วิริยะประกันภัย | The Viriyah Insurance Public Company limited

ประกันภัยพิทักษ์ทุน

ประกันภัยพิทักษ์ทุน เป็นการประกันภัยสินเชื่อให้กับสถาบันการเงิน
ในกรณีที่ผู้กู้เสียชีวิต โดยคุ้มครอง 3 หมวด

1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ
2. การสูญเสียอวัยะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการเจ็บป่วย
3. การเสียชีวิตด้วยโรคร้ายแรง 5 โรค

 

เหมาะสำหรับ

สถาบันการเงิน

 

ทรัพย์สินที่เอาประกัน/วัตถุที่เอาประกัน

เงินกู้ที่ผู้กู้ต้องชดใช้ให้กับผู้ให้กู้

 

ความคุ้มครอง

หมวดที่ 1 การเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงของมือหรือเท้าหรือการสูญเสียสายตาเนื่องจากอุบัติเหตุ

 • การเสียชีวิตภายใน 180 วันของผู้เอาประกันภัยที่มีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุ
 • การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ภายใน 180 วัน ของผู้เอาประกันภัยที่มีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุ
 • การสูญเสียอวัยวะ มือ เท้า หรือสายตา เป็นคู่ หรือ 2 ข้างขึ้นไป

หมวดที่ 2 การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือสูญเสียอวัยวะถาวรสิ้นเชิงของมือหรือเท้าหรือการสูญเสียสายตา สาเหตุจากการเจ็บป่วยภายใน 180 วัน นับจากวันที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์เป็นครั้งแรก อันได้แก่

 • ทุพพลภาพถาวรโดยสิ้นเชิง หรือตาบอดสนิททั้ง 2ข้าง หรือ
 • สูญเสียมือหรือเท้ารวมกัน 2 ข้างขึ้นไปโดยการตัดออกตั้งแต่ข้อมือหรือข้อเท้า
 • ตาบอดสนิทข้างเดียว และไม่สามารถรักษาให้หายได้รวมกับการสูญเสียมือหรือเท้าข้างหนึ่งโดยการตัดออกตั้งแต่ข้อมือหรือข้อเท้า

หมวดที่ 3 การเจ็บป่วยด้วยภาวะโรคร้ายแรงต่อไปนี้

 • โรคหลอดเลือดสมอง
 • โรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน
 • ภาวะโคม่า
 • ภาวะระบบทางเดินหายใจล้มเหลว
 • ภาวะระบบสมองตายและประสาทล้มเหลว

 

ระยะเวลาความคุ้มครอง

1 ปี

 

หมายเหตุ

จะต้องไม่ปรากฏว่าเคยเป็นโรคร้ายต่อไปนี้มาก่อนการทำประกันภัย ได้แก่ โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคตับ โรคไต โรคเบาหวาน โรคลมชัก โรคเอดส์หรือมีเลือดบวกต่อไวรัส HIV โรคเลือด โรคเกี่ยวกับสมอง โรคมะเร็ง โรคปอด โรคของกระดูกและกล้ามเนื้อ โรคของระบบทางเดินอาหาร

*ข้อความที่ปรากฎนี้เป็นเพียงสรุปความคุ้มครองสาระสำคัญเท่านั้น หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือติดต่อตัวแทนประกันภัยของท่าน

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0-2129-8888

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม และต้องการให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ