิริยะประกันภัย ร่วมผลักดันอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เป็นเมืองต้นแบบในการสวมหมวกนิรภัย 100% พร้อมเดินหน้าขยายผลรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนนทั่วประเทศ
Share This Book Mark Send E-Mail Print This