วิริยะประกันภัย | The Viriyah Insurance Public Company limited
โครงการมาตรฐานคุณภาพและบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก

ประกันภัยรถยนต์สำหรับลูกค้าโครงการรถบรรทุกที่ได้รับการรับรอง
“มาตรฐานคุณภาพและบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark)” จากกรมการขนส่งทางบก
โครงการ “มาตรฐานคุณภาพและบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก”

 

โครงการนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่าง กรมการขนส่งทางบก กับ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตกลงร่วมมือกันพัฒนาระบบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก โดยการสนับสนุน ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) ซึ่งจะทำให้ระบบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกมีผู้ประกอบการขนส่งที่มีคุณภาพและมาตรฐาน มีระบบการทำงานที่สร้างความมั่นใจในความปลอดภัยทุกเที่ยวการขนส่งจากยานพาหนะที่มีการดูแลบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ พนักงานขับรถที่มีทักษะและความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ ทำให้ลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ส่งผลให้สามารถลดต้นทุนการดำเนินงานของผู้ประกอบการขนส่ง และลดต้นทุนการขนส่งในภาพรวม เป็นการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในเชิงธุรกิจซึ่งเป็นผลดีทั้งกับผู้ประกอบการขนส่งและระบบเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งทำให้ระบบการขนส่งมีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม อันจะช่วยสนับสนุนและผลักดันให้กระบวนการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนของภาคการค้าและอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยยกระดับธุรกิจการขนส่งและอุตสาหกรรมของประเทศในภาพรวมตลอดจนทำให้ผู้ประกอบการขนส่งมีศักยภาพในการแข่งขันและมีความพร้อมสำหรับการเปิดเสรีการค้าการขนส่ง
 

QMarkBenefit_small.jpg

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมการตรวจประเมิน สนับสนุนตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด

 

เอกสารประกอบการรับสิทธิพิเศษจาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

  • ใบเสร็จค่าธรรมเนียมการตรวจประเมินจากหน่วยตรวจประเมินที่ทางกรมขนส่งแต่งตั้ง
  • สำเนาใบรับรองมาตรฐาน Q จากกรมการขนส่งทางบก
  • สำเนาใบอนุญาตประกอบการขนส่งสินค้า (ขส.บ.12 ง.)
  • สำเนาบัญชีรายละเอียดของรถที่ใช้ในการขนส่งสินค้า (ขส.บ.11)

 

สอบถามรายละเอียดการสมัคร Q Mark 

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งสินค้า
สำนักการขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก 
โทร/โทรสาร : 02-271-8490 
Email : develop_dlt@hotmail.com 
www.thaitruckcenter.com
สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ

 

รับชม VDO แนะนำโครงการ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  • “ฝ่ายพัฒนาการตลาดประกันภัยรถยนต์” 21/28, 121/65 อาคารอาร์ เอส ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
  • โทร. 0-2129-8888