วิริยะประกันภัย | The Viriyah Insurance Public Company limited

หน่วยงานในสำนักงานใหญ่

รายละเอียด

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ 1557

ผู้จัดการฝ่าย: คุณอาสนะ เกื้อเดช
สายด่วน : 1557
โทรศัพท์ : 0-2239-1557

ฝ่ายกฎหมาย

ผู้จัดการฝ่าย: คุณไกรพันธ์ ผาสุข
สายด่วน : 1557
โทรศัพท์ : 0-2129-8888

ฝ่ายกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศองค์กร

ผู้จัดการฝ่าย: คุณวิชชุกร นิลมานัตต์

สายด่วน : 1557

โทรศัพท์ : 0-2129-8888

ฝ่ายการเงินและการลงทุน

รักษาการผู้จัดการฝ่าย: คุณนุชนาถ เลาหไทยมงคล

สายด่วน : 1557

โทรศัพท์ : 0-2129-8888

ฝ่ายการตลาดดิจิทัลและช่องทางพิเศษ

ผู้จัดการฝ่าย: คุณกัญญา สุนทรวร

สายด่วน : 1557

โทรศัพท์ : 0-2129-8888

ฝ่ายการตลาดตัวแทนและนายหน้าบุคคลธรรมดา

ผู้จัดการฝ่าย: คุณเบญจมาศ เปรมฤทัย

สายด่วน : 1557

โทรศัพท์ : 0-2129-8888

ฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์

ผู้จัดการฝ่าย: คุณอัครนาฏ กิตติแสงธรรม

สายด่วน : 1557

โทรศัพท์ : 0-2129-8888

ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน

ผู้จัดการฝ่าย: คุณมัลลิกา ตติยสถาพร

สายด่วน : 1557

โทรศัพท์ : 0-2129-8888

ฝ่ายคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผู้จัดการฝ่าย: คุณช่อกาญจน์ มากโฉม
สายด่วน : 1557
โทรศัพท์ : 0-2129-8888

ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและความปลอดภัย

ผู้จัดการฝ่าย: คุณอารีรัตน์ หิรัญศรีวิบูลย์

สายด่วน : 1557

โทรศัพท์ : 0-2129-8888

ฝ่ายติดตามหนี้สิน

ผู้จัดการฝ่าย: คุณสุธาทิพย์ วรกุล

สายด่วน : 1557

โทรศัพท์ : 0-2129-8888

ฝ่ายบริหารโครงการและความต้องการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

รักษาการผู้จัดการฝ่าย: คุณประสิทธิชัย บุญขาว

สายด่วน : 1557

โทรศัพท์ : 0-2129-8888

ฝ่ายบริหารอาคาร

ผู้จัดการฝ่าย: 

สายด่วน : 1557

โทรศัพท์ : 0-2129-8888

ฝ่ายบัญชี

ผู้จัดการฝ่าย: คุณนพรัตน์ สุรัติเมธาพันธุ์

สายด่วน : 1557

โทรศัพท์ : 0-2129-8888

ฝ่ายบุคคล

ผู้จัดการฝ่าย: คุณกนกวลี หุตะกมล

สายด่วน : 1557

โทรศัพท์ : 0-2129-8888

ฝ่ายปฏิบัติการสินไหมทดแทนกลาง

ผู้จัดการฝ่าย: คุณทนงศักดิ์ ถิ่นศรีนวล
สายด่วน : 1557
โทรศัพท์ : 0-2129-8888

ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนงานสินไหมทดแทนส่วนหน้า

ผู้จัดการฝ่าย: คุณบรรพต เกลี้ยงลำยอง
สายด่วน : 1557
โทรศัพท์ : 0-2129-8888

ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนงานสินไหมทดแทนส่วนหลัง

ผู้จัดการฝ่าย: คุณศรัณย์ สอสกุล
สายด่วน : 1557
โทรศัพท์ : 0-2129-8888

ฝ่ายพัฒนาแอปพลิเคชันองค์กร

ผู้จัดการฝ่าย: คุณไอยเรศ แซ่ลี้

สายด่วน : 1557

โทรศัพท์ : 0-2129-8888

ฝ่ายมาตรฐานงานศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน

ผู้จัดการฝ่าย: คุณโอภาส ภิญโญชีพ
สายด่วน : 1557
โทรศัพท์ : 0-2129-8888

ฝ่ายมาตรฐานราคาและการจัดซ่อม

ผู้จัดการฝ่าย: คุณนที ไชยกาล
สายด่วน : 1557
โทรศัพท์ : 0-2129-8888

ฝ่ายรับประกันภัย NON-MOTOR ด้านทรัพย์สินและเบ็ดเตล็ด

รักษาการผู้จัดการฝ่าย: คุณธเนศ เกียรติชนก

สายด่วน : 1557

โทรศัพท์ : 0-2129-8888

ฝ่ายรับประกันภัยรถยนต์

ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส: คุณสุเทพ ราชอุปนันท์
สายด่วน : 1557
โทรศัพท์ : 0-2129-8888

ฝ่ายสำนักงาน

ผู้จัดการฝ่าย: คุณพรเทพ วัลลิโภดม

สายด่วน : 1557

โทรศัพท์ : 0-2129-8888

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

ผู้จัดการฝ่าย: คุณสุวัฒน์ สุขสัมฤทธิ์

สายด่วน : 1557

โทรศัพท์ : 0-2129-8888

ฝ่ายอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์

ผู้จัดการฝ่าย: -
สายด่วน : 1557
โทรศัพท์ : 0-2129-8888

สำนักกรรมการผู้จัดการ

ผู้จัดการฝ่าย: คุณวิภัสสร ศรีเจริญ

สายด่วน : 1557

โทรศัพท์ : 0-2129-8888

ฝ่ายกลยุทธ์การตลาด NON-MOTOR ด้านส่วนบุคคล

ผู้จัดการฝ่าย: คุณฐวิกาญจน์ เตชทวีทรัพย์

สายด่วน : 1557

โทรศัพท์ : 0-2129-8888

ฝ่ายการตลาด NON-MOTOR ด้านส่วนบุคคล

รักษาการผู้จัดการฝ่าย: คุณฐวิกาญจน์ เตชทวีทรัพย์

สายด่วน : 1557

โทรศัพท์ : 0-2129-8888

ฝ่ายการตลาดทางตรงและโทรศัพท์ NON-MOTOR ด้านส่วนบุคคล

รักษาการผู้จัดการฝ่าย: คุณฐวิกาญจน์ เตชทวีทรัพย์

สายด่วน : 1557

โทรศัพท์ : 0-2129-8888

ฝ่ายการตลาดนายหน้านิติบุคคล

ผู้จัดการฝ่าย: คุณรุ่งรัศมิ์ ปัญญาดี

สายด่วน : 1557

โทรศัพท์ : 0-2129-8888

ฝ่ายการตลาดสถาบันการเงิน

ผู้จัดการฝ่าย: คุณเด่นพงศ์ กุนทีกาญจน์

สายด่วน : 1557

โทรศัพท์ : 0-2129-8888

ฝ่ายการตลาดองค์กร

ผู้จัดการฝ่าย: คุณวิชัยยุทธ เหลืองสุวรรณ

สายด่วน : 1557

โทรศัพท์ : 0-2129-8888

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

ผู้จัดการฝ่าย: คุณมโนเลิศ ยุวอมรเมธี

สายด่วน : 1557

โทรศัพท์ : 0-2129-8888

ฝ่ายประกันภัย NON-MOTOR ด้านประกันภัยทางทะเล

รักษาการผู้จัดการฝ่าย: คุณสรายุทธ พุ่มศรี

สายด่วน : 1557

โทรศัพท์ : 0-2129-8888

ฝ่ายประกันภัย NON-MOTOR ด้านรถยนต์

ผู้จัดการฝ่าย: คุณสรายุทธ พุ่มศรี

สายด่วน : 1557

โทรศัพท์ : 0-2129-8888

ฝ่ายประกันภัยต่อและโครงการพิเศษ

ผู้จัดการฝ่าย: -

สายด่วน : 1557

โทรศัพท์ : 0-2129-8888

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเชิงกลยุทธ์ NON-MOTOR ด้านส่วนบุคคล

ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส: คุณวินน์ วโรตมะกุล

สายด่วน : 1557

โทรศัพท์ : 0-2129-8888

ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนระบบงาน NON-MOTOR

ผู้จัดการฝ่าย: คุณชาตฉกรรจ์ ไพบูลย์สิริกุล

สายด่วน : 1557

โทรศัพท์ : 0-2129-8888

ฝ่ายรับประกันภัย NON-MOTOR ด้านทรัพย์สินและเบ็ดเตล็ด

รักษาการผู้จัดการฝ่าย: คุณธเนศ เกียรติชนก

สายด่วน : 1557

โทรศัพท์ : 0-2129-8888

ฝ่ายรับประกันภัย NON-MOTOR ด้านประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุ

ผู้จัดการฝ่าย: คุณวิทยา ทองพุทธรักษ์

สายด่วน : 1557

โทรศัพท์ : 0-2129-8888

 

ฝ่ายรับประกันภัย NON-MOTOR ด้านวิศวกรรมและสำรวจภัย

ผู้จัดการฝ่าย: คุณธเนศ เกียรติชนก

สายด่วน : 1557

โทรศัพท์ : 0-2129-8888

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาธุรกิจ NON-MOTOR

ผู้จัดการฝ่าย: คุณกิตติพันธ์ จิตต์รัตนจินดา

สายด่วน : 1557

โทรศัพท์ : 0-2129-8888

ฝ่ายสินไหมทดแทน NON-MOTOR ด้านทรัพย์สินและเบ็ดเตล็ด

รักษาการผู้จัดการฝ่าย: คุณวิญญู อังศุนิตย์

สายด่วน : 1557

โทรศัพท์ : 0-2129-8888

ฝ่ายสินไหมทดแทน NON-MOTOR ด้านประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุ

รักษาการผู้จัดการฝ่าย: คุณวรินดา วงค์ชัย

สายด่วน : 1557

โทรศัพท์ : 0-2129-8888

ศูนย์ข้อมูลตัวแทน และนายหน้าประกันวินาศภัย

รักษาการผู้อำนวยการ: คุณดลเดช สัจจวีระกุล

สายด่วน : 1557

โทรศัพท์ : 0-2129-8888

 

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนานักประกันภัย

ผู้อำนวยการ: คุณวิไล ปรีชาภรณ์

สายด่วน : 1557

โทรศัพท์ : 0-2129-8888

ทีมงานพัฒนาเว็บไซต์

Web Content & Develope : คุณธเนศ รัตนถิรวรรณ

หมายเลขโทรศัพท์: 0-2129-8888

อีเมล : webmaster@viriyah.co.th