วิริยะประกันภัย | The Viriyah Insurance Public Company limited

ประกันภัยอุบัติเหตุ นักเรียน นิสิต นักศึกษา

ประกันภัยอุบัติเหตุ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุทุกแห่งทั่วโลก
ตลอดเวลา 24 ชั่วโมงในระยะเวลา 1 ปีเต็ม ขณะประกอบกิจกรรมต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา
และนอกสถานศึกษา อาทิเช่นการพักผ่อนอยู่กับบ้าน ทัศนศึกษา เดินทางไป-กลับระหว่าง
บ้านและสถานศึกษา และภัยจากอุบัติเหตุอื่นๆ

 

เหมาะสำหรับ

สถาบันการศึกษาต่างๆ เช่น โรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย
(เพื่อคุ้มครองนักเรียน นิสิต นักศึกษา รวมถึงบุคลากรของสถาบันการศึกษา)

 

ทรัพย์สินที่เอาประกัน/วัตถุที่เอาประกัน

ตัวบุคคล (นักเรียน นิสิต นักศึกษา รวมถึงบุคลากรของสถาบันการศึกษา)

 

ความคุ้มครอง

  • คุ้มครองแบบ อบ.1 หมายถึง คุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
  • ค่ารักษาพยาบาล
    เบี้ยประกันภัย และเงินเอาประกันภัย จะเปลี่ยนแปลงทุกปี (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม)

 

ระยะเวลาความคุ้มครอง

1 ปี

 

หมายเหตุ

  • อาจารย์ บุคลากร ต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี
  • นักเรียน จะต้องมีอายุ 5 ปีขึ้นไป
*ข้อความที่ปรากฎนี้เป็นเพียงสรุปความคุ้มครองสาระสำคัญเท่านั้น หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อบริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือติดต่อตัวแทนประกันภัยของท่าน

 

ค้นหารายชื่อสถานพยาบาลคู่สัญญาฯ คลิกที่นี่

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0-2129-8888

โทรสาร : 0-2239-1325 (งานรับประกัน), 0-2239-1326 (งานสินไหม)