วิริยะประกันภัย | The Viriyah Insurance Public Company limited

ความคุ้มครองและจำนวนเงินจำกัดความรับผิด

การประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เริ่ม 1 เมษายน 2563
 

ตารางความคุ้มครอง ประกัน พ.ร.บ.
ความคุ้มครอง

จำนวนเงินจำกัดความรับผิด
เกิดตั้งแต่ 1 เมษายน 2563

1. ค่าเสียหายเบื้องต้น

 

1.1 บาดเจ็บจ่ายค่ารักษาพยาบาล ตามจริง

ไม่เกิน 30,000 บาท/คน

1.2 เสียชีวิต จ่ายค่าปลงศพ

35,000 บาท/คน

1.3 ค่ารักษาพยาบาลรวมค่าปลงศพ

ไม่เกิน 65,000 บาท/คน
2. ความรับผิดต่อผู้ประสบภัย  

2.1 กรณีเสียชีวิต วงเงินคุ้มครองสูงสุด

500,000 บาท/คน

2.2 กรณีได้รับความเสียหายต่อร่างกาย หรืออนามัย บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินคุ้มครอง ดังนี้

 

(1) กรณีทุพพลภาพอย่างถาวรสิ้นเชิง

500,000 บาท/คน

(2) กรณีสูญเสียมือ 2 ข้างตั้งแต่ข้อมือ หรือแขน 2 ข้าง หรือเท้า 2 ข้างตั้งแต่ข้อเท้า หรือขา 2 ข้าง หรือสายตา 2 ข้าง(ตาบอด)

500,000 บาท/คน

(3) กรณีสูญเสียมือ 1 ข้างตั้งแต่ข้อมือ, แขน 1 ข้าง, เท้า 1 ข้างตั้งแต่ข้อเท้า, ขา 1 ข้าง หรือสายตา 1 ข้าง(ตาบอด) ตั้งแต่ 2 กรณีขึ้นไป

500,000 บาท/คน

(4) กรณีทุพพลภาพอย่างถาวร

300,000 บาท/คน

(5) กรณีสูญเสียมือ 1 ข้างตั้งแต่ข้อมือ, แขน 1 ข้าง, เท้า 1 ข้างตั้งแต่ข้อเท้า, ขา 1 ข้าง หรือสายตา 1 ข้าง(ตาบอด) กรณีใดกรณีหนึ่ง

250,000 บาท/คน

(6) กรณีหูหนวก เป็นใบ้หรือเสียความสามารถในการพูดหรือลิ้นขาด สูญเสียอวัยวะสืบพันธ์หรือความสามารถในการสืบพันธุ์ จิตพิการอย่างติดตัว

250,000 บาท/คน

(7) กรณีสูญเสียอวัยวะอื่นใดที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า มือ แขน ขา เท้า นิ้ว ที่ระบุไว้ใน (2) (3) (5) (6) และ (8) ซึ่งการสูญเสียหรือการถูกทำลายลงแล้วนั้นจะกระทบต่อการดำรงชีวิตอย่าง ปกติสุขของผู้ประสบภัย เช่น การสูญเสีย ม้าม ปอด ตับ ไต หรือ ฟันแท้ทั้งซี่ตั้งแต่ 5 ซี่ ขึ้นไป

250,000 บาท/คน

(8) กรณีสูญเสียนิ้วตั้งแต่ข้อนิ้วขึ้นไป ไม่ว่าจะเป็นนิ้วเดียวหรือหลายนิ้ว

200,000 บาท/คน

2.3 กรณีบาดเจ็บ แต่ไม่ถึงกับสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพ ค่ารักษาพยาบาลตามจริง

ไม่เกิน 80,000 บาท/คน

2.4 กรณีรักษาพยาบาลในฐานะคนไข้ใน ชดเชยรายวัน 200 บาท/วัน ไม่เกิน 20 วัน

ไม่เกิน 4,000 บาท/คน

2.5 จำนวนเงินคุ้มครองสูงสุดสำหรับ 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 รวมกัน

ไม่เกิน 504,000 บาท/คน

2.6 วงเงินความรับผิด สำหรับรถยนต์นั่ง ไม่เกิน 7 ที่นั่งรวมผู้ขับขี่

ไม่เกิน 5,000,000 บาท/ครั้ง

2.7 วงเงินความรับผิด สำหรับรถยนต์นั่ง เกิน 7 ที่นั่งรวมผู้ขับขี่

ไม่เกิน 10,000,000 บาท/ครั้ง

 

หมายเหตุ

  • ผู้ขับขี่ผู้กระทำละเมิดจะได้รับความคุ้มครองเฉพาะค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น

  • ผู้ประสบภัย หมายรวมถึงผู้ขับขี่ที่ถูกละเมิด ผู้โดยสาร และบุคคลภายนอก

  • ในกรณีเสียชีวิตของผู้ประสบภัย การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต้องจ่ายเต็มจำนวนเงินจำกัดความรับผิดแต่ละคน