วิริยะประกันภัย | The Viriyah Insurance Public Company limited

    บริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้ได้รับความเสียหาย โดยหากประสงค์ให้บริษัทฯจัดซ่อม หรือติดต่อจัดหาสถานพยาบาล สามารถใช้บริการผ่านเครือข่ายของบริษัทฯ โดยไม่ต้องสำรองจ่าย


ขั้นตอนและวิธีการขอรับค่าสินไหมทดแทนสำหรับประกันภัยรถยนต์

กรณีให้บริษัทฯจัดซ่อม
 
    ให้นำใบเคลมไปติดต่อยังอู่โครงการ เพื่อให้อู่โครงการจัดการซ่อมแซมให้ หรือ รับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลตามสัญญา โดยไม่ต้องสำรองจ่าย
 
 
กรณีประสงค์จัดซ่อมเอง  ไปรักษาพยาบาลเอง หรือ ประสงค์ที่จะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมเป็นเงิน
 
    ให้เตรียมเอกสาร ดังนี้
 
  •     เอกสารประกอบการขอรับค่าสินไหมทดแทน "ด้านทรัพย์สิน"
                    - สำหรับผู้เอาประกันภัย คลิก
                    - สำหรับคู่กรณี คลิก
 
  •     เอกสารประกอบการขอรับค่าสินไหมทดแทนด้านบาดเจ็บ สูญเสีย อวัยวะ ทุพพลภาพ เสียชีวิต และ                 ค่าชดเชย หรือค่าขาดประโยชน์ ค่าสินไหมทดแทนอื่นๆที่เกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย

                      รายละเอียดเอกสา คลิก

 

ระยะเวลาในการจ่ายค่าสินไหมทดแทน

    บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนทันทีหรือภายในระยะเวลา 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ตกลงกันได้และบริษัทได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วน

 

ช่องทางการติดต่อ

  • ศูนย์สินไหมทดแทนทั่วประเทศ ค้นหารายละเอียด คลิก
  • ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ 1557 หมายเลขโทรศัพท์ : 02-239-1557
  • คำถามผ่านเว็บไซต์ คลิก

การเรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ

    การเรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ สามารถเรียกร้องได้ในกรณีที่ท่านเป็นฝ่ายถูก ทั้งนี้เมื่อรถซ่อมเสร็จแล้ว ท่านสามารถเขียนคำร้องค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถได้ที่บริษัทฯ ประกันคูู่กรณี โดยมีเอกสารที่ใช้ประกอบ ดังนี้

 

              -  สำเนาบัตรประชาชน (เจ้าของรถ)

              -  สำเนาใบขับขี่ ผู้ขับขี่ ณ วันเกิดเหตุ

              -  สำเนาเล่มทะเบียน

              -  สำเนาใบรับรองความเสียหาย (ใบเคลม)

              -  สำเนากรมธรรม์ประกันภัย

              -  สำเนาใบนำรถเข้าซ่อม และสำเนาใบนัดรับรถ ที่อู่ซ่อมออกให้ (ใบรับรถ/ส่งรถระบุวันที่ชัดเจน)

              -  สำเนาเลขที่บัญชีเจ้าของรถกรณีให้บริษัทโอนเงินเข้าบัญชี

              -  หนังสือเรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากการการใช้รถระหว่างซ่อม (ผู้เรียกร้องดำเนินการร่างเอง)   

              -  ภาพถ่ายความเสียหาย (ถ้ามี)

              -  หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชน ผู้มอบ และ ผู้รับมอบ (กรณีเจ้าของรถไม่มาเอง) 

 

ติดต่อยื่นเอกสาร ได้ที่

       ศูนย์สินไหมทดแทนวิริยะประกันภัยที่ออกใบรับรองความเสียหาย (ใบเคลม) โดยตรง  หรือท่านสามารถติดต่อยื่นเรื่องที่ศูนย์ฯสินไหมทดแทนใกล้บ้าน ตรวจสอบรายละเอียด คลิก

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

       ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ 1557 หมายเลขโทรศัพท์ : 02-239-1557

 


ขั้นตอนและวิธีการขอรับค่าสินไหมทดแทนสำหรับประกันภัย Non-Motor ด้านทรัพย์สินและเบ็ดเตล็ด

     รายละเอียดเอกสารประกอบการขอรับค่าสินไหมทดแทน คลิก

ขั้นตอนและวิธีการขอรับค่าสินไหมทดแทนสำหรับประกันภัย Non-motor ด้านสุขภาพและอุบัติเหตุ

     รายละเอียดเอกสารประกอบการขอรับค่าสินไหมทดแทน คลิก