วิริยะประกันภัย | The Viriyah Insurance Public Company limited

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลเอื้ออารีสำหรับรายย่อย (Micro Insurance)

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลเอื้ออารีสำหรับรายย่อยนั้น แตกต่างจากประกันอุบัติเหตุ
โครงการเอื้ออารี โดยเพิ่มเติมความคุ้มครองในกรณีที่คู่สมรสเกิดอุบัติเหตุในคราว
เดียวกัน และคุ้มครองค่าปลงศพ ดังนั้นเบี้ยประกันจะสูงขึ้นเพียงเล็กน้อย แต่ความคุ้มครอง
ก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน

 

เหมาะสำหรับ

บุคคลทั่วไป อายุระหว่าง 15-60 ปี

 

ทรัพย์สินที่เอาประกัน/วัตถุที่เอาประกัน

ตัวบุคคล

 

ความคุ้มครอง

  • คุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ รวมทั้งขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ หรือถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย
  • คุ้มครองการสูญเสียการรับฟัง การพูดออกเสียง หรือการสูญเสียอวัยวะเฉพาะนิ้วมือนิ้วเท้า รวมทั้งขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ หรือถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย
  • คุ้มครองกรณีผู้เอาประกันภัยและคู่สมรสประสบอุบัติเหตุคราวเดียวกัน
  • คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย (ระยะเวลารอคอย 90 วัน)
  • ขยายความคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากเหตุการณ์หรือสืบเนื่องจากเหตุการณ์การก่อการร้าย

 

ระยะเวลาความคุ้มครอง

1 ปี

 

หมายเหตุ

  • สามารถซื้อได้ 1 คน/1 กรมธรรม์เท่านั้น
  • ผู้ขอเอาประกันภัยต้องไม่มีความผิดปกติที่ร้ายแรงทางร่างกายหรือจิตใจ (พิการแขนขา สายตา อัมพฤกษ์ อัมพาต หรือวิกลจริต)
  • สงวนสิทธิ์ไม่รับประกันสำหรับลูกค้าโครงการ ธกส. ซึ่งทำประกันที่มีความคุ้มครองค่าปลงศพ ตามแผนความคุ้มครองอื่นๆ กับบริษัทฯ อยู่แล้ว
  • บริษัทฯ จำกัดความรับผิดรวมสำหรับความคุ้มครอง ข้อ 1 และ ข้อ 2 รวมกันสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท
*ข้อความที่ปรากฎนี้เป็นเพียงสรุปความคุ้มครองสาระสำคัญเท่านั้น หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อบริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือติดต่อตัวแทนประกันภัยของท่าน

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0-2129-8888

โทรสาร : 0-2239-1347 (งานรับประกัน), 0-2239-1326 (งานสินไหม)