light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

ข่าวประชาสัมพันธ์

bg
bg left หน้าแรก / ข่าวสารกิจกรรม / ข่าวประชาสัมพันธ์
20
มี.ค. 2563

วิริยะฯ - ชมรมศูนย์ซ่อม ภาค 6 – วท.บ้านแพง ร่วมพัฒนาบุคคลากร ช่างซ่อมตัวถัง-สีรถยนต์

นางสาวเสาวณีย์  เต็งสุวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง  นายนที  ไชยกาล ผู้จัดการฝ่ายมาตรฐานราคาและการจัดซ่อม บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาขน) และนายวรศักดิ์ แสงตะวัน ประธานชมรมศูนย์ซ่อมมาตรฐานวิริยะประกันภัย ภาค 6 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง กับ ชมรมศูนย์ซ่อมมาตรฐานวิริยะประกันภัย ภาค 6 เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตร และฝึกอบรมพัฒนาทักษะช่างซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพงที่เข้าร่วมโครงการฯ ณ วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ตำบล บ้านแพง อำเภอ บ้านแพง จังหวัดนครพนม

สำหรับความร่วมมือดังกล่าวดำเนินไปตาม โครงการไตรภาคี อบรมพัฒนาทักษะช่างซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ อันเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาขน) ชมรมศูนย์ซ่อมมาตรฐานวิริยะประกันภัย ภาค 6 และสถาบันการอาชีวศึกษา เพื่อร่วมกันผลิตและพัฒนาบุคลากรในสายอาชีพซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ให้สอดคล้องต่อความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพทั่วประเทศได้ฝึกงานในสายวิชาชีพที่มีมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีการจัดซ่อมที่ทันสมัยเป็นมาตรฐานสากล เพื่อพัฒนาตนเองสู่การเป็นช่างซ่อมตัวถังและสีรถยนต์มืออาชีพ ทั้งนี้เฉพาะความร่วมมือกับ วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง เป็นการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะช่างซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ ภายใต้ โครงการไตรภาคี รุ่นที่ 7/1 ปี 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

20
มี.ค. 2563

วิริยะประกันภัย รับรางวัล “Thailand's Most Admired Brand” ผู้นำกลุ่มประกันภัย ครองความน่าเชื่อถือสูงสุด 17 ปี ต่อเนื่อง

นายปารเมศร์ รัชไชยบุญ ประธานที่ปรึกษานิตยสาร BrandAge / ประธานกิตติมศักดิ์ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีกับบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในโอกาสเข้ารับรางวัล “Thailand's Most Admired Brand & Why We Buy 2020”
20
มี.ค. 2563

วิริยะประกันภัย ร่วมรณรงค์ลดโลกร้อน มอบถุงผ้าใส่ยา รพ.เลิดสิน

ายแพทย์ศักรินทร์ วงศ์เลิศศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลิดสิน พร้อมด้วยเภสัชกรหญิง ศิริไชย หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม รับมอบ รับมอบถุงผ้าใส่ยา จำนวน 4,500 ใบ ตามโครงการ "รักษ์ถุงผ้า No Plastic" ของ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษา ฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ เป็นผู้แทนมอบ
20
มี.ค. 2563

วิริยะประกันภัย จัดอบรมเสริมความรู้ ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ รุ่นที่ 361

นางเนตน์ภิต สุวรรณพุ่ม หัวหน้างานอบรมทดสอบใบอนุญาตขับรถ กรมการขนส่งทางบก และนางชลทิชา สัตยมานะ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการอบรม “โครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์” รุ่นที่ 361
Share This Book Mark Send E-Mail Print This