วิริยะประกันภัย | The Viriyah Insurance Public Company limited

ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพกลุ่ม

ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพกลุ่ม มีไว้สำหรับการจัดสรรสวัสดิการให้แก่พนักงาน
ประจำในองค์กรธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชน โดยให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้น
จากการเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ เพื่อขวัญและกำลังใจที่ดีของพนักงานในองค์กร

 

เหมาะสำหรับ

นิติบุคคล เพื่อให้ความคุ้มครองแก่พนักงาน

 

ทรัพย์สินที่เอาประกัน/วัตถุที่เอาประกัน

ตัวบุคคล

 

ความคุ้มครอง

ผู้ป่วยใน

  • คุ้มครองการเข้ารักษาในฐานะผู้ปวยใน
  • คุ้มครองการรักษาโดยการผ่าตัด
  • คุ้มครองการดูแลโดยแพทย์ต่อวัน

ผู้ป่วยนอก

  • คุ้มครองการรักษาในฐานะผู้ป่วยนอก

อุบัติเหตุส่วนบุคคล

  • คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรโดยสิ้นเชิง (อบ.2)
* อัตราเบี้ยสำหรับธุรกิจที่มีความเสี่ยงไม่เกินอาชีพชั้น 2
  ชั้น 1 ปฏิบัติงานภายในสำนักงาน2
  ชั้น 2 ปฏิบัติงานภายนอกสำนักงานเป็นครั้งคราว
* อายุพนักงานไม่เกิน 60 ปี (ผู้สมัครเข้าก่อน 60 ปี สามารถต่ออายุได้ถึง 65 ปี)
* อายุเฉลี่ยของพนักงานทั้งหมดไม่เกิน 40 ปี
* ผู้เอาประกันต้องซื้อความคุ้มครองแบบผู้ป่วยในก่อน จึงจะสามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมแบบผู้ป่วย       นอกได้
* สามารถตรวจสอบแผนประกันภัยที่เหมาะสมกับท่านได้จากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ

 

ระยะเวลาความคุ้มครอง

1 ปี

 

หมายเหตุ

  • สำหรับธุรกิจที่มีจำนวนพนักงาน 10- 50 คน
  • สำหรับธุรกิจที่มีจำนวนพนักงานมากกว่า 50 คนขึ้นไป ติดต่อบริษัทฯ เพื่อทำข้อเสนอราคาใหม่
  • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ผู้เอาประกันภัยต้องแถลงสุขภาพตามแบบฟอร์มของบริษัท
  • กรณีป่วยไข้ซึ่งต้องเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยใน บริษัทจะเริ่มความคุ้มครองหลังจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับใช้แล้วเป็นเวลา 30 วัน
  • กรณีที่เกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินเริ่มคุ้มครองทันที
*ข้อความที่ปรากฎนี้เป็นเพียงสรุปความคุ้มครองสาระสำคัญเท่านั้น หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อบริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือติดต่อตัวแทนประกันภัยของท่าน

 

ค้นหารายชื่อสถานพยาบาลคู่สัญญาฯ คลิกที่นี่

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0-2129-8888

โทรสาร : 0-2641-3217 (งานรับประกัน), 0-2641-3216 (งานสินไหม)