วิริยะประกันภัย | The Viriyah Insurance Public Company limited

ประกันภัยตัวเรือ

เพื่อความอุ่นใจให้กับเจ้าของเรือ ทางบริษัทฯ ขอเสนอกรมธรรม์ประกันตัวเรือโดยรับประกันความสูญเสียหรือเสียหายของโครงสร้างตัวเรือและเครื่องจักรรวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ บนเรือ อันเกิดจากอุบัติเหตุระหว่างการใช้เรือ เช่น ภัยจากลมพายุ เรือไฟไหม้ ฯลฯ

 

เหมาะสำหรับ

เจ้าของเรือ

 

ทรัพย์สินที่เอาประกัน/วัตถุที่เอาประกัน

ตัวเรือและเครื่องจักรรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ บนเรือ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

  • ประเภทไม่มีเครื่องจักร
  • ประเภทมีเครื่องจักรหรือกำลังขับเคลื่อนเอง

 

ความคุ้มครอง

คุ้มครองความเสียหายของตัวเรือและเครื่องจักรในกรณีที่เกิดความเสียหายจากภัยที่ระบุ คือ ภัยทางทะเลหรือแม่น้ำ อัคคีภัย ฟ้าผ่า ระเบิด

 

ระยะเวลาความคุ้มครอง

1 ปี

 

หมายเหตุ

1. ข้อมูลประกอบการพิจารณาเสนอราคา ดังนี้

  • สำเนาใบรายการจดทะเบียนเรือ
  • สำเนาใบสำคัญรับรองการตรวจเรือฉบับปัจจุบันที่มีผลบังคับใช้
  • รูปถ่ายปัจจุบันเรือด้านที่มีชื่อเรือ  เลขทะเบียนเรือ

2. รับประกันเส้นทางการเดินเรือในน่านน้ำไทยเท่านั้น

 

*ข้อความที่ปรากฎนี้เป็นเพียงสรุปความคุ้มครองสาระสำคัญเท่านั้น หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือติดต่อตัวแทนประกันภัยของท่าน

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0-2129-8888

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม และต้องการให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ