VIRIYAH SLOGAN

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

02
ม.ค. 2563

วิริยะประกันภัย ผนึกภาครัฐและภาคประชาสังคมอำเภอนาดี ร่วมบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนสายรอง

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยฝ่ายปฏิบัติการภาค 3 (ภาคตะวันออก) ร่วมกับ อำเภอนาดี และภาคประชาสังคมในพื้นที่ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการอุบัติเหตุ อุบัติภัยหมู่ ช่วงเทศกาล  โดยมีนายชาติชาย ไทยกล้า ที่ปรึกษาคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ และผู้อำนวยการสถาบันฝึกดับเพลิงและกู้ภัยชั้นสูง ทาฟต้า (TFRTA) เป็นวิทยากร ทั้งนี้เพื่อให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในพื้นที่ เกิดความเข้าใจในระบบการบริหารจัดการอุบัติเหตุ อุบัติภัย และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย ตามหลักสากล (ระบบ ICS) และเชิญชวนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน และลดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน ตลอดไปถึงการให้ความรู้ด้านกฎหมายจราจร และสร้างความเข้าใจถึงสิทธิประโยชน์ของผู้ได้รับบาดเจ็บ สามารถนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลได้ตามสิทธิ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ ตำบล บุพราหมณ์ อำเภอ นาดี จังหวัดปราจีนบุรี

โครงการดังกล่าวดำเนินการขึ้นภายใต้นโยบายของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการดำเนินกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติภัยบนท้องถนนให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยเริ่มจากโครงการจัดทำฐานข้อมูลจุดเสี่ยงบนท้องถนน เพื่อจัดทำเป็นแอพพลิเคชั่นแจ้งเตือนแก่ผู้ขับขี่รถยนต์ให้พึงระมัดระวังเมื่อถึงจุดเสี่ยงที่พิกัดเอาไว้ จากนั้นก็จะมอบหมายให้สาขาและศูนย์ปฎิบัติการสินไหมทดแทนในพื้นที่ที่มีจุดเสี่ยงเข้าไปร่วมบูรณาการกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานทหารในพื้นที่ ภาคประชาสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน หมู่บ้าน อาสาสมัครต่างๆ และประชาชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ที่ถือเป็นจุดเสี่ยง เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือน้อยที่สุด

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

121/7, 121/14-23, 121/25-28, 121/104 ชั้น 2-6 อาคารอาร์ เอส ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2239-1000, 0-2641-3500-79     โทรสาร : 0-2641-3500 ต่อหมายเลข 1495     อีเมล : info@viriyah.co.th © สงวนลิขสิทธิ พ.ศ.2555 บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด