close

ความเสียหายส่วนแรก

ข้อกำหนดเกี่ยวกับความเสียหายส่วนแรก มีดังต่อไปนี้

 

 

ก่อนอื่นต้องขออธิบายความหมายของคำว่า “ความเสียหายส่วนแรก” ให้ทราบก่อน ตามคำจำกัดความในกรมธรรม์ประกันภัย รถยนต์แบบใหม่ ให้ความหมายความเสียหายส่วนแรกไว้ว่า ความเสียหายส่วนแรก หมายถึงจำนวนเงินค่าความเสียหาย ในแต่ละครั้งที่ผู้เอาประกันภัยตกลงรับ ผิดชอบเองในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้นจากอุบัติเหตุจากรถ

ความเสียหายส่วนแรกโดยสมัครใจ

สำหรับเจ้าของรถที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง และ มีความระมัดระวังในการขับรถอาจเลือกรับผิดชอบความเสียหายส่วนแรกเอง ซึ่งสามารถเลือกได้ 2 ประเภทความคุ้มครอง คือ คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ ( รถเราเอง) และคุ้มครองความเสียหาย ต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก (รถหรือทรัพย์ สินของบุคคลภายนอก) โดยบริษัทประกันภัยจะลดเบี้ยประกันภัย ให้เป็นจำนวนเงิน ตามเงื่อนไขในสัญญา

ความเสียหายส่วนแรกในกรณีผิดสัญญา

  • กรณีกรมธรรม์แบบระบุชื่อ แต่บุคคลอื่นขับขี่และเป็นฝ่ายต้องรับผิดชอบ ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย ส่วนแรกต่อความเสียหายดังนี้
    • 6,000 บาทแรก สำหรับความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
    • 2,000 บาทแรก สำหรับความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก
  • กรณีใช้รถผิดประเภท เช่น นำรถส่วนบุคคลไปรับจ้าง ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง ดังนี้ 2,000 บาทแรก สำหรับความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก