วิริยะประกันภัย | The Viriyah Insurance Public Company limited

ประกันภัยบ้านเปี่ยมสุข

ซื้อครั้งเดียวครบ ดูแลครอบคลุมทั้งบ้านและคน อุ่นใจ ไร้กังวล คุ้มครองครอบคลุมทุกความเสี่ยงภัยบ้าน ไม่ว่าจะเป็นตัวอาคารอยู่อาศัยหรือทรัพย์สินภายในอาคาร ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกในฐานะเจ้าบ้านและสวัสดิการชดเชยกรณีเกิดความเสียหายต่อสถานที่เอาประกันภัยจนไม่สามารถอยู่อาศัยได้ โดยคุ้มครอง 6 หมวด

 

เหมาะสำหรับ

 • บุคคลทั่วไป
 • ผู้เช่า

 

ทรัพย์สินที่เอาประกัน

 • อาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก)
 • ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง

 

ความคุ้มครอง

 • หมวดที่ 1 ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยอากาศยาน ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยจากควัน    ภัยจากการนัดหยุดงาน การจลาจล หรือการกระทำอันมีเจตนาร้าย (ยกเว้น ภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบ)
  • ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง
  • ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายซากทรัพย์สิน
  • ค่าใช้จ่ายในการประเมิน ออกแบบ ควบคุมงานสำหรับสถาปนิก พนักงานสำรวจ วิศวกร
   ขยายความคุ้มครอง : ความเสียหายต่อเครื่องไฟฟ้า (EI)
   ภัยธรรมชาติ :  ภัยลมพายุ ภัยลูกเห็บ ภัยแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟ ระเบิด และภัยน้ำท่วม
 • หมวดที่ 2 การประกันภัยโจรกรรม : การลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยการงัดแงะ การชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ (จร.2)
 • หมวดที่ 3 การประกันภัยสำหรับเงินสด : คุ้มครองเงินสด อันเกิดจากการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ขณะที่เงินสดอยู่ในสถานที่เอาประกันภัย
 • หมวดที่ 4 ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
 • หมวดที่ 5 เงินชดเชยกรณีเกิดความเสียหายต่อสถานที่เอาประกันภัยจนไม่สามารถอยู่อาศัยได้ (ค่าเช่า)
 • หมวดที่ 6 การประกันภัยกระจกติดตั้งถาวร

 

ระยะเวลาความคุ้มครอง

1 ปี

 

หมายเหตุ

1. ไม่รับประกันห้องแถวไม้ และห้องแถวครึ่งตึกครึ่งไม้

2. ประกันภัยบ้านเปี่ยมสุขมีให้เลือก 9 แผน ตามความต้องการของท่าน (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)

*ข้อความที่ปรากฎนี้เป็นเพียงสรุปความคุ้มครองสาระสำคัญเท่านั้น หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อบริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือติดต่อตัวแทนประกันภัยของท่าน

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0-2129-8888 เบอร์ต่อ : 7591 , 7843

โทรสาร : 02-448-9307