light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

กิจกรรมเพื่อสังคม

bg
bg left หน้าแรก / ข่าวสาร/กิจกรรม / กิจกรรมเพื่อสังคม
13
ก.ค. 2562

มอบทุนการศึกษา "สุขที่ให้...เพื่อน้องได้เรียน" โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าหมาก จ.ประจวบคีรีขันธ์

     เมื่อวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2562 บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณภาณุตร์ เหรียญประยูร ผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการภาค 4 (ภาคกลางและภาคตะวันตก) พร้อมด้วยคุณกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาดผู้ผลิต และผู้แทนจำหน่าย งานกิจกรรมเพื่อสังคม เดินทางไปมอบทุนการศึกษาและเลี้ยงอาหารกลางวันในโครงการ "สุขที่ให้...เพื่อน้องได้เรียน" ให้กับน้องๆ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และขาดโอกาสทางการศึกษา ของโรงเรียนบ้านพุเข็ม อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี  จำนวน  50  ทุน เป็นเงิน 50,000 บาท  และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าหมาก อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 30 ทุน เป็นเงิน 30,000 บาท โดยมีตัวแทน อู่ในพื้นที่ และพนักงานวิริยะประกันภัยของฝ่ายปฎิบัติการภาค 4 ร่วมมือร่วมใจสมทบทุนเพื่อส่งมอบความสุขให้กับน้องๆอีกด้วย ทั้งนี้ฝ่ายปฎิบัติการภาค 4 กำหนดส่งมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในพื้นที่ทั้งหมด จำนวน 15 แห่ง โดยใช้งบประมาณกว่า 250,000 บาท ซึ่งโรงเรียนทั้งสองแห่งอยู่ในพื้นที่ถิ่นทุรกันดาร การเดินทางเป็นไปด้วยความลำบาก

            สำหรับโครงการ "สุขที่ให้...เพื่อน้องได้เรียน" เป็นโครงการที่บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้โอกาสทางการศึกษา โดยเฉพาะน้องๆ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นโครงการต่อเนื่องที่บริษัทฯ จะลงพื้นที่เพื่อค้นหาโรงเรียน และเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา โดยผ่านฝ่ายปฎิบัติการภาค 1-6 เพื่อขยายความร่วมมือ การมีส่วนร่วมและสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน รวมถึงตัวแทน อู่ ศูนย์ซ่อมในเครือของบริษัทฯอีกด้วย ซึ่งปีนี้ได้จัดขึ้นเป็นปีแรกโดยมีงบประมาณในการมอบทุนการศึกษา มากกว่า 600,000 บาท ให้กับโรงเรียนทั้งหมดจำนวน 43 แห่ง โดยมีผู้ได้รับทุนการศึกษารวมแล้วเกือบ 1,000 คน

 

กิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆ

11
ก.พ. 2563

วิริยะประกันภัย สนับสนุน สมาคมคณิตศาสตร์ฯ จัดเวทีประชันคนเก่งคณิตศาตร์ระดับประ เทศ ต่อเนื่องปีที่ 15

วิริยะประกันภัย สนับสนุน สมาคมคณิตศาสตร์ฯ จัดเวทีประชันคนเก่งคณิตศาตร์ระดับประเทศ ต่อเนื่องปีที่ 15 มอบทุนการศึกษาให้กับสมาคมคณิตศาสตร์มาแล้วกว่า 5 ล้านบาท
14
ก.พ. 2563

วิริยะประกันภัย ส่งมอบปฏิทินเก่า เพื่อผู้พิการทางสายตา

วิริยะประกันภัย ส่งมอบปฏิทินเก่า กว่า 2,000 เล่ม ให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อผลิตบัตรคำอักษรเบรลล์ ตลอดจนสื่อการเรียนการสอนให้กับผู้พิการทางสายตา
Share This Book Mark Send E-Mail Print This