light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

ประกันภัยรถยนต์

bg
หน้าแรก / ผลิตภัณฑ์ประกันภัย / ประกันภัยรถยนต์ / โครงการ " มาตรฐานคุณภาพและบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก "
home


ประกันภัยรถยนต์สำหรับลูกค้าโครงการรถบรรทุกที่ได้รับการรับรอง “มาตรฐานคุณภาพและบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark)” จากกรมการขนส่งทางบก
โครงการ " มาตรฐานคุณภาพและบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก "

            โครงการนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่าง กรมการขนส่งทางบก กับ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตกลงร่วมมือกันพัฒนาระบบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก โดยการสนับสนุน ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) ซึ่งจะทำให้ระบบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกมีผู้ประกอบการขนส่งที่มีคุณภาพและมาตรฐาน มีระบบการทำงานที่สร้างความมั่นใจในความปลอดภัยทุกเที่ยวการขนส่งจากยานพาหนะที่มีการดูแลบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ พนักงานขับรถที่มีทักษะและความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ ทำให้ลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ส่งผลให้สามารถลดต้นทุนการดำเนินงานของผู้ประกอบการขนส่ง และลดต้นทุนการขนส่งในภาพรวม เป็นการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในเชิงธุรกิจซึ่งเป็นผลดีทั้งกับผู้ประกอบการขนส่งและระบบเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งทำให้ระบบการขนส่งมีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม อันจะช่วยสนับสนุนและผลักดันให้กระบวนการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนของภาคการค้าและอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยยกระดับธุรกิจการขนส่งและอุตสาหกรรมของประเทศในภาพรวมตลอดจนทำให้ผู้ประกอบการขนส่งมีศักยภาพในการแข่งขันและมีความพร้อมสำหรับการเปิดเสรีการค้าการขนส่ง

คุณสมบัติเข้าร่วมโครงการกับบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพและบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) จากกรมการขนส่งทางบก

เอกสารประกอบการได้รับสิทธิพิเศษจากบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • สำเนาใบรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางพร้อมจำนวนรถ (ขส.บ. ๑๒ ง.)

สิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้า บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • ส่วนลดพิเศษสำหรับการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
 • ส่วนลดพิเศษสำหรับการประกันภัยตัวสินค้าที่ทำการขนส่ง
 • สนับสนุนค่าธรรมเนียมการตรวจประเมิน (สำหรับการต่ออายุใบรับรอง Q Mark ตามกำหนดเวลา)

 • หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมการตรวจประเมิน สนับสนุนตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Q Mark จากกรมการขนส่งทางบก
 • การประกอบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Road Transport Permit) ผู้ประกอบการฯที่ได้รับการรับรอง Q Mark แล้วนั้น จะได้รับการพิจารณาคะแนน 35 – 40 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ในการขออนุญาตประกอบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
 • ได้รับสิทธิในการเข้าร่วมประชุม/สัมมนา เพื่อสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ ด้านการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ณ ประเทศเพื่อนบ้านและการสำรวจเส้นทาง หรือกิจกรรมอื่นๆ ร่วมกับคณะผู้บริหารของกรมการขนส่งทางบก
 • ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรอง Q Mark จะได้รับการโปรโมต/ประชาสัมพันธ์ ผ่านกิจกรรมต่างๆของกรมการขนส่งทางบก อาทิ การเผยแพร่รายชื่อผู้ได้รับการรับรอง Q Mark ผ่านทางwww.thaitruckcenter.com และเผยแพร่เป็นเอกสารประกอบการประชุมระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียน
 • การเข้าใช้สถานีขนส่งสินค้า (Truck Terminal) ของกรมการขนส่งทางบก ผู้ประกอบการฯที่ได้รับการรับรอง Q Mark จะได้รับการพิจารณาในลำดับต้นๆ ในการคัดเลือกผู้เข้าใช้พื้นที่สถานีขนส่งสินค้า ของกรมการขนส่งทางบก ทั้งสถานีขนส่งที่ให้บริการในปัจจุบันและที่อยู่ในแผนพัฒนาสถานีในส่วนภูมิภาค
 • รับสิทธิ์ ซื้อกรมธรรม์ประกันภัย สำหรับผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Q Mark ในอัตราเบี้ยพิเศษจากบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เอกสารประกอบการสมัครเพื่อขอรับรองมาตรฐาน Q Mark
 • ใบสมัครขอรับรองมาตรฐาน Q Mark  (Download)
 • แบบประเมินตรวจประเมินตนเองตามข้อกำหนด Q Mark (Download)
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ

สอบถามรายละเอียดการสมัครเพื่อขอรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark)
 • กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งสินค้า
  สำนักการขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก
  โทร/โทรสาร : 02-271-8490
  Email : develop_dlt@hotmail.com
 • www.thaitruckcenter.com
 • สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ
Poster แนะนำโครงการ
รับชม VDO แนะนำโครงการ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
สอบถามสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ที่
 • “บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ฝ่ายการตลาด ” อาคาร อาร์ เอส ทาวเวอร์ ชั้น 38 ถนนรัชดาภิเษก
      แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
 • โทร.0-2129-8888

 • 1. คุณไกรสร ไชยเวช Tel: 02-129-7476 email : kraisornc@viriyah.co.th
  2. คุณธรรมรัตน์ ทิมอิ่ม Tel: 02-129-7484 email : thamaratt@viriyah.co.th
  3. คุณนาวี แสงวิฑูร Tel: 02-129-7424 email : naveesa@viriyah.co.th
  Share This Book Mark Send E-Mail Print This

  ผลิตภัณฑ์ประกันภัย

  ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ
  ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล "อุ่นใจ" ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม "อุ่นใจ" ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล "อุ่นใจรักษ์" ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางส่วนบุคคล ประกันภัยท่องเที่ยวสุขใจ ประกันภัยอุบัติเหตุโครงการเอื้ออารี ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับรายย่อย (ไมโคร อินชัวรันส์) ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลเอื้ออารีสำหรับรายย่อย (ไมโคร อินชัวรันส์) ประกันภัยอุบัติเหตุ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประกันภัยอุบัติเหตุประเภทผู้ขับขี่และผู้โดยสารไม่ระบุชื่อ ประกันภัยอุบัติเหตุประเภทผู้ขับขี่ไม่ระบุชื่อ ประกันภัยโรคมะเร็ง ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพบุคคล ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพกลุ่ม ประกันภัยสำหรับผู้เล่นกอล์ฟ ประกันภัย 200 สำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ ประกันภัยอุบัติเหตุขับขี่สุขใจ
  ประกันภัยสำหรับธุรกิจและความรับผิด
  ประกันอัคคีภัยทั่วไป ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ประกันภัยผู้โดยสารเรือสำหรับโดยสาร ประกันภัยสำหรับเงิน ประกันภัยป้ายโฆษณา ประกันภัยธุรกิจปลอดภัย ประกันภัยร้านทอง ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ประกันภัยผู้ตรวจสอบอาคาร ประกันภัยกิจการควบคุมประเภทที่ 3 (ปั๊มน้ำมัน) ประกันภัยความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าไม่ปลอดภัย ประกันภัยด้านความรับผิดผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ ประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดในการติดตั้งเครื่องจักร ประกันภัยหม้อกำเนิดไอน้ำและถังอัดความดัน ประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดของเครื่องมือและเครื่องจักรของผู้รับเหมา ประกันภัยเครื่องจักร