วิริยะประกันภัย | The Viriyah Insurance Public Company limited

ประกันภัยสำหรับผู้เล่นกอล์ฟ

บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) สนับสนุนกีฬากอล์ฟด้วยแผนประกันภัยพิเศษ
สำหรับผู้เล่นกอล์ฟ เพื่อความมั่นใจและปลอดภัยของท่านทุกครั้งที่ฝึกซ้อมหรือออกรอบ
กับก๊วนที่รู้ใจ

 

เหมาะสำหรับ

  • บุคคลทั่วไปที่เล่นกอล์ฟ

 

ทรัพย์สินที่เอาประกัน/วัตถุที่เอาประกัน

  • ตัวบุคคลทั้งตัวผู้เอาประกัน และบุคคลภายนอก
  • ทรัพย์สิน (อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ)

 

Coverage

เบี้ยราคาเดียว 914 บาท/ปี คุ้มครอง

  • ความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
  • ความบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกัน
  • อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ
  • รางวัลพิเศษ โฮล-อิน-วัน

***หากต้องการความคุ้มครองเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่บริษัทฯ

นักกอล์ฟทุกท่านที่สมัครขอเอาประกันภัยกับบริษัทฯ จะได้รับความคุ้มครอง 4 ส่วนภายใต้กรมธรรม์ฉบับเดียว ในขณะที่หรือสืบเนื่องจากการฝึกหัด การซ้อม หรือการเล่นกอล์ฟในสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะ

 

ระยะเวลาความคุ้มครอง

  • 1 ปี

 

หมายเหตุ

  • คุ้มครองเฉพาะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในขณะเล่นกอล์ฟและในสนามกอล์ฟเท่านั้น
  • ผู้เอาประกันภัยจะต้องเป็นนักกอล์ฟสมัครเล่นเท่านั้น
*ข้อความที่ปรากฎนี้เป็นเพียงสรุปความคุ้มครองสาระสำคัญเท่านั้น หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อบริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)   หรือติดต่อตัวแทนประกันภัยของท่าน