วิริยะประกันภัย | The Viriyah Insurance Public Company limited

ตะกาฟุลรถยนต์ประเภท 1

ให้ความคุ้มครองมากที่สุด

 • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
 • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย

ตะกาฟุลรถยนต์ประเภท 2

วางแผนคุ้มค่า คุ้มครองถูกใจ

 • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย

ตะกาฟุลรถยนต์ประเภท 3

วางแผนคุ้มค่า คุ้มครองเกินคุ้ม

 • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

ตะกาฟุลรถยนต์ประเภท 2+

คุมครองรถชนรถ ซอมเขา ซอมเรา

 • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์
 • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย กรณีชนกับยานพาหนะทางบก

ตะกาฟุลรถยนต์ประเภท 3+

คุมครองคูกรณี สบายใจ สบายกระเปา

 • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัยกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบก

ตะกาฟุลรถยนต์ประเภท 2+

ระยะสั้น

เลือกระยะคุ้มครองได้  30 / 90 / 180 วัน 

 • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์
 • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัยกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบก

ตะกาฟุลรถยนต์ประเภท 3+

ระยะสั้น

 • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัยกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบก

ตะกาฟุลโจรกรรมรถจักรยานยนต์

คุ้มค่าลงตัว.. สบายกระเป๋า สำหรับนักขับมั่นใจ

 • คุ้มครองรถจักรยานยนต์สูญหายทั้งคันจากการถูกโจรกรรม ลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ 
 • คุ้มครองรถจักรยานยนต์เสียหายโดยสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ
 • ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 100% ของหลักประกันตะกาฟุล กรณีสมาชิกตะกาฟุล/ผู้เช่าซื้อเสียชีวิต
  หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุการขับขี่รถจักรยานยนต์คันที่ทำสัญญาตะกาฟุล

ตะกาฟุลบ้านเปี่ยมสุข

ซื้อครั้งเดียวครบ  ดูแลหมดทั้งคนทั้งบ้าน

 • คุ้มครองสิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง
 • คุ้มครองอัคคีภัย ภัยธรรมชาติ และภัยเพิ่มเติม
 • คุ้มครองเพิ่มเติม เฉพาะหมวดตะกาฟุลอัคคีภัยและภัยเพิ่มเติม อาทิ เงินชดเชยค่าเช่าที่อยู่ชั่วคราวค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดับเพลิง
 • คุ้มครองการโจรกรรม
 • คุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
 • คุ้มครองสำหรับเงินสด
 • คุ้มครองกระจกติดตั้งถาวร
 • คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล
 • เงินสมทบต่อปี สิ่งปลูกสร้าง ชั้น 1 และ 2

ตะกาฟุลบ้านอุ่นใจ

ทางเลือกใหม่ ตะกาฟุลบ้านอุ่นใจ 6 คุ้ม!... 500 บาท

 • คุ้มครองไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด
 • ภัยจากลมพายุ ภัยจากน้ำท่วม ภัยจากแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ
 • ค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราว

ตะกาฟุลธุรกิจปลอดภัย SME

ผู้ประกอบการอุ่นใจ..ทุกความเสี่ยงภัย ในการดำเนินธุรกิจ

 • คุ้มครองหลากหลายธุรกิจ ครอบคลุมถึง 3 หมวดธุรกิจ 23 ประเภทกิจการ
 • คุ้มครองครบทั้ง 6 หมวดพื้นฐาน
 • คุ้มครองเพิ่มเติม อาทิ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดับเพลิง
 • เงินสมทบต่อปี สิ่งปลูกสร้าง ชั้น 1 และ 2

Takaful-Logo.png กลับไปที่หน้าแรก "วิริยะตะกาฟุล"