light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

กิจกรรมเพื่อสังคม

bg
bg left หน้าแรก / ข่าวสาร/กิจกรรม / กิจกรรมเพื่อสังคม
09
ส.ค. 2562

วิริยะประกันภัย ภาค 5 มอบทุนการศึกษาให้น้องๆ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

          บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณเสาวคนธ์ วงศ์กองแสง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการ ภาค 5 (ภาคใต้)  พร้อมด้วย คุณกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาด เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบทุนการศึกษา และเลี้ยงอาหารกลางวันในโครงการ "สุขที่ให้...เพื่อน้องได้เรียน" ให้กับน้องๆ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และขาดโอกาสทางการศึกษา ในพื้นที่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านบนควน โรงเรียนบ้านคอกช้างโรงเรียนบ้านคลองขุด โรงเรียนบ้านบ่อมอง โรงเรียนบ้านวังยาว และโรงเรียนวัดหนองดี รวมทั้งสิ้น  35 ทุน เป็นเงิน 35,000 บาท โดย อู่โกศล (อ.ทุ่งสง) ได้ร่วมสมทบทุนการศึกษาในครั้งนี้ด้วย ซึ่งได้ทำพิธีส่งมอบทุนการศึกษาทั้งหมดที่โรงเรียนบ้านบนควน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

            สำหรับโครงการ "สุขที่ให้...เพื่อน้องได้เรียน" เป็นโครงการที่บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้โอกาสทางการศึกษา โดยเฉพาะน้องๆ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นโครงการต่อเนื่องที่บริษัทฯ จะลงพื้นที่เพื่อค้นหาโรงเรียน และเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา โดยผ่านฝ่ายปฎิบัติการภาค 1-6 เพื่อขยายความร่วมมือ การมีส่วนร่วมและสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน รวมถึงตัวแทน อู่ ศูนย์ซ่อมในเครือของบริษัทฯอีกด้วย ซึ่งปีนี้ได้จัดขึ้นเป็นปีแรกโดยมีงบประมาณในการมอบทุนการศึกษา กว่า 600,000 บาท ให้กับโรงเรียนทั้งหมดจำนวน 43 แห่ง โดยมีผู้ได้รับทุนการศึกษารวมแล้วเกือบ 1,000 คน

กิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆ

11
ก.พ. 2563

วิริยะประกันภัย สนับสนุน สมาคมคณิตศาสตร์ฯ จัดเวทีประชันคนเก่งคณิตศาตร์ระดับประ เทศ ต่อเนื่องปีที่ 15

วิริยะประกันภัย สนับสนุน สมาคมคณิตศาสตร์ฯ จัดเวทีประชันคนเก่งคณิตศาตร์ระดับประเทศ ต่อเนื่องปีที่ 15 มอบทุนการศึกษาให้กับสมาคมคณิตศาสตร์มาแล้วกว่า 5 ล้านบาท
14
ก.พ. 2563

วิริยะประกันภัย ส่งมอบปฏิทินเก่า เพื่อผู้พิการทางสายตา

วิริยะประกันภัย ส่งมอบปฏิทินเก่า กว่า 2,000 เล่ม ให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อผลิตบัตรคำอักษรเบรลล์ ตลอดจนสื่อการเรียนการสอนให้กับผู้พิการทางสายตา
Share This Book Mark Send E-Mail Print This