วิริยะประกันภัย | The Viriyah Insurance Public Company limited


ใบแจ้งความประสงค์ขอเปิดรหัสนายหน้านิติบุคคล


เอกสารการเปิดรหัส ประเภทนายหน้านิติบุคคล (Broker)

 

                       1. จดหมายแจ้งความประสงค์ขอส่งงานกับ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ออกโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

                           ตามหนังสือรับรองบริษัท

                       2. หนังสือรับรองบริษัท (อายุของหนังสือรับรองต้องไม่เกิน 90 วัน) ประทับตราบริษัท พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                       3. สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนาม (พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)

                       4. สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนาม (พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)

                       5. สำเนาใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย(บุคคล) ของกรรมการ (พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)

                       6. สำเนาใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย(นิติบุคคล) นว.6 (พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)

                       7. สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภพ.20) ประทับตราบริษัท พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                       8. หลักทรัพย์ค้ำประกัน (ตามเงื่อนไขบริษัทฯ)

                       9. แผนที่ตั้งสำนักงานนายหน้านิติบุคคล

                                      ------------------------------------------------------------

 

                       ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : ฝ่ายการตลาดนายหน้านิติบุคคล

                       คุณณัฐธนัน ฐิติคุณธนันกิจ (ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดนายหน้านิติบุคคล)

                       หมายเลขโทรศัพท์ : 08-1525-1963

                       Email : nutthanunt@viriyah.co.th

                       Line : vibaor414


 

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่  0107555000139

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 121/28, 121/65 อาคารอาร์เอสทาวเวอร์   ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์

0-2129-8888

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ 1557 วิริยะประกันภัย (ตลอด 24 ชั่วโมง)

.

ช่องทางออนไลน์

หรือติตต่อบริษัทฯ ได้ดังรายละเอียดต่อไปนี้


บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)