close

ปัจจัยกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย

เบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจตามโครงสร้างใหม่ อาศัยปัจจัยต่างๆ ในการคำนวณเบี้ยประกันภัย ดังนี้

ลักษณะการใช้รถยนต์

เป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยประกันภัย เช่น รถยนต์ที่มีความเสี่ยงภัยน้อยกว่าจะเสียเบี้ยประกันภัยถูกกว่า

ขนาดรถยนต์

รถขนาดเล็กมีความเสี่ยงภัยน้อยกว่ารถยนต์ขนาดใหญ่เบี้ยประกันภัยจึงต้องต่ำกว่า

กลุ่มรถยนต์

รถแต่ละยี่ห้อมีราคาอะไหล่และค่าซ่อมแตกต่างกัน จึงได้แบ่งกลุ่มรถยนต์ออกเป็น 5 กลุ่ม โดยอาศัยราคาค่าซ่อมและราคาอะไหล่เป็นตัวกำหนด

อัตราเบี้ยประกันภัย

อายุรถยนต์

เป็นตัวแปรที่ทำให้ความเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้นหรือลดลง

อายุผู้ขับขี่

ผู้มีอายุในวัยหนุ่มสาวมีความคึกคะนองและมีสถิติเกิดอุบัติเหตุสูงกว่าวัยกลางคน

การระบุชื่อผู้ขับขี่

จะเสียเบี้ยประกันภัยต่ำกว่าไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่ ถ้าทำประกันภัยในจำนวนเงินเอาประกันสูง ย่อมเสียเบี้ยประกันภัยสูงกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ต่ำกว่า

อุปกรณ์พิเศษ

เช่น อุปกรณ์ดัมพ์ อุปกรณ์ไฮดรอลิค เป็นต้น ทำให้ความเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมการประกันภัย