light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

กิจกรรมเพื่อสังคม

bg
bg left หน้าแรก / ข่าวสาร/กิจกรรม / กิจกรรมเพื่อสังคม
21
เม.ย. 2563

วิริยะประกันภัย ร่วมใจสู้ภัย COVID-19

เมื่อวันที่ 21 เมษายน ที่ผ่านมา บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยคุณกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษา ฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ มอบเงินสนับสนุนนวัตกรรมทางการแพทย์สู้ภัย COVID-19 จำนวน 500,000 บาท ให้แก่ศูนย์รวมนวัตกรรม KMITL GO FIGHT COVID-19 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ทั้งนี้ ศูนย์รวมนวัตกรรม KMITL GO FIGHT COVID-19 ภายใต้สำนักงานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง (KRIS) ถูกจัดตั้งขึ้นเฉพาะกิจ เพื่อสนองมาตรการเชิงรุกของ สจล. ในการเป็นผู้ช่วยเหลือด้านนวัตกรรม รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือโรงพยาบาล และหน่วยงานต่างๆ ท่ามกลางวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อแจกจ่ายให้แก่โรงพยาบาล และหน่วยงานที่มีความต้องการ นวัตกรรมที่พร้อมใช้งาน ได้แก่ เครื่องช่วยหายใจแบบพกพา GO Life Ventilator, ตู้อบฆ่าเชื้อด้วย UV-C แบบพกพา, เครื่องอบฆ่าเชื้อโรคในระบบปิด, หุ่นยนต์ส่งอาหาร ยาและเวชภัณฑ์ ให้กับผู้ป่วย, ตู้ตรวจเชื้อ (Swab Test) Negative Pressure และ Positive Swab Testing Box เป็นต้น บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นเร่งด่วนในการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อดังกล่าว โดยหวังเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสังคมก้าวผ่านสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไปด้วยกัน

อย่างไรก็ตาม นวัตกรรม KMITL GO FIGHT COVID-19  โดยเฉพาะเครื่องช่วยหายใจแบบพกพา GO Life Ventilator ได้ถูกผลิตและส่งมอบให้กับโรงพยาบาลสิรินธร และโรงพยาบาลวชิรพยาบาลไปบางส่วนแล้ว รวมถึงเตรียมส่งมอบให้กับโรงพยาบาลอื่นๆ เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ต่อไป

กิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆ

22
ก.ค. 2563

โครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ รุ่นที่ 366

โครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ รุ่นที่ 366
23
ก.ค. 2563

วิริยะประกันภัย ร่วมสมทบทุน บขส. จัดซื้อวีลแชร์เพื่อผู้ด้อยโอกาส

วิริยะประกันภัย ร่วมสมทบทุน บขส. จัดซื้อวีลแชร์เพื่อผู้ด้อยโอกาส เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ครบรอบปีที่ 90
18
มิ.ย. 2563

รับสมัครผู้เข้าอบรมสอบใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ รุ่น 366

รับสมัครผู้เข้าอบรมสอบใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ รุ่น 366 เริ่มอบรมวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2563
Share This Book Mark Send E-Mail Print This