light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

กิจกรรมเพื่อสังคม

bg
bg left หน้าแรก / ข่าวสาร/กิจกรรม / กิจกรรมเพื่อสังคม
11
ก.พ. 2563

วิริยะประกันภัย สนับสนุน สมาคมคณิตศาสตร์ฯ จัดเวทีประชันคนเก่งคณิตศาตร์ระดับประ เทศ ต่อเนื่องปีที่ 15

        เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 บมจ.วิริยะประกันภัย โดย คุณกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษา ฝ่ายการตลาด  ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลและทุนการศึกษาแก่เยาวชนใน การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2562ซึ่งสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดขึ้น โดยวิริยะประกันภัยให้การสนับสนุนทั้งการจัดพิธีมอบรางวัลและสนับสนุนเงินรางวัล จำนวน 278,000 บาท เพื่อมอบให้แก่ผู้เข้าแข่งขันที่มีคะแนนสูงสุดในแต่ละประเภท  ทั้งประเภทบุคคล และประเภททีม ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งนี้ เฉพาะรางวัลชนะเลิศ ได้รับรางวัลโล่พระราชทาน ซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ทรงประทานพระอนุญาตให้สมาคมมอบให้แก่ผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุด ณ ห้องประชุมประไพ วิริยะพันธ์ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) สาขาลุมพินี 

สำหรับการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ของสมาคมคณิตศาสตร์ฯ ได้มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และบริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 ทั้งในด้านการจัดพิธีมอบรางวัล รวมถึงการสนับสนุนเงินรางวัลเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่เยาวชน รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้นกว่า 5,000,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เยาวชนเกิดความเพียรพยายามและมุ่งมั่นในการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ อันเป็นวิชาพื้นฐานที่สำคัญยิ่งในการต่อยอดองค์ความรู้อื่นๆ และเทคโนโลยีให้มีความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาประเทศไทยไทยให้ทัดเทียมอารยประเทศต่อไป

 

กิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆ

26
ก.พ. 2563

วิริยะประกันภัย ส่งมอบถุงผ้าใส่ยา 4,500 ใบ ให้ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติฯ

วิริยะประกันภัย ส่งมอบถุงผ้าใส่ยา 4,500 ใบ ให้ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมรณรงค์ลดโลกร้อน
14
ก.พ. 2563

วิริยะประกันภัย ส่งมอบปฏิทินเก่า เพื่อผู้พิการทางสายตา

วิริยะประกันภัย ส่งมอบปฏิทินเก่า กว่า 2,000 เล่ม ให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อผลิตบัตรคำอักษรเบรลล์ ตลอดจนสื่อการเรียนการสอนให้กับผู้พิการทางสายตา
Share This Book Mark Send E-Mail Print This